Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii E Spółki
Zarząd spółki S4E S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 4 stycznia 2013 r. powziął wiadomość o podjęciu w dniu 2 stycznia 2013 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 3/2013 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki S4E S.A.
Zgodnie z treścią uchwały, na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanowił określić dzień 7 stycznia 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 50.446 (pięćdziesięciu tysięcy czterystu czterdziestu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 7 stycznia 2013 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLS4E0000015″ oraz notować ww. akcje, na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „S4E” i oznaczeniem „S4E”.
Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:
  • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych