| Bieżące raporty
16046
page,page-id-16046,page-child,parent-pageid-16044,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.1,vc_responsive
 

Bieżące raporty

Raporty archiwalne 2007

Nabycie akcji S4E S.A. przez osobę zarządzającą, nr. 16/2007 z dnia: 2007-12-18 08:29:59
Nabycie akcji S4E S.A. przez osobę zarządzającą

numer     16/2007
data dodania     2007-12-18 08:29:59

Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 14.12.2007 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art.160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące nabycia na rynku NewConnect przez Prezesa Zarządu Józefa Duszę w sumie 793 akcji S4E S.A. w średniej cenie zakupu 10 zł/szt. Transakcje zawarte zostały w dniu 12 i 13 grudnia. Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Józef Dusza – Prezes Zarządu
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą S4E S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 16 listopada 2007 r., nr. 15/2007 z dnia: 2007-11-16 13:12:11
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą S4E S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 16 listopada 2007 r.

numer     15/2007
data dodania     2007-11-16 13:12:11

Uchwała nr 1
w sprawie powołania Przewodniczącego Zgromadzenia

„§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Romana Antoniego Pudełko, syna Roberta i Eugenii, zamieszkałego pod adresem: 30-389 Kraków, ulica Braci Kiemliczów nr 44, Pesel: 58110802614, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego serii i numeru: ABM 434345 ważnego do dnia 11 września 2012 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 1 została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

II. Pan Roman Pudełko, który objął przewodnictwo obrad, stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie zostało formalnie zwołane, zgodnie z art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz – na podstawie Listy Obecności – stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 14,9% kapitału zakładowego Spółki, a zatem zdolne jest ono do podejmowania ważnych uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad tego Zgromadzenia.
Przewodniczący podpisał Listę Obecności akcjonariuszy i zwrócił się z pytaniem do zgromadzonych czy każdy z nich zna proponowany porządek obrad oraz czy którykolwiek z akcjonariuszy Spółki wyraża sprzeciw, co do odbycia tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub powzięcia uchwał w sprawach wynikających z porządku obrad.

III. Wobec nie zgłoszenia jakiegokolwiek sprzeciwu Przewodniczący zaproponował, aby dalsze obrady toczyły się według następującego porządku:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki S4E S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i wyboru członka Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

„§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 2 została powzięta jednogłośnie większością 251.759 głosów „za” .

Następnie Akcjonariusze przystąpili do realizacji punktu 5 (pięć) porządku obrad Zgromadzenia podejmując następującą uchwałę:

Uchwała nr 3
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

„§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołało Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
- Tadeusz Kudła,
- Adam Matuszyk,
wyłączając uprzednio tajność głosowania w tym przedmiocie.
§2. Uchwała wchodzi z życiem z dniem jej podjęcia.”.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 3 została powzięta jednogłośnie większością 251.759 głosów „za” .

Następnie Akcjonariusze przystąpili do realizacji punktu 6 (sześć) porządku obrad Zgromadzenia podejmując następującą uchwałę:

Uchwała nr 4
w sprawie odwołania Grzegorza Bogusława Kozłowskiego ze składu Rady Nadzorczej

„§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia niniejszym odwołać Pana Grzegorza Bogusława Kozłowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.
§2. Uchwała wchodzi z życiem z dniem jej podjęcia.”.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 4 została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, większością 251.759 głosów „za” .

Uchwała nr 5
w sprawie powołania Pawła Jana Jarosz
do składu Rady Nadzorczej

„§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia niniejszym powołać Pana Pawła Jana Jarosz na członka składu Rady Nadzorczej.
§2. Uchwała wchodzi z życiem z dniem jej podjęcia.”.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 6 ust. 6 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Józef Dusza – Prezes Zarządu
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą S4E S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 16 listopada 2007 r., nr. 14/2007 z dnia: 2007-10-30 14:13:37
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą S4E S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 16 listopada 2007 r.

numer     14/2007
data dodania     2007-10-30 14:13:37

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2007 r.
w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
㤠1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „S4E” S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera Panią/Pana ……………………….. na Przewodniczącego Zgromadzenia.”
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2007 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad
„§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania i wyboru członka Rady Nadzorczej;
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2007 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
㤠1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana ………………….
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2007 r.
w sprawie odwołania Grzegorza Bogusława Kozłowskiego ze składu Rady Nadzorczej „S4E” S.A.
„§1
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym odwołać Pana Grzegorza Bogusława Kozłowskiego ze składu Rady Nadzorczej „S4E” S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2007 r. w sprawie powołania Pawła Jana Jarosz do Rady Nadzorczej „S4E” S.A.
„§1
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym powołać Pana Pawła Jana Jarosz na członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 6 ust. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Józef Dusza – Prezes Zarządu
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia S4E S.A., nr. 13/2007 z dnia: 2007-10-22 13:14:42
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia S4E S.A.
numer     13/2007
data dodania     2007-10-22 13:14:42

Zarząd „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie uchwały zarządu z dnia 27.09.2007 r., art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 16.11.2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godzinie 11:00, w siedzibie spółki przy ul. Wadowickiej 8W, wejście 2, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3) Przyjęcie porządku obrad;
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania i wyboru członka Rady Nadzorczej;
6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z zm.) warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie „S4E” Spółka Akcyjna z w Krakowie, ul. Wadowicka 8W, sekretariat, w dniach od 5 listopada 2007 r. do 9 listopada 2007 r. w godzinach od 10.00 do 15.00.

Zgodnie z art. 407 k.s.h, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie będzie wyłożona w lokalu Zarządu na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 k.s.h, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”
Osoby reprezentujące spółkę:
 • Józef Dusza – Prezes Zarządu
Zmiany w Radzie Nadzorczej S4E, nr. 12/2007 z dnia: 2007-10-12 15:13:12
Zmiany w Radzie Nadzorczej S4E

numer     12/2007
data dodania     2007-10-12 15:13:12

Zarząd S4E S.A. informuje, iż z dniem 11.10.2007r., stosownie do §15 ust. 2 Statutu Spółki, MCI Management, większościowy udziałowiec S4E, odwołał ze składu Rady Nadzorczej S4E Pana Tomasza Czechowicza i powołał do składu Rady Nadzorczej S4E Pana Andrzeja Sobola.

Podstawa prawna: § 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Józef Dusza – Prezes Zarządu
Ogłoszenie wyników za pierwsze półrocze 2007, nr. 11/2007 z dnia: 2007-09-17 08:00:56
Ogłoszenie wyników za pierwsze półrocze 2007

numer     11/2007
data dodania     2007-09-17 08:00:56

 

Zarząd S4E S.A. podaje wyniki Spółki za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 30 czerwca 2007:

Przychody ze sprzedaży: 12 329 000 zł. (w analogicznym okresie roku poprzedniego: 7 975 000 zł.); wzrost o 54,6%;
Zysk brutto na sprzedaży: 1 603 000 zł. (w analogicznym okresie roku poprzedniego: 913 000 zł.); wzrost o 75,6%;
Zysk na działalności operacyjnej: 807 000 zł. (w analogicznym okresie roku poprzedniego: 2 000 zł.);
Zysk netto: 688 000 zł. (w analogicznym okresie roku poprzedniego: 1 000 zł.);
Pełne Sprawozdanie Finansowe w załączeniu.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Józef Dusza – Prezes Zarządu
Załącznik do raportu nr 9, nr. 10/2007 z dnia: 2007-09-17 07:58:02
Załącznik do raportu nr 9

numer     10/2007
data dodania     2007-09-17 07:58:02

 

W związku z problemami technicznymi z zamieszczeniem w systemie EBI załącznika do raportu nr 9 Zarząd S4E SA informuje, że w/w załącznik został rownież opublikowany na stronie www Emitetnta: www.s4e.pl -> Relacje Inwestorskie -> Dokument Informacyjny.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Józef Dusza – Prezes Zarządu
Uzupełnienie treści Dokumentu Informacyjnego, nr. 9/2007 z dnia: 2007-09-14 19:45:41
Uzupełnienie treści Dokumentu Informacyjnego

numer     9/2007
data dodania     2007-09-14 19:45:41

W związku z zamieszczeniem not za I półrocze 2006 r. do sprawozdań finansowych za 2006 r. załączonych do Dokumentu Informacyjnego, opublikowanego w związku z wprowadzeniem instrumentów finansowych spółki S4E S.A. do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, Zarząd S4E, przekazuje pełne noty do sprawozdania finansowego za cały 2006 r. Jednocześnie, w celu zachowania porównywalności, publikuje dodatkowo pełne noty do sprawozdań finansowych za lata 2004 – 2005, pochodzące ze zbadanych sprawozdań finansowych za lata 2004 – 2006.

Opublikowanie pełnych not za 2006 r. ma na celu zapewnienia rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Emitenta zaprezentowanego w sprawozdaniach finansowych Emitenta zamieszczonych w opublikowanym Dokumencie Informacyjnym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”


Osoby reprezentujące spółkę:

 • Józef Dusza – Prezes Zarządu
Umowa zakazu sprzedaży akcji S4E S.A. typu „lock-up”, nr. 8/2007 z dnia: 2007-09-14 19:33:35
Umowa zakazu sprzedaży akcji S4E S.A. typu „lock-up”

numer     8/2007
data dodania     2007-09-14 19:33:35
Zarząd S4E S.A. informuje , iż Karmalinar Limited, akcjonariusz Emitenta złożył zobowiązania w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności wszystkich posiadanych dotychczas akcji Spółki S4E S.A. Wyżej wymieniony akcjonariusz posiada 297 675 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji Emitenta, co stanowi łącznie 17,65% udziału w kapitale zakładowym oraz upoważnia do takiej samej liczby głosów na WZA.
Karmalinar Limited zobowiązał się, iż w okresie dwudziestu czterech miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Emitenta w alternatywnym systemie obrotu nie obciąży, nie zastawi, nie zbędzie ani w inny sposób nie przeniesie własności, jak również nie zobowiąże się do dokonania takich czynności, co do całości lub części Akcji, w żaden sposób, na rzecz jakiejkolwiek osoby, chyba że zgodę na taką czynność wyrazi Zarząd Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Józef Dusza – Prezes Zarządu
Umowy zakazu sprzedaży akcji S4E S.A. typu „lock-up”, nr. 7/2007 z dnia: 2007-08-29 16:25:03
Umowy zakazu sprzedaży akcji S4E S.A. typu „lock-up”

numer     7/2007
data dodania     2007-08-29 16:25:03

Zarząd S4E S.A. informuje , iż następujący akcjonariusze Emitenta złożyli zobowiązania w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności wszystkich posiadanych dotychczas akcji Spółki S4E S.A.: członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Emitenta, w tym Roman Pudełko Przewodniczący Rady Nadzorczej, Tadeusz Jan Kudła Członek Rady Nadzorczej, Józef Dusza Prezes Zarządu oraz Katarzyna Mamoń Prokurent, a także inni akcjonariusze Spółki nie będącymi członkami organów Emitenta. Wyżej wymienieni akcjonariusze posiadają razem 327 261 (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) sztuk akcji Emitenta, co stanowi łącznie 19,4% udziału w kapitale zakładowym oraz upoważnia do takiej samej liczby głosów na WZA.

Akcjonariusze wymienieni powyżej zobowiązali się, iż w okresie dwunastu miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Emitenta w alternatywnym systemie obrotu nie obciążą, nie zastawią, nie zbędą ani w inny sposób nie przeniosą własności, jak również nie zobowiążą się do dokonania takich czynności, co do całości lub części Akcji, w żaden sposób, na rzecz jakiejkolwiek osoby, chyba że zgodę na taką czynność wyrazi Zarząd Wrocławskiego Domu Maklerskiego z siedzibą we Wrocławiu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Józef Dusza – Prezes Zarządu
Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i D, nr. 6/2007 z dnia: 2007-08-29 11:32:04
Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i D

numer     6/2007
data dodania     2007-08-29 11:32:04

Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 28.08.2007 roku na podstawie Uchwały Nr 665/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pierwszy dzień notowań akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i D został wyznaczony na 30 sierpnia 2007 roku.

Akcje serii A, B i D będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „S4E” i oznaczeniem „S4E”.

Podstawa prawna:

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym
Systemie Obrotu” § 3 ust. 1

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Józef Dusza – Prezes Zarządu
Wprowadzenie Akcji serii A, B oraz D Spółki S4E S.A. do obrotu na rynku NewConnect, nr. 5/2007 z dnia: 2007-08-24 18:01:43
Wprowadzenie Akcji serii A, B oraz D Spółki S4E S.A. do obrotu na rynku NewConnect

numer     5/2007
data dodania     2007-08-24 18:01:43

Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 24.08.2007 roku na podstawie Uchwały Nr 650/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect zostały następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki S4E S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda:

1) 23 224 (dwadzieścia trzy tysiące dwieście dwadzieścia cztery) akcje serii A
2) 163 296 ( sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcje serii B
3) 1 500 205 (jeden milion pięćset tysięcy dwieście pięć ) akcji serii D

Podstawa prawna:

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym
Systemie Obrotu” § 3 ust. 1

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Józef Dusza – Prezes Zarządu
Zakończenie sprzedaży akcji S4E w ofercie prywatnej, nr. 4/2007 z dnia: 2007-08-24 18:00:31
Zakończenie sprzedaży akcji S4E w ofercie prywatnej

numer     4/2007
data dodania     2007-08-24 18:00:31

W dniu 02.08.07 zakończyła się sprzedaż akcji serii A, B oraz D S4E S.A. rozpoczęta w dniu 26.07.07. Wskazany dzień zakończenia sprzedaży był jednocześnie dniem przydziału powyższych instrumentów fininansowych. Sprzedażą objętych było 337345 akcji spółki S4E. Cena emisyjna akcji wynosiła 10 zł . Akcje Spółki nabyło 32 inwestorów.

Poniesione do tej pory przez S4E koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty prywatnej wyniosły 3,68% wartości oferty sprzedaży akcji.

Podstawa prawna:

Załącznik do Uchwały Nr 581/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 7 sierpnia 2007 r. „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych na rynku NewConnect” §10

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Józef Dusza – Prezes Zarządu
Korekta do raportu bieżącego numer 2/2007, nr. 3/2007 z dnia: 2007-08-23 15:02:25
Korekta do raportu bieżącego numer 2/2007
numer     3/2007
data dodania     2007-08-23 15:02:25
Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 22.08.2007 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku nieregulowanym NewConnect 1 686 725 akcji S4E. Kod KDPW: PLS4E0000015
Osoby reprezentujące spółkę:
 • Józef Dusza – Prezes Zarządu
Złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku NewConnect, nr. 2/2007 z dnia: 2007-08-23 11:43:32
Złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku NewConnect
numer     2/2007
data dodania     2007-08-23 11:43:32
Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 22.08.2007 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku nieregulowanym NewConnect 1 685 725 akcji S4E. Kod KDPW: PLS4E0000015.
Osoby reprezentujące spółkę:
 • Józef Dusza – Prezes Zarządu
Uzyskanie dostępu do systemu EBI, nr. 1/2007 z dnia: 2007-08-23 11:39:50
Uzyskanie dostępu do systemu EBI
numer     1/2007
data dodania     2007-08-23 11:39:50
Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 22.08.2007 roku uzyskał dostęp do systemu przekazywania raportów bieżących oraz okresowych EBI
Osoby reprezentujące spółkę:
 • Józef Dusza – Prezes Zarządu