Korekta raportu bieżącego nr 6/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Emitent”, „Spółka”) w związku z problemami technicznymi i tym samym nie opublikowaniem zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: „ZWZ”) poprzez system ESPI, w celu dopełnienia wymogów stawianych spółkom publicznym, informuje o odwołaniu ZWZ zwołanego pierwotnie na dzień 25 czerwca 2013 r. i ponownym zwołaniu ZWZ na dzień 29 czerwca 2013 roku.
ZWZ zostaje zwołane na dzień 29 czerwca 2013 r. na godzinę 9.30 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Biskupińskiej 3B, sala konferencyjna.

W załącznikach przedstawiony jest pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał na ZWZ, informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz formularz do głosowania przez pełnomocników na ZWZ.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych