| Bieżące raporty
15855
page,page-id-15855,page-child,parent-pageid-15853,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.1,vc_responsive
 

Bieżące raporty

Raporty archiwalne

Wprowadzenie akcji serii E Emitenta do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, nr. 17/2012 z dnia: 2012-12-21 10:15:08
Wprowadzenie akcji serii E Emitenta do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

Zarząd spółki S4E S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 21 grudnia 2012 r. powziął informację, iż w dniu 20 grudnia 2012 roku na podstawie Uchwały Nr 1328/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki S4E S.A. Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 50.446 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii E, nr. 16/2012 z dnia: 2012-12-11 17:48:07
Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii E

Zarząd spółki S4E S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 11 grudnia 2012 r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 50 446 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E Emitenta, nr. 14/2012 z dnia: 2012-11-13 12:29:55
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E Emitenta

Zarząd spółki S4E S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 12 listopada 2012 r. do siedziby Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział gospodarczy KRS o dokonaniu w dniu w dniu 31 października 2012 r. rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji 50 446 akcji serii E Spółki.
Emisja akcji serii E została przeprowadzona na podstawie uchwały nr 2/06/2012 Zarządu Spółki z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej w oparciu o Kapitał Docelowy zgodnie z § 7a ust. 1 Statutu Spółki.

 

W związku z powyższym łączna liczba akcji Spółki, jak również ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta wzrosła z 1 686 725 do 1 737 171.
W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta zmianie uległy wskazane niżej zapisy Statutu Spółki.
Zmieniono § 7 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.686.725,00 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na 1.686.725 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) zwykłych akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
- 23.224 (dwadzieścia trzy tysiące dwieście dwadzieścia cztery) zwykłych akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od A 000 000 001 do A 000 023 224,
- 163.296 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć) zwykłych akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od B 000 000 001 do B 000 163 296,
- 1.500.205 (jeden milion pięćset tysięcy dwieście pięć) zwykłych akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od D 000 000 001 do D 001 500 205.

 

i nadano mu następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.737.171,00 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na 1.737.171 (jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) zwykłych akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
- 23.224 (dwadzieścia trzy tysiące dwieście dwadzieścia cztery) zwykłych akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od A 000 000 001 do A 000 023 224,
- 163.296 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć) zwykłych akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od B 000 000 001 do B 000 163 296,
- 1.500.205 (jeden milion pięćset tysięcy dwieście pięć) zwykłych akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od D 000 000 001 do D 001 500 205.
- 50 446 (pięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 1 zł o kolejnych numerach od E 000 000 001 do E 000 050 446.

 

W załączeniu Emitent przekazuje jednolity tekst Statutu Spółki.
Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 5), § 4 ust. 2 pkt 2) lit. a) w związku z § 6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • atarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Zakończenie subskrypcji akcji serii E Emitenta, nr. 13/2012 z dnia: 2012-08-30 15:58:29
Zakończenie subskrypcji akcji serii E Emitenta

Zarząd spółki S4E S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii E Emitenta, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 2/06/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. przekazuje do publicznej wiadomości wskazane niżej informacje.

 

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii E:
Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii E: 23 lipca 2012 r.
Data zakończenia subskrypcji akcji serii E: 24 sierpnia 2012 r.

2) data przydziału akcji serii E – 24 sierpnia 2012 r.

3) liczba akcji serii E objętych subskrypcją – 60 720 akcji serii E.

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach – redukcja nie wystąpiła.

5) liczba akcji serii E, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji – 50 446 akcji serii E.

6) Cena, po jakiej akcje serii E były obejmowane – 3,60 zł za każdą akcję serii E.

7) liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii E objęte subskrypcją – 21 osób fizycznych.

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje serii E w ramach przeprowadzonej subskrypcji – 21 osób fizycznych.

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje serii E w ramach wykonywania umów o subemisję – w ofercie akcji serii E nie uczestniczyli subemitenci.

10) łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E wyniosła 12,4 tys. zł netto, a w szczególności:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 1 tys. zł,
b) koszty wynagrodzenia subemitentów – 0 zł,
c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 11,4 tys. zł,
d) koszty promocji oferty – 0 zł.

 

Poniesione przez Spółkę koszty emisji akcji do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego są wykazywane jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości, zmniejszają kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.
Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Zawarcie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy, nr. 11/2012 z dnia: 2012-07-02 10:43:38

Zawarcie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy

 

Zarząd spółki S4E S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o zawarciu z firmą WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o. (dalej: „AD”) umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. Zawarta umowa obejmuje m.in.:

- przygotowanie przez AD pełni dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii E Spółki (związanej z programem motywacyjnym Emitenta),
- doradztwa w zakresie przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii E Spółki,
- przygotowania pełni dokumentacji na potrzeby KNF, KDPW i GPW, związanych z dematerializacją oraz wprowadzeniem akcji serii E Spółki do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect.

 


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 18) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Zawarcie umowy serwisowej z Huawei Polska Sp. z o.o., nr. 10/2012 z dnia: 2012-06-15 16:13:57
Zawarcie umowy serwisowej z Huawei Polska Sp. z o.o.

Zarząd spółki S4E S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 14 czerwca 2012 r. Emitent otrzymał podpisaną przez firmę Huawei Polska Sp. z o.o. umowę serwisową (Framework Certified Service Partner Agreement).

 

Umowa ta oznacza dla Emitenta otrzymanie statusu autoryzowanego podwykonawcy serwisowego dla produktów firmy Huawei Polska sp. z o.o., który umożliwia Spółce uzyskanie nowego, dodatkowego źródła przychodów wynikających z potencjalnych kontraktów serwisowych. Zawarcie przedmiotowej umowy stanowi w opinii Zarządu Emitenta kolejną wartość dodaną dla Spółki ze względu na dalsze poszerzenie oferty produktowej Emitenta, powodujące zwiększenie elastyczności i konkurencyjności Spółki na rynku.

 

Na dzień sporządzenia raportu Emitent nie jest w stanie wiarygodnie oszacować wartości przedmiotowej umowy, gdyż zależy ona od wielu trudnych do przewidzenia warunków, w tym w szczególności od potencjalnego popytu na produkty Huawei, w związku z czym nie są prezentowane dokładne wartości.

 

W opinii Emitenta przedmiotowa umowa powinna wpłynąć w sposób pozytywny na wyniki Spółki zarówno w 2012 roku, jak i w kolejnych latach obrotowych.
Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, nr. 9/2012 z dnia: 2012-06-06 18:18:45
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 6 czerwca 2012 roku na mocy § 7a Statutu Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii E w granicach kapitału docelowego oraz uchwałę w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru przy emisji akcji serii E. Treści przedmiotowych uchwał Zarządu Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

Zgodnie z § 7a ust. 2 Statutu Spółki uchwała Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.
Zgodnie z § 7a ust. 7 Statutu Spółki akcje zwykłe na okaziciela serii E oferowane będą kluczowym pracownikom Spółki, osobom wykonującym na rzecz Spółki zadania na podstawie umów cywilnoprawnych oraz członkom organów Spółki, zgodnie z zasadami Systemu Motywacyjnego przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki 03/09/2011 z dnia 23 września 2011 r.
Zgodnie z § 7a ust. 6 Statutu Spółki cena emisyjna akcji serii E wyniesie 3,60 zł (trzy złote sześćdziesiąt groszy) za każdą akcję.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 6 czerwca 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w zakresie wyrażenia zgody na wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przy emisji akcji serii E.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Powołanie Zarządu S4E S.A. na kolejną kadencję, nr. 8/2012 z dnia: 2012-06-06 16:26:09
Powołanie Zarządu S4E S.A. na kolejną kadencję

Zarząd Spółki S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w związku z wygaśnięciem mandatów członków Zarządu Emitenta, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 6 czerwca 2012 r. podjęła uchwałę nr 07/06/2012 w sprawie powołania Zarządu Spółki na kolejną kadencję.

 

Rada Nadzorcza Spółki na mocy podjętej uchwały powołała w skład Zarządu Spółki kolejnej kadencji:

 • Pana Janusza Makowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu,
 • Panią Katarzynę Mamoń na stanowisko Członka Zarządu ds. finansowych,
 • Pana Pawła Piętkę na stanowisko Członka Zarządu d.s. handlowych.

Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, nr. 7/2012 z dnia: 2012-06-06 15:51:36
Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zarząd Spółki S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Emitenta, w dniu 6 czerwca 2012 r. w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji powołani zostali:

1) Na mocy uprawnienia wskazanego w § 15 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji powołany został Pan Roman Pudełko,
2) Na mocy uprawnienia wskazanego w § 15 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki na członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji powołani zostali: Pan Paweł Łazuchiewicz, Pan Tomasz Pasiewicz i Pan Michał Skruch,
3) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 6.06.2012 r. na członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji powołało Pana Tadeusza Jana Kudłę.
Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 czerwca 2012 roku, nr. 6/2012 z dnia: 2012-06-06 15:42:54
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 czerwca 2012 roku

Zarząd Spółki S4E S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 czerwca 2012 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 6 czerwca 2012 r., nr. 4/2012 z dnia: 2012-05-10 10:05:57
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 6 czerwca 2012 r.

Zarząd S4E S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 6 czerwca 2012 roku, na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Biskupińskiej 3B.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku., nr. 1/2012 z dnia: 2012-01-31 14:04:36
Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

 • raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2011 r. – 14 luty 2012 roku;
 • raport okresowy kwartalny za I kwartał 2012 r. – 15 maja 2012 roku;
 • raport okresowy kwartalny za II kwartał 2012 r. – 14 sierpień 2012 roku;
 • raport okresowy kwartalny za III kwartał 2012 r. – 14 listopad 2012 roku.

 

Raport roczny za rok 2011 zostanie przekazany w dniu 16 kwietnia 2012 roku.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds Finansowych