| Bieżące raporty
16003
page,page-id-16003,page-child,parent-pageid-16001,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.1,vc_responsive
 

Bieżące raporty

Raporty archiwalne 2011

Treść uchwał podjętych na NWZ Spółki w dniu 7 grudnia 2011 r. oraz treść jednolitego tekstu statutu Spółki, nr. 13/2011 z dnia: 2011-12-08 08:48:29
Treść uchwał podjętych na NWZ Spółki w dniu 7 grudnia 2011 r. oraz treść jednolitego tekstu statutu Spółki

Zarząd S4E S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 grudnia 2011 roku.
Ponadto w związku z przyjęciem przez Walne Zgromadzenie tekstu jednolitego statutu Spółki, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść jednolitego tekstu statutu Spółki.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2) i 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 grudnia 2011 roku, nr. 11/2011 z dnia: 2011-11-10 12:43:05
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 grudnia 2011 roku

Zarząd „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034998 w dniu 10 sierpnia 2001 r., na podstawie uchwały Zarządu z dnia 28.10.2011 r., uchwały Rady Nadzorczej z dnia 19 października 2011 r., art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 7 grudnia 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki przy ul. Biskupińskiej 3B, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zamieszczenie w nim upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do pozbawienia Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przez Spółkę w granicach kapitału docelowego,
  2. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie członków Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna Systemem Motywacyjnym „S4E” Spółka Akcyjna na lata 2011-13,
  3. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

Po § 7 Statutu Spółki dodaje się § 7a następującej treści:

1. W okresie 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 202.406,00 (dwieście dwa tysiące czterysta sześć) złotych poprzez emisję nie więcej niż 202.406 (dwieście dwa tysiące czterysta sześć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.

2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego

3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń, z tym że podwyższenie kapitału wynikające z tego uprawnienia może być dokonane wyłącznie w celu realizacji Systemu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki, osób wykonujących na rzecz Spółki zadania na podstawie umów cywilnoprawnych oraz członków organów Spółki przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 03/09//2011 roku z dnia 23 września 2011 r.

4. Każda z uchwał Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przewidywać będzie minimalną wartość podwyższenia kapitału, to jest minimalną liczbę akcji która musi być objęta, aby mogło dojść do podwyższenia kapitału, odpowiadającą 75% liczby akcji stanowiącej przedmiot podwyższenia.

5. Zarząd może wydać akcje jedynie w zamian za wkłady pieniężne.

6. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wynosi 3,60 zł (trzy złote sześćdziesiąt groszy).

7. Akcje emitowane w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będą oferowane kluczowym pracownikom Spółki, osobom wykonującym na rzecz Spółki zadania na podstawie umów cywilnoprawnych oraz członkom organów Spółki, zgodnie z zasadami Systemu Motywacyjnego przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki 03/09/2011 roku z dnia 23 września 2011 r.

8. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.”

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest dzień 21 listopad 2011 roku.
W celu skorzystania z prawa uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winni zażądać, nie wcześniej niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia, tj. po dniu 10 listopada 2011 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 22 listopada 2011 r., by podmioty prowadzące na ich rzecz rachunki papierów wartościowych wystawiły imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

 

Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art.
4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:

 

 

 1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 2. liczbę akcji,
 3. rodzaj i kod akcji,
 4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
 5. wartość nominalną akcji,
 6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 8. cel wystawienia zaświadczenia,
 9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później w dniu 25 listopada 2011 r. przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki w Krakowie przy ul. Biskupińskiej 3B, w godzinach 8 – 16 przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. w dniach 2, 5 i 6 grudnia 2011 r. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać od osoby składającej takie żądanie udokumentowania, iż jest ona akcjonariuszem, w wypadku, gdy nie znajduje się na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.
Osoba upoważniona do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną celem wykazania swojego umocowania przedkłada przy sporządzaniu listy obecności na walnym zgromadzeniu aktualny odpis z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza)

Procedury dotyczące uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

 

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
W przypadku uczestniczenia przez akcjonariusza w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: biurokrakow@s4e.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie. Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także oryginał dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości pełnomocnika wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną przez osoby udzielające pełnomocnictwa winno być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (przedkładanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

Przepisy wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

Nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki: www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie. Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji, która zostanie przedstawiona walnemu zgromadzeniu.
Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.

Emitent przekazuje w załączeniu projekty uchwał przedmiotowego walnego zgromadzenia.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Zawarcie istotnej umowy serwisowej z EMC Computer Systems Austria GmbH, nr. 10/2011 z dnia: 2011-09-30 14:13:33
Zawarcie istotnej umowy serwisowej z EMC Computer Systems Austria GmbH
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 30 września 2011 r. Emitent otrzymał podpisaną przez firmę EMC Computer Systems Austria GmbH umowę serwisową (Reseller Agreement for Continuous Coverage Product Maintenance) zawartą ze Spółką.
Powyższa umowa umożliwia Emitentowi otrzymanie statusu autoryzowanego podwykonawcy serwisowego dla produktów firmy EMC Computer Systems Austria GmbH. Powyższe otwiera Spółce nowe, dodatkowe źródło przychodów wynikających z możliwości zawarcia nowych, potencjalnych kontraktów serwisowych. Jest to także kolejna wartość dodana, dzięki której oferta Spółki będzie bardziej elastyczna i konkurencyjna. Emitent jest jedynym dystrybutorem firmy EMC Computer Systems Austria GmbH w Polsce posiadającym wspomnianą autoryzację.
Na dzień sporządzenia raportu Emitent nie jest w stanie wiarygodnie oszacować wielkości wpływu przedmiotowej umowy na wyniki finansowe Spółki, gdyż zależy ona od wielu trudnych do przewidzenia warunków, w tym ilości zawartych w przyszłości umów serwisowych dotyczących produktów spółki EMC Computer Systems Austria GmbH.
W opinii Emitenta przedmiotowa umowa powinna wpłynąć w sposób pozytywny na wyniki Spółki zarówno w 2011 roku, jak i w kolejnych latach obrotowych.
Podstawa Prawna:
§3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki w dniu 15 czerwca 2011 r. oraz treść jednolitego tekstu statutu Spółki, nr. 8/2011 z dnia: 2011-06-15 17:07:18
Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki w dniu 15 czerwca 2011 r. oraz treść jednolitego tekstu statutu Spółki
Zarząd S4E S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki w dniu 15 czerwca 2011 roku. Ponadto w związku z przyjęciem przez Walne Zgromadzenie tekstu jednolitego statutu Spółki, Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść jednolitego tekstu statutu Spółki.
Podstawa prawna: 
§ 4 ust. 2 pkt. 2) i 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:
 
Osoby reprezentujące spółkę:
 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 czerwca 2011 roku, nr. 7/2011 z dnia: 2011-05-20 18:01:22
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 czerwca 2011 roku
Zarząd „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034998 w dniu 10 sierpnia 2001 r., na podstawie uchwały Zarządu z dnia 16 maja 2011 r., uchwały Rady Nadzorczej z dnia 19 maja 2011 r., art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 15 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki przy ul. Biskupińskiej 3B, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności „S4E” Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2010;
 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  1. sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku;
  2. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach :
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010,
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku,
  3. podziału zysku za rok obrotowy 2010,
  4. udzielenia członkom Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.
  5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.
  6. zmiany Statutu Spółki;
  7. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
  8. wyrażenie zgody na objęcie programem motywacyjnym „S4E” Spółka Akcyjna na lata 2011-13 członków Rady Nadzorczej;
 8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść dotychczas obowiązujących postanowień, jak również treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:
1. Zmienia się § 17 ust.2 pkt 2);
Dotychczasowa treść:
„(2)zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki (biznes plan); budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, plan przychodów i kosztów na dany rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe), prognozę bilansu na koniec roku obrotowego, plan przepływów pieniężnych na rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykłe koszty prowadzenia działalności;”
Proponowana treść:
„(2)zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet operacyjny) i strategicznych planów gospodarczych Spółki (biznes plan); budżet operacyjny powinien obejmować co najmniej sprawozdanie z całkowitych dochodów na dany rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne kwartały), sprawozdanie z sytuacji finansowej na koniec danego roku obrotowego, oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykłe koszty prowadzenia działalności;”
2.Zmienia się § 27 ust.3 i 4;
Dotychczasowa treść:
„3. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej Spółki następujące sprawozdania finansowe:
(a) zweryfikowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w ciągu 120 (sto dwadzieścia) dni od zakończenia roku obrotowego;
(b) nie zweryfikowane miesięczne sprawozdanie finansowe (w układzie zgodnym z budżetem) w ciągu 30 (trzydziestu) dni od zakończenia każdego miesiąca;
(c) sprawozdanie z realizacji kluczowych zadań z budżetu operacyjnego Spółki w ciągu 30 (trzydziestu) dni od zakończenia każdego miesiąca.
4. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego.”
Proponowana treść:
„3. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej Spółki zweryfikowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w ciągu 120 (sto dwadzieścia) dni od zakończenia roku obrotowego;
4. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej wstępny budżet operacyjny Spółki, o którym mowa w § 17 ust. 2 pkt.2) na następny rok obrotowy nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, a ostateczny budżet operacyjny Spółki, o którym mowa w § 17 ust. 2 pkt.2) na następny rok obrotowy nie później niż 60 dni po rozpoczęciu danego roku obrotowego.”
Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest dzień 30 maja 2011 roku.
W celu skorzystania z prawa uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winni zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 31 maja 2011 r., by podmioty prowadzące na ich rzecz rachunki papierów wartościowych wystawiły imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art.
4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:
 1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 2. liczbę akcji,
 3. rodzaj i kod akcji,
 4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
 5. wartość nominalną akcji,
 6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 8. cel wystawienia zaświadczenia,
 9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

 

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad walnego zgromadzenia, Zarząd spółki prosi akcjonariuszy uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz ich pełnomocników o zabranie na walne zgromadzenie powyższego zaświadczenia.
Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później w dniu 3 czerwca 2011 r. przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki w Krakowie przy ul. Biskupińskiej 3B, w godzinach 8 – 16 przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. w dniach 10, 13 i 14 czerwca 2011 r. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać od osoby składającej takie żądanie udokumentowania, iż jest ona akcjonariuszem, w wypadku, gdy nie znajduje się na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.
Opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:
a) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
b) Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
c) Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
d) Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: biurokrakow@s4e.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga podpisu elektronicznego. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
e) Przepisy wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
f) W trakcie walnego zgromadzenia nie ma możliwości wypowiadania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
g) Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki: www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie. Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji, która zostanie przedstawiona walnemu zgromadzeniu.
Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.
Emitent przekazuje w załączeniu projekty uchwał przedmiotowego walnego zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 w zw. z § 6 ust.3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:
Osoby reprezentujące spółkę:
 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za 2010 rok, nr. 4/2011 z dnia: 2011-04-18 12:53:05
Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za 2010 rok
Zarząd spółki S4E Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż ulega zmianie termin przekazania Raportu Rocznego za 2010 rok.
Zgodnie z informacją opublikowaną przez Spółkę w raporcie bieżącym EBI nr 1/2011 w dniu 28 stycznia 2011 r., Raport Roczny Spółki za rok obrotowy 2010 miał zostać opublikowany w dniu 20 kwietnia 2011 r. Nowy termin przekazania Raportu Rocznego Emitenta za 2010 rok został ustalony na dzień 19 maja 2011 roku.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2, Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Zmiany w składzie Zarządu S4E S.A., nr. 2/2011 z dnia: 2011-02-10 15:22:19
Zmiany w składzie Zarządu S4E S.A.

Zarząd spółki S4E S.A. informuje, iż w dniu 10 lutego 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w następujących sprawach:

 

 

 • odwołania ze stanowiska Prezesa Zarządu Pana Józefa Dusza,
 • powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Janusza Makowskiego, pełniącego dotychczas funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych,
 • powołania na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych Pana Pawła Piętka.

Pan Paweł Piętka jest Absolwentem Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Z branżą IT związany jest nieprzerwanie od 2001 roku. Karierę zawodową rozpoczął zdobywając doświadczenie handlowe u kilku integratorów systemowych. Współpracę z S4E S.A. rozpoczął w 2005 roku na stanowisku Key Account Manager. Od początku 2009 roku rozwijał biuro handlowe spółki w Warszawie jako Regionalny Dyrektor Handlowy. W 2010 roku pełnił funkcję Dyrektora Handlowego.
Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2011, nr. 1/2011 z dnia: 2011-01-28 14:40:03

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2011 

 

Zarząd Emitenta informuje o terminach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2011.

Raporty kwartalne zostaną przekazane w następujących terminach:
za IV kwartał 2010 r. – 14 lutego 2011 r.
za I kwartał 2011 r. – 16 maja 2011 r.
za II kwartał 2011 r. – 16 sierpnia 2011 r.
za III kwartał 2011 r. – 14 listopada 2011 r.
Raport roczny za rok 2010 zostanie przekazany w dniu 20 kwietnia 2011 r.
Ewentualne zmiany dat publikacji raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”