Postawa prawna: Art. 70 pkt 2 Ustawy o ofercie - WZA lista akcjonariuszy uprawnionych

Zarząd S4E S.A przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 31 grudnia 2019 r.

Roseville Investments Sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 1.412.423
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.412.423
Udział głosów na tym NWZ: 100,00%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 81,31%