| Bieżące raporty
16034
page,page-id-16034,page-child,parent-pageid-16032,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.1,vc_responsive
 

Bieżące raporty

Raporty archiwalne 2009

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki, nr. 11/2009 z dnia: 2009-10-06 13:11:49
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
typ raportu    Raport bieżący
numer:11/2009
Zarząd spółki S4E S.A. informuje, iż w dniu 6 października 2009 roku otrzymał pismo od MCI Management Spółka Akcyjna, która ze względu na fakt, iż: MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0., którego organem jest podmiot zależny od MCI Management S.A. tj.: MCI Capital TFI S.A., jest akcjonariuszem reprezentującym 676.142 akcji, które dają prawo do wykonywania 676.142 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 40,09% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu S4E S.A., oświadcza, że na podstawie art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 lit. pkt 2) lit. a) tiret (5) Statutu S4E S.A. z dniem 24 września 2009 roku:

1.    Odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Sylwestra Janika.
2.    Powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Konrada Sitnika.
3.    Powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Patryka Szafrańskiego.
Pan Konrad Sitnik jest specjalistą w zakresie finansów. Posiada 15 lat doświadczenia w zarządzaniu spółkami na różnym etapie rozwoju (start-ups, growth, turn-around management). Obecnie pełni funkcję Senior Partnera oraz Wiceprezesa Zarządu MCI Management S.A., Członka Zarządu MCI Capital TFI S.A., Członka Zarządu ABC Data Holding S.A.. Pan Konrad Sitnik nadzorował projekty inwestycyjne obejmujące m.in.: zakup ABC Data Holding S.A., zakup Nexcom Bulgaria, sprzedaż Finepharm, sprzedaż Technopolis, sprzedaż ITG, sprzedaż Geotech. Wcześniej pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (2006-2007), Członka Zarządu Superfund Polska TFI (2005-2006) oraz Dyrektora w Raiffeisen Bank Polska (1995-2005), gdzie nadzorował segment bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Pan Konrad Sitnik jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz programu MBA na University of Minnesota, Carlson School od Business.
Pan Patryk Szafrański posiada doświadczenie w bankowości inwestycyjnej (KBC Securities NV) oraz private equity (MCI Capital TFI) obejmujące strukturyzację transakcji, pozyskiwanie kapitału z rynku publicznego oraz transakcje typu M&A w następujących segmentach: TMT, FMCG, budownictwo, dystrybucja oraz usługi komunalne. Poprzednio pełnił funkcję Asystenta Project Managera w Veolia Water Solutions & Technologies (2005-2006) pracując w spółkach grupy w Paryżu, Londynie oraz Hanowerze. W MCI Management S.A. jest zatrudniony od października 2007 r. Obecnie jako Associate Director odpowiada za nadzór właścicielski w ABC Data Holding S.A.. Pan Patryk Szafrański jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, finansów w Szkole Głównej Handlowej oraz controllingu na Uniwersytecie w Orleanie.
Podstawa prawna:
§ 3 ustęp 2 punkt 11 Załącznika do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”
Osoby reprezentujące spółkę:
·    Józef Dusza – Prezes Zarządu
·    Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych

Tekst jednolity Statutu Spółki, nr. 10/2009 z dnia: 2009-10-02 15:52:31
Tekst jednolity Statutu Spółki

Raport EBI
typ raportu: Raport bieżący
numer: 10/2009
data dodania: 2009-10-02 15:52:31

 

Zarząd spółki S4E S.A. informuje, iż otrzymał postanowienie z Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczące zarejestrowania zmian w statucie Spółki.
Zarząd Spółki przekazuje jednolitą treść Statutu w załączeniu.

Podstawa prawna:

 

 

§ 6 punkt 4 w nawiązaniu do § 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”
Osoby reprezentujące spółkę:

* Józef Dusza – Prezes Zarządu
* Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki, nr. 9/2009 z dnia: 2009-09-28 15:26:51
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
Numer: 9/2009
Data dodania: 2009-09-28 15:26:51
Zarząd spółki S4E S.A. informuje, iż w dniu 28 września 2009 roku otrzymał pismo od Pana Andrzeja Lisa, w którym Pan Andrzej Lis z dniem 24 września 2009 roku złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej S4E S.A..
Osoby reprezentujące spółkę:
  • Józef Dusza – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds Finansowych
Powołanie Zarządu S4E S.A. na kolejną kadencję, nr 7/2009 z dnia: 2009-05-15 13:31:57
Powołanie Zarządu S4E S.A. na kolejną kadencję

Raport EBI
typ raportu:    Raport bieżący
numer:    7/2009
data dodania:    2009-05-15 13:31:57
spółka    S4E SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd Spółki S4E S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż, w związku z wygaśnięciem kadencji członków Zarządu Emitenta, Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 14 maja 2009r. podjęła uchwały powołujące członków Zarządu kolejnej kadencji.

Rada Nadzorcza Spółki, na mocy podjętych uchwał, powołała Pana Józefa Duszę na stanowisko Prezesa Zarządu S4E S.A. oraz Panią Katarzynę Mamoń na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych S4E S.A.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Józef Dusza – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Powołanie Zarządu S4E S.A. na kolejną kadencję, nr. 6/2009 z dnia: 2009-05-15 13:29:18

Raport bieżący numer    6/2009
data dodania    2009-05-15 13:29:18

Zarząd Spółki S4E S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Emitenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 maja 2009r. podjęło uchwały powołujące członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Treść uchwał podjętych przez ZWZ S4E S.A. w dniu 14 maja 2009 roku, nr. 5/2009 z dnia: 2009-05-15 13:12:10

Raport bieżący numer    5/2009
data dodania    2009-05-15 13:12:10

Zarząd S4E S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 maja 2009 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia S4E S.A. zwołanego na dzień 14 maja 2009 roku, nr. 4/2009 z dnia: 2009-05-06 15:39:04

Raport bieżący numer 4/2009
data dodania    2009-05-06 15:39:04

Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 maja 2009 roku.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "S4E" S.A. z siedzibą w Krakowie, nr. 2/2009 z dnia: 2009-04-20 15:15:30

Raport bieżący numer 2/2009
data dodania    2009-04-20 15:15:30

Zarząd „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034998, na podstawie uchwały Zarządu z dnia 20.03.2009 r., uchwały Rady Nadzorczej z dnia 11.03.2009 r., art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 14 maja 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Biskupińskiej 3B, w sali konferencyjnej, o godzinie 14:00, z następującym porządkiem obrad

Rezygnacja Członka Zarządu, powołanie Prokurenta, zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki, nr. 1/2009 z dnia: 2009-02-05 13:15:26

Raport bieżący numer 1/2009
data dodania    2009-02-05 13:15:26

Zarząd spółki S4E S.A. informuje, iż w dniu 4 lutego 2009 roku Pan Adam Matuszyk złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu ds. Handlowych, rezygnacja została przyjęta przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 4 lutego 2009 roku. Rezygnacja związana jest ze zmianą planów rozwoju kariery zawodowej Pana Adama Matuszyka. Spółka zamierza kontynuować współpracę z Panem Adamem Matuszykiem przy realizacji projektów na zasadach współpracy handlowej.