Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą S4E S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 16 listopada 2007 r.

numer     14/2007
data dodania     2007-10-30 14:13:37

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2007 r.
w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
㤠1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „S4E” S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera Panią/Pana ……………………….. na Przewodniczącego Zgromadzenia.”
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2007 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad
„§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania i wyboru członka Rady Nadzorczej;
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2007 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
㤠1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana ………………….
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2007 r.
w sprawie odwołania Grzegorza Bogusława Kozłowskiego ze składu Rady Nadzorczej „S4E” S.A.
„§1
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym odwołać Pana Grzegorza Bogusława Kozłowskiego ze składu Rady Nadzorczej „S4E” S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2007 r. w sprawie powołania Pawła Jana Jarosz do Rady Nadzorczej „S4E” S.A.
„§1
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym powołać Pana Pawła Jana Jarosz na członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 6 ust. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Józef Dusza – Prezes Zarządu