Zakończenie subskrypcji akcji serii E Emitenta

Zarząd spółki S4E S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii E Emitenta, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 2/06/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. przekazuje do publicznej wiadomości wskazane niżej informacje.

 

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii E:
Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii E: 23 lipca 2012 r.
Data zakończenia subskrypcji akcji serii E: 24 sierpnia 2012 r.

2) data przydziału akcji serii E – 24 sierpnia 2012 r.

3) liczba akcji serii E objętych subskrypcją – 60 720 akcji serii E.

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach – redukcja nie wystąpiła.

5) liczba akcji serii E, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji – 50 446 akcji serii E.

6) Cena, po jakiej akcje serii E były obejmowane – 3,60 zł za każdą akcję serii E.

7) liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii E objęte subskrypcją – 21 osób fizycznych.

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje serii E w ramach przeprowadzonej subskrypcji – 21 osób fizycznych.

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje serii E w ramach wykonywania umów o subemisję – w ofercie akcji serii E nie uczestniczyli subemitenci.

10) łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E wyniosła 12,4 tys. zł netto, a w szczególności:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 1 tys. zł,
b) koszty wynagrodzenia subemitentów – 0 zł,
c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 11,4 tys. zł,
d) koszty promocji oferty – 0 zł.

 

Poniesione przez Spółkę koszty emisji akcji do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego są wykazywane jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości, zmniejszają kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.
Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych