| Raporty archiwalne 2014
16578
page,page-id-16578,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.1,vc_responsive
 

Raporty archiwalne 2014

Raporty bieżące

Powołanie Członka Zarządu Spółki, nr. 1/2015 z dnia 2015-01-14 13:11:36

Powołanie Członka Zarządu Spółki
Zarząd spółki S4E S.A. informuje, że w dniu 13 stycznia 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 13 stycznia 2015 r. na funkcję Członka Zarządu Pana Rafała Gutkowskiego.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu formularz osobowy Pana Rafała Gutkowskiego.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Zawarcie istotnej umowy, nr. 18/2014 z dnia: 2014-12-19 16:46:50

Zawarcie istotnej umowy
Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 18 grudnia 2014 r. do siedziby Spółki wpłynęła podpisana z firmą Ricoh Polska Sp. z o.o. umowa dystrybucji.

Grupa Ricoh jest światowym liderem w segmencie systemów wydruku oraz zaawansowanych urządzeń drukująco-kopiujących. Dzięki innowacjom firmy Ricoh, S4E włączy produkty dostawcy w koncepcję sprzedaży rozwiązań Content Management.

Niniejsza umowa określa zasady współpracy pomiędzy Emitentem a Ricoh Polska Sp. z o.o. (dalej: „Kontrahent”), polegające na sprzedaży produktów Kontrahenta na terenie Polski.

W ocenie Zarządu Spółki, zawarta umowa pozwala w sposób znaczący poszerzyć portfolio produktowe Emitenta oraz pozwala na transakcje do nowego kanału sprzedaży. Tym samym, dzięki niniejszej umowie Spółka wzbogaci swoją ofertę o nowoczesne urządzenia drukujące wraz z pakietami serwisowymi. W ocenie Spółki oferowane produkty znajdą zastosowanie u szerokiego grona odbiorców, głównie przedsiębiorstw prywatnych oraz instytucji publicznych.

Zdaniem Emitenta, producent urządzeń Ricoh, który jest światowym liderem na rynku systemów wydruków, jest istotnym elementem systemu Content Management pozwalającym na zamianę dokumentu z wersji cyfrowej na fizyczną i odwrotnie. Spółka S4E pamiętając o esencji marki VAD skupiać będzie się na urządzeniach wielofunkcyjnych oraz zaawansowanych systemach wydruku .

Wartość zawartej umowy, ze względu na fakt, iż przyszłe zamówienia będą zależne od poszczególnych klientów Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest możliwa do wiarygodnego oszacowania. Jednakże Emitent postrzega umowę za znaczącą ze względu na jej wpływ na sytuację gospodarczą, finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki.

W opinii Zarządu Emitenta przedmiotowa umowa powinna wpłynąć w sposób pozytywny na wyniki Spółki (m.in. dzięki zwiększeniu oferty Spółki). Ponadto zawarcie umowy z Kontrahentem zwiększy rozpoznawalność marki Emitenta i powinno przyczynić się do pozyskiwania kolejnych partnerów i klientów w przyszłości.
Zapisy przedmiotowej umowy są standardowe i nie odbiegają od typowych postanowień stosowanych przy tego rodzaju umowach.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Piętka – Prezes Zarządu
Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych

Zmiany w składzie Zarządu Spółki, nr. 17/2014 z dnia: 2014-11-29 08:48:48

Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd spółki S4E S.A. informuje, iż w dniu 28 listopada 2014 r. Pani Katarzyna Mamoń złożyła z dniem 28 lutego 2015 r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. Finansowych.

Zarząd spółki S4E S.A. informuje jednocześnie, że w dniu 28 listopada 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 1 marca 2015 r. na funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych Pana Sebastiana Karpińskiego w okres aktualnej kadencji Zarządu Spółki, która rozpoczęła się 6 czerwca 2012 roku.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu formularz osobowy Pana Sebastiana Karpińskiego.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Zmiany w składzie Zarządu Spółki, nr. 14/2014 z dnia: 2014-07-09 11:22:57

Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd S4E S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 8 lipca 2014 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki podczas którego Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie uchwały nr 02/07/2014 zdecydowała o odwołaniu z dniem 8 lipca 2014 roku dotychczasowego Prezesa Zarządu Spółki Pana Janusza Makowskiego.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki na podstawie uchwały nr 03/07/2014 zdecydowała o powołaniu z dniem 8 lipca 2014 roku na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Pawła Piętkę dotychczasowego Członka Zarządu ds. Handlowych w Spółce.

Na dzień publikacji niniejszego raportu skład Zarządu Emitenta jest dwuosobowy i składa się z:
- Pana Pawła Piętki – Prezesa Zarządu, oraz
- Pani Katarzyny Mamoń – Członka Zarządu ds. Finansowych.

Zarząd Emitenta przekazuje także w załączeniu formularz osobowy nowo powołanego Prezesa Zarządu Emitenta zawierający informacje zgodne z § 10 pkt. 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
 • Józef Kącki – Prokurent
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki, nr. 13/2014 z dnia: 2014-07-08 20:49:36

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd S4E S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż do siedziby Emitenta wpłynęły następujące dokumenty:

- w dniu 7 lipca 2014 roku wpłynęło pismo od Pana Michała Skrucha, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, działającego jako pełnomocnik akcjonariusza Emitenta spółki Ingalil Holdings Limited, o odwołaniu na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 2) Statutu Spółki z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Łazuchiewicza oraz Pana Tomasza Pasiewicza ze skutkiem na godz. 9.00 dnia 8 lipca 2014 r.

- w dniu 8 lipca 2014 roku wpłynęło pismo od Pana Michała Skrucha, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, działającego jako pełnomocnik akcjonariusza Emitenta spółki Ingalil Holdings Limited, o powołaniu na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 2) Statutu Spółki na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Alberę ze skutkiem na godz. 9.00 dnia 8 lipca 2014 r.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, iż na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) Spółki z dnia 8 lipca 2014 r. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki został powołany Pan Bartosz Stebnicki.

Na mocy powyższych dokumentów (pism oraz uchwały NWZ Spółki) uległ zmianie skład Członków Rady Nadzorczej Spółki.
Na dzień publikacji niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący:
- Pan Roman Pudełko – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Michał Skruch – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Tadeusz Jan Kudła – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Andrzej Albera – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Bartosz Stebnicki – Członek Rady Nadzorczej.

Zarząd Emitenta przekazuje także w załączeniu formularze osobowe nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Emitenta zawierające informacje zgodne z § 10 pkt. 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
 • Józef Kącki – Prokurent
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki S4E w dniu 8 lipca 2014 roku, nr. 12/2014 z dnia: 2014-07-08 16:56:11

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki S4E w dniu 8 lipca 2014 roku

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 lipca 2014 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 8 lipca 2014 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a także do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
 • Józef Kącki – Prokurent
Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu Emitenta w ramach działania 8.2. POIG, nr. 11/2014 z dnia: 2014-06-26 14:30:07

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu Emitenta w ramach działania 8.2. POIG

Zarząd spółki S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 czerwca 2014 r. Spółka podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu Spółki w ramach działania 8.2 – „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

Przedmiotem umowy jest realizacja projektu Spółki pn. „Automatyzacja wybranych procesów sprzedażowych poprzez integrację systemu B2B firmy S4E S.A. z systemami partnerów” (dalej: „Projekt”).

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 603.500,00 zł, a maksymalna kwota dofinansowania realizacji Projektu wynosi 422.450,00 zł.

Projekt jest wynikiem konsekwentnie realizowanej strategii Spółki w zakresie inwestycji w nowoczesne narzędzia informatyczne ułatwiające interakcję z partnerami i klientami Emitenta oraz wspomagające dalszy rozwój sprzedaży.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
 • Józef Kącki – Prokurent
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 lipca 2014 roku, nr. 10/2014 z dnia: 2014-06-12 10:06:25

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 lipca 2014 roku

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 8 lipca 2014 roku, na godzinę 9.00 w Warszawie, Kancelaria Prawa Gospodarczego Skruch, Pleśniar-Kozłowska, Berger Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska, ul. Solariego 4, 02-070 Warszawa, sala konferencyjna.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Decyzja ZWZ Spółki S4E S.A. w sprawie wypłaty dywidendy, nr. 9/2014 z dnia: 2014-06-06 16:27:57

Decyzja ZWZ Spółki S4E S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 czerwca 2014 roku na mocy uchwały nr 7 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013, zdecydowało o wypłacie dywidendy w kwocie 3.474.342,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dwa złote), co oznacza, iż na jedną akcję Emitenta będzie przypadać dywidenda w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa złote).

Liczba akcji objętych prawem do dywidendy wynosi 1.737.171 szt. (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden sztuk).

Zwyczaje Walne Zgromadzenie Spółki określiło również dzień 23 czerwca 2014 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 30 września 2014 roku jako termin wypłaty dywidendy.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki S4E w dniu 6 czerwca 2014 roku, nr. 8/2014 z dnia: 2014-06-06 16:24:07

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki S4E w dniu 6 czerwca 2014 roku

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 czerwca 2014 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 6 czerwca 2014 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a także do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds Finansowych
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2014 r., nr. 6/2014 z dnia: 2014-05-09 10:49:39

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2014 r.

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie, informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu okresowego za I kwartał 2014 r.
Zgodnie z raportem EBI nr 2/2014 opublikowanym w dniu 29 stycznia 2014 r. pierwotny termin przekazania jednostkowego raportu okresowego za I kwartał 2014 r. wyznaczony był na dzień 15 maja 2014 r.

Nowy termin publikacji jednostkowego raportu okresowego za I kwartał 2014 r. został wyznaczony na dzień 13 maja 2014 r. (wtorek).

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014 pozostają niezmienione.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Janusz Makowski – Prezes Zarządu
Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 czerwca 2014 roku, nr. 5/2014 z dnia: 2014-05-09 09:54:38

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 czerwca 2014 roku

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 6 czerwca 2014 roku, na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Samuela Lindego 1 C (wejście do budynku od strony ul. Na Błonie, II piętro), sala konferencyjna.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku, nr. 2/2014 z dnia: 2014-01-29 14:25:07

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku.

Publikowanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
Raporty kwartalne:

 • jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2013 r. – 14 lutego 2014 r.
 • jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2014 r. – 15 maja 2014 r.
 • jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2014 r. – 14 sierpnia 2014 r.
 • jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2014 r. – 14 listopada 2014 r.
 • Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2013 zostanie przekazany w dniu 16 kwietnia 2014 r.
 • Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Zawarcie istotnej umowy, nr. 1/2014 z dnia: 2014-01-14 10:16:55

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 13 stycznia 2014 r. zawarł istotną umowę dystrybucji, z firmą ASUS GLOBAL PTE. LTD., z siedzibą w Singapurze, na podstawie której określone zostały warunki współpracy pomiędzy Emitentem a ASUS GLOBAL PTE. LTD., (dalej: „Kontrahent”).

W opinii Spółki, zawarta umowa dystrybucji umożliwi rozszerzenie oferty produktowej Emitenta o unikalne rozwiązania dostarczane przez Kontrahenta. W związku z powyższym, dzięki niniejszej umowie Spółka wzbogaci swoją ofertę o notebooki Asus Pro Series, desktopy biznesowe BSeries, monitory oraz urządzenia All in One. Część konfiguracji sprzętowych będzie dostępna wyłącznie w ofercie Emitenta.

Zdaniem Zarządu Spółki, oferowane produkty Kontrahenta, które dostępne będą w ofercie Emitenta od stycznia 2014 r., znajdą zastosowanie u szerokiego grona odbiorców, szczególnie klientów biznesowych. Model współpracy z partnerami w jakim od początku funkcjonowania działa Spółka, pomoże usprawnić współpracę z integratorami oraz klientami, którym dzięki produktom Kontrahenta oraz wartości dodanej Emitenta dostarczone zostanie rozwiązanie najwyższej jakości.
Podpisana umowa dystrybucyjna ma na celu wymierne zwiększenie udziału marki ASUS w segmencie biznes oraz high-end.

Z uwagi na fakt, iż wielkość przyszłych zamówień będzie zależna od zapotrzebowania poszczególnych klientów Emitenta, Zarząd Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest w stanie w sposób dostatecznie precyzyjny oszacować wartość zawartej umowy. Niemniej Emitent postrzega niniejszą umowę za znaczącą ze względu na jej wpływ na sytuację gospodarczą, finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki. W ocenie Zarządu Spółki niniejsza umowa powinna w sposób pozytywny wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta zarówno w bieżącym roku obrotowym, jak i w kolejnych latach.

Zapisy przedmiotowej umowy są standardowe i nie odbiegają od typowych postanowień stosowanych przy tego rodzaju umowach.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

 •     Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 •     Paweł Piętka – Członek Zarządu ds. Handlowych