Zapraszamy do udziału w nowym programie sprzedażowym S4E + Hitachi Vantara

 1. Okres trwania programu: 01.06.2021 roku do 31.12.2021 roku (liczy się data dostarczenia towaru i wystawienia przez S4E FV – maksymalnie 31.12.2021).
 2. Program przeznaczony jest dla osób fizycznych, będących pracownikami przedsiębiorców współpracujących z S4E S.A. („Partnerów Handlowych”) lub będących współpracownikami Partnerów Handlowych wykonującymi usługi na podstawie umów cywilnoprawnych (określani dalej jako „Uczestnicy”).
 3. Warunkami przyznania nagrody są: złożenie przez Uczestnika w imieniu Partnera Handlowego zamówienia oraz zakup przez Partnera Handlowego, zatrudniającego Uczestnika na podstawie umowy o pracę lub z którym Uczestnik zawarł cywilnoprawną umowę o współpracy, produktów i usług firmy Hitachi Vantara, oferowanych przez S4E S.A., wskazanych w pkt. 5 Regulaminu. Aby zakwalifikować się do programu, wymagana jest rejestracja transakcji (DR – Deal Registration) na portalu partnerskim Hitachi Vantara, powiązana z odpowiednim i zrealizowanym zamówieniem. DR należy zarejestrować we własnym zakresie (lub z pomocą pracownika S4E) oraz poinformować pracownika S4E o tym fakcie, podając numer DR. Wycena i oferta cenowa muszą zostać przygotowane przez pracownika S4E. W programie biorą udział DR zarejestrowane po 01.06.2021 (z programu wykluczone są już znane, zarejestrowane lub/i wygasłe DR). Udział zgłoszonego DR zostanie potwierdzone przez Pracownika S4E po uprzedniej weryfikacji z pracownikiem HV.
 4. W wypadku, gdy uczestnik programu jest pracownikiem Partnera Handlowego, udział w programie musi być zaaprobowany przez Partnera Handlowego. W razie sprzeciwu Partnera Handlowego Organizator może w każdej chwili wykluczyć uczestnika z programu.
 5. Wartości nagradzanych zamówień i wartość nagród za sprzedaż:
   1. Za sprzedaż każdej macierzy E-590/790
    Uczestnik otrzyma bon o wartości 500 zł (promocje łączą się)

   2. Za sprzedaż rozwiązania GAD (dwie macierze serii E590/790 połączone w cluster u tego samego klienta) 
    Uczestnik otrzyma dodatkowo bon o wartości 1000 zł (promocje łączą się)

Dodatkowo za sprzedaż towarów w przedziale cenowym:

   1. Za sprzedaż w przedziale 20 000 – 39 999 EUR
    Uczestnik otrzyma bon o wartości 1000 zł 

   2. Za sprzedaż w przedziale 40 000 – 69 999 EUR 
    Uczestnik otrzyma bon o wartości 1500 zł

   3. Za sprzedaż w przedziale 70 000 – 99 999 EUR
    Uczestnik otrzyma bon o wartości 2000 zł 

   4. Za sprzedaż 100 000 – 199 999 EUR  
    Uczestnik otrzyma bon o wartości 3000 zł

   5. Za sprzedaż powyżej 200 000 EUR
    Uczestnik otrzyma bon o wartości 4000 zł 

Promocja dotyczy tylko sprzedaży produktów (Hardware +Software) Hitachi Vantara  w tym rozwiązania:  VSP, HCP, UCP, HNAS, nie obejmuje rozwiązań firm trzecich.

 1. Promocja nie obejmuje wznowień serwisów BLF, upgrade’ów, usług profesjonalnych.
 2. W promocji mogą brać udział Partnerzy o statusie: Discover, Member, Premier, Elite (dotyczy również nowych Partnerów w trakcie autoryzacji)
 3. Wypłata nagrody następuje w terminie 30 dni po zaksięgowaniu środków z tytułu wystawionej faktury VAT na rachunku bankowym S4E w pełnej wysokości.
 4. Program BABY Jamaica In DA House – akceleruj swoje przychody dzięki NVMe! organizowany jest przez S4E SA w siedzibą w Warszawie, ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa. KRS 0000034998, NIP 676 21 80 819. Nagrodą w programie jest bon Sodexo o wartościach przedstawionych w punkcie 5. Nagroda w programie zostanie powiększona o dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody. Nagroda pieniężna zostanie pobrana i wpłacona przez S4E S.A. na konto właściwego urzędu skarbowego w celu pokrycia podatku dochodowego obciążającego zwycięzcę programu. Prawo do nagrody może być realizowane wyłącznie po przesłaniu mailem na adres Anna.Smolarek@s4e.pl następujących danych: imienia i nazwiska, numeru faktury zakupowej od S4E S.A. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest S4E. Wypełniając zgłoszenie do programu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją programu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w związku z koniecznością identyfikacji Uczestników biorących udział w programie oraz wydania nagrody wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w programie. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do przekazanych danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia. Dane osobowe wykorzystywane są w celu prowadzenia Promocji oraz wydawania nagród oferowanych w ramach Promocji. 8. Regulamin korzystania z bonów Sodexo znajduje się pod adresem https://dlaciebie.sodexo.pl/default/pdf/Regulamin_korzystania_z_kuponów_Sodexo.pdf . Lista punktów, gdzie można zrealizować bony Sodexo znajduje się po adresem https://dlaciebie.sodexo.pl/kupony/#punkty-akceptujace
 5. O przyznaniu Nagrody Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail podany przez Uczestnika.
 6. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
 7. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda nie może przenieść jej praw na osoby trzecie.
 8. Przystępując do programu Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady programu i akceptują niniejszy Regulamin.
 9. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia programu z niniejszym Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi programu w ciągu 7 dni od daty przyznania nagród.
 10. Reklamacja dopuszczalna jest w formie e-mailowej lub pisemnej skierowanej na adres do korespondencji. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez S4E S.A. w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi w formie e-mailowej lub pisemnej, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.
 11. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
 12. S4E S.A. zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 13. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zmianie danych umożliwiających przekazanie nagrody. S4E nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

Gorąco zapraszam do udziału w programie.

Marcin Długosz
Hitachi Vantara BDM w Warszawie

tel. 601 22 7488
email: marcin.dlugosz@s4e.pl