| Nota prawna
16130
page,page-id-16130,page-child,parent-pageid-14468,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.1,vc_responsive
 

Nota prawna

Niniejsza Nota prawna określa zasady korzystania ze strony internetowej o nazwie „ www.s4e.pl „, w ramach której S4E S.A. zamieszcza informacje z zakresu tematyki IT oraz oferty produktów IT.

I. DEFINICJE
Użyte w niniejszej Nocie prawnej sformułowania oznaczają:
S4E: Spółka pod firmą S4E Spółka Akcyjna zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034998 NIP: 676-21-80-819, REGON: 356267368, wysokość kapitału zakładowego: 1.737.171,00 złotych, kapitał wpłacony w całości, której przysługują wszelkie prawa do Strony internetowej, uprawnioną do dysponowania Zasobami Strony Internetowej;
Użytkownik: osobę fizyczną korzystającą z Zasobów Strony Internetowej w zakresie przewidzianym w niniejszej Nocie prawnej
Strona internetowa: serwis internetowy S4E, dostępny pod adresem www.s4e.pl, poświęcony tematyce IT; do którego każdy ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji lub logowania;
Zasoby Strony internetowej: udostępniane w ramach Strony internetowej, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszej Nocie prawnej materiały obejmujące w szczególności informacje, oferty.
II. OKREŚLENIE ZASAD KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJS4E informuje, iż zarówno Strona internetowa jak i Zasoby strony internetowej są chronione na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U.2006.90.631, z późn. zm.). Podmiotem uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych i osobistych oraz innych praw własności intelektualnej jest S4E, chyba, że prawa te przysługują innym podmiotom.
Kopiowanie, rozpowszechnianie, zwielokrotnianie Strony internetowej i Zasobów strony internetowej (bądź ich części) techniką zapisu magnetycznego, technika cyfrową, a także wszelkimi innymi technikami, wykorzystanie Strony internetowej i Zasobów strony internetowej (bądź jego części) do druku w prasie i innych publikacjach, linkowanie bądź transmitowanie przez specjalne linki, wgrywanie na inne serwery lub przechowywanie części lub całej zawartości tych stron na innych nośnikach a także wykorzystywanie w jakichkolwiek celach komercyjnych w dowolnej formie bez uprzedniej zgody S4E wyrażonej na piśmie jest zabronione.
W przypadku, gdy następstwie wysłania zapytania za pomocą formularza umieszczonego na Stronie internetowej Użytkownik otrzyma dodatkowe materiały informacyjne lub handlowe („Materiały”), niestanowiące Zasobów stronu internetowej, jeżeli przy wysyłce Materiałów S4E nie zastrzegła inaczej, Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Materiałów wyłącznie do celu, do jakiego zostały przeznaczone, w szczególności Użytkownik jest uprawniony do korzystania w celu uzyskiwania informacji o produktach i usługach S4E. Kopiowanie, rozpowszechnianie, zwielokrotnianie Materiałów (bądź ich części) techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, a także wszelkimi innymi technikami, wykorzystanie Materiałów (bądź ich części) do druku w prasie i innych publikacjach, obrót Materiałami poprzez użyczenie i najem egzemplarzy, bez uprzedniej zgody S4E wyrażonej na piśmie jest zabronione.
Zabronione jest ponadto dokonywanie jakichkolwiek zmian Materiałów, zmian w zakresie sposobu oznaczenia autorstwa, rozpowszechnianie Materiałów w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi publikacjami czy elementami.
Wszystkie znaki towarowe i logotypy (w tym znaki geograficzne, wzory użytkowe i inne będące pod ochroną prawa własności przemysłowej lub prawa autorskiego) pokazane, wzmiankowane lub jakkolwiek wykorzystane na tej stronie internetowej są zastrzeżone i są własnością S4E lub innego podmiotu, jeśli nie wskazano inaczej. Jakiekolwiek wykorzystanie tych znaków towarowych i logotypówv (lub innych jak wyżej określono) bez pisemnej zgody ze strony S4E lub odpowiedniego, wskazanego podmiotu jest zabronione.
III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW STRONY INTERNETOWEJ
Dostęp do Zasobów Strony internetowej nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji, przeprowadzenia procedury logowania do Strony Internetowej czy podania przez Użytkownika danych osobowych.
S4E zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Strony Internetowej:
MS Internet Explorer od 8.0,
Mozilla Firefox od 10.0.
Google Chrome od 36.0
Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.
Wejście na stronę internetowa oznacza, że użytkownik zapoznał się z niniejszą Nota prawną i akceptuje zawarte w niej zasady korzystania ze Strony internetowej. S4E zastrzega sobie prawo do dokonania aktualizacji niniejszej Noty prawnej, bez konieczności odrębnego informowania użytkownika o zmianie.
W przypadku naruszenia zasad korzystania ze Strony internetowej określonych w niniejszej Nocie prawnej S4E zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich środków prawnych dozwolonych na gruncie obowiązujących przepisów prawa w celu ochrony Strony internetowej, stanowiącej własność S4E, jak również w celu ochrony praw własności intelektualnej przysługujących S4E.
W wypadku, gdy na Stronie internetowej zamieszczone zostaną odnośniki do innych stron internetowych, S4E nie ponosi odpowiedzialności za zawartość linkowanych stron internetowych, a Użytkownik w celu korzystania z tych stron i ich zasobów obowiązany jest zapoznać się z zasadami korzystania z nich ustalonymi przez właścicieli tych stron internetowych.
IV. ZOBOWIĄZANIA S4E
S4E zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do treści prezentowanych na Stronie internetowej przez czas nieokreślony.
V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA
Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony internetowej zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszej Noty prawnej oraz dobrymi obyczajami.
Użytkownik Strony Internetowej przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez internet mogą być niepozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.
VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
S4E oświadcza, że materiały i informacje zamieszczone na Stronie internetowej, są zbierane i redagowane z należytą starannością, której dochowanie służy osiągnięciu przez informacje objęte Zasobami Strony internetowej prawdziwości, dokładności oraz merytorycznej poprawności.
Z wyjątkiem sytuacji gdy wynika to wprost z treści informacji zamieszczonych przez S4E na Stronie internetowej, przedstawione w niej informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121).
S4E nie jest odpowiedzialna za żadne szkody powstałe w związku z korzystaniem ze Strony internetowej, jak również za szkody spowodowane Zasobami Strony internetowej, tym również za szkody w postaci utraconych korzyści.
VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ
Korzystanie przez Użytkownika ze Strony internetowej nie wiąże się z przetwarzaniem przez jego danych osobowych.
Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika ma miejsce w przypadku, gdy chce on skorzystać z formularza do obsługi zapytań, dostępnego na Stronie internetowej.
W przypadku gdy dochodzi do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego ze Strony Internetowej, dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzanie w celach marketingowych przez S4E wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie w takim celu i jej nieodwołania.
Udzielenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym wypełnianym przez Użytkownika na Stronie Internetowej.
W przypadku gdy dochodzi do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego ze Strony Internetowej, administratorem danych osobowych Użytkownika jest S4E. Dane te są wówczas przetwarzane przez spółkę w celu podjęcia przez spółkę niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostają przekazane, a także w celu marketingu własnych produktów i usług.
Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności sprzedażowych.
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych S4E informuje, że każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo:
wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
Skorzystanie z prawa uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz domagania się usunięcia danych jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych (na adres kontakt@s4e.pl) pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika występującego z żądaniem.
Użytkownik, przez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu kontaktowym wypełnianym na Stronie internetowej, może wyrazić zgodę lub nie wyrazić zgody na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2012 r., poz. 1422, z późn. zm.).
W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo w każdym czasie odwołać taką zgodę.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
S4E zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej Nocie prawnej bez podania przyczyn i bez konieczności uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Strony internetowej można kierować na adres siedziby S4E oraz na adres e-mailowy kontakt@s4e.pl.