Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki S4E w dniu 29 czerwca 2013 roku

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2013 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 29 czerwca 2013 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a także do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

 

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 -9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Załączniki:

 


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych