Zawarcie istotnej umowy serwisowej z EMC Computer Systems Austria GmbH
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 30 września 2011 r. Emitent otrzymał podpisaną przez firmę EMC Computer Systems Austria GmbH umowę serwisową (Reseller Agreement for Continuous Coverage Product Maintenance) zawartą ze Spółką.
Powyższa umowa umożliwia Emitentowi otrzymanie statusu autoryzowanego podwykonawcy serwisowego dla produktów firmy EMC Computer Systems Austria GmbH. Powyższe otwiera Spółce nowe, dodatkowe źródło przychodów wynikających z możliwości zawarcia nowych, potencjalnych kontraktów serwisowych. Jest to także kolejna wartość dodana, dzięki której oferta Spółki będzie bardziej elastyczna i konkurencyjna. Emitent jest jedynym dystrybutorem firmy EMC Computer Systems Austria GmbH w Polsce posiadającym wspomnianą autoryzację.
Na dzień sporządzenia raportu Emitent nie jest w stanie wiarygodnie oszacować wielkości wpływu przedmiotowej umowy na wyniki finansowe Spółki, gdyż zależy ona od wielu trudnych do przewidzenia warunków, w tym ilości zawartych w przyszłości umów serwisowych dotyczących produktów spółki EMC Computer Systems Austria GmbH.
W opinii Emitenta przedmiotowa umowa powinna wpłynąć w sposób pozytywny na wyniki Spółki zarówno w 2011 roku, jak i w kolejnych latach obrotowych.
Podstawa Prawna:
§3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych