| Bieżące raporty
15835
page,page-id-15835,page-child,parent-pageid-15831,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.1,vc_responsive
 

Bieżące raporty

Raporty archiwalne 2013

Raport za III kwartał 2013 roku, nr. 14/2013 z dnia: 2013-11-14 13:28:39
Raport za III kwartał 2013 roku

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączniku raport kwartalny za okres III kwartału 2013 roku.

 

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

 

Załączniki:

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Uzyskanie certyfikatu zarządzania jakością ISO 9001, nr. 13/2013 z dnia: 2013-09-23 13:52:55
Uzyskanie certyfikatu zarządzania jakością ISO 9001

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 września 2013 r. powziął informację o otrzymaniu certyfikatu zaświadczającego wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania jakością w zakresie: dystrybucji, wdrażania, szkolenia i serwisowania systemów informatycznych.

 

 

Certyfikat wystawiony przez jednostkę certyfikującą TUV SUD Management Service GmbH potwierdza na podstawie auditu (nr. Sprawozdania 707015989) spełnienie przez Spółkę wymagań normy ISO 9001:2008. Certyfikat został wydany na okres trzech lat.

 

 

W opinii Zarządu Spółki, ciągłe doskonalenie systemu (poprawa jakości usług, usprawnienie obiegu informacji oraz dokumentów) zgodnie z przesłaniem normy ISO 9001:2008 będzie prowadziło do istotnego umocnienia relacji z klientami oraz dostawcami Spółki.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 • Paweł Piętka – Członek Zarządu ds. Handlowych
 • Józef Kącki – Prokurent
Zawarcie istotnej umowy, nr. 12/2013 z dnia: 2013-08-20 13:30:10
Zawarcie istotnej umowy.
Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2013 r. zawarł istotną umowę dystrybucji, z firmą Nutanix Inc., z siedzibą 1740 Technology Drive, Suite 400 San Jose, CA 95110, na podstawie której określone zostały warunki współpracy pomiędzy Emitentem a Nutanix Inc. (dalej: „Kontrahent”), polegające na wyłącznej sprzedaży produktów Kontrahenta na terenie Polski oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
W opinii Spółki, zawarta umowa dystrybucji umożliwi rozszerzenie oferty produktowej Emitenta o unikalne rozwiązania dostarczane przez Kontrahenta. W związku z powyższym, dzięki niniejszej umowie Spółka wzbogaci swoją ofertę o nowoczesną, zamkniętą w obudowie 2U, platformę zawierającą w sobie serwer, system wirtualizacyjny oraz lokalny storage. Niniejsze rozwiązania technologiczne pozwalają na komunikowanie się za pośrednictwem protokołu IP, zwiększając zarówno moc jak i przestrzeń na potrzeby uruchamiania wirtualnych platform.
Zdaniem Zarządu Spółki, oferowane produkty Kontrahenta, które dostępne będą w ofercie Emitenta od września 2013 r., znajdą zastosowanie u szerokiego grona odbiorców.
Z uwagi na fakt, iż wielkość przyszłych zamówień będzie zależna od zapotrzebowania poszczególnych klientów Emitenta, Zarząd Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest w stanie w sposób dostatecznie precyzyjny oszacować wartość zawartej umowy. Niemniej Emitent postrzega niniejszą umowę za znaczącą ze względu na jej wpływ na sytuację gospodarczą, finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki. W ocenie Zarządu Spółki niniejsza umowa powinna w sposób pozytywny wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta zarówno w bieżącym roku obrotowym, jak i w kolejnych latach.
Zapisy przedmiotowej umowy są standardowe i nie odbiegają od typowych postanowień stosowanych przy tego rodzaju umowach.
Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Paweł Piętka – Członek Zarządu ds. Handlowych
 • Józef Kącki – Prokurent
Zawarcie istotnej umowy, nr. 10/2013 z dnia: 2013-07-25 21:38:44
Zawarcie istotnej umowy

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 lipca 2013 r. do siedziby Spółki wpłynęła podpisana z firmą Commvault Systems Limited, umowa dystrybucji („Value Added Distributor Agreement”).

 

Niniejsza umowa określa zasady współpracy pomiędzy Emitentem a Commvault Systems Limited (dalej: „Kontrahent”), polegające na sprzedaży produktów Kontrahenta na terenie Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Chorwacji, Słowenii, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Czarnogóry, Kosowa, Rumunii, Bułgarii, Albanii, Łotwy, Litwy oraz Estonii.
W ocenie Zarządu Spółki, zawarta umowa pozwala w sposób znaczący poszerzyć portfolio produktowe Emitenta. Tym samym, dzięki niniejszej umowie Spółka wzbogaci swoją ofertę o nowoczesne oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych – CommVault Simpana®. W ocenie Spółki oferowane produkty znajdą zastosowanie u szerokiego grona odbiorców, głównie przedsiębiorstw prywatnych oraz instytucji publicznych.
Zdaniem Emitenta, producent CommVault Simpana® jest światowym liderem na rynku oprogramowania do ochrony i zarządzania danymi w przedsiębiorstwach, w tym rozwiązań do tworzenia kopii i odzyskiwania danych, znanym polskim klientom głównie dzięki oprogramowaniu Simpana®. Kontrahent poinformował w czerwcu br. o rozpoczęciu działalności w Polsce oraz otwarciu biura regionalnego w Warszawie.
Wartość zawartej umowy, ze względu na fakt, iż przyszłe zamówienia będą zależne od poszczególnych klientów Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest możliwa do wiarygodnego oszacowania. Jednakże Emitent postrzega umowę za znaczącą ze względu na jej wpływ na sytuację gospodarczą, finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki. W opinii Zarządu Emitenta przedmiotowa umowa powinna wpłynąć w sposób pozytywny na wyniki Spółki (m.in. dzięki zwiększeniu oferty Spółki) zarówno w 2013 roku, jak i w kolejnych latach. Ponadto zawarcie umowy z Kontrahentem zwiększy rozpoznawalność marki Emitenta i powinno przyczynić się do pozyskiwania kolejnych partnerów i klientów w przyszłości. Zapisy przedmiotowej umowy są standardowe i nie odbiegają od typowych postanowień stosowanych przy tego rodzaju umowach.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”


Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Członek Zarządu ds. Handlowych
 • Józef Kącki – Prokurent
Decyzja ZWZ Spółki S4E w sprawie wypłaty dywidendy, nr. 9/2013 z dnia: 2013-07-01 11:59:32
Decyzja ZWZ Spółki S4E w sprawie wypłaty dywidendy
Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2013 roku na mocy uchwały nr 7 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, zdecydowało o wypłacie dywidendy w kwocie 2.953.190,70 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złote siedemdziesiąt groszy), co oznacza, iż na jedną akcję Emitenta będzie przypadać dywidenda w wysokości 1,70 zł (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt groszy).
Liczba akcji objętych prawem do dywidendy wynosi 1.737.171 szt. (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden sztuk). Zwyczaje Walne Zgromadzenie Spółki określiło również dzień 31 lipca 2013 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 19 września 2013 roku jako termin wypłaty dywidendy.
§ 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds Finansowych
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki S4E w dniu 29 czerwca 2013 roku, nr. 8/2013 z dnia: 2013-06-30 08:25:56
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki S4E w dniu 29 czerwca 2013 roku

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2013 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 29 czerwca 2013 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a także do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

 

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 -9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Załączniki:

 


Osoby reprezentujące spółkę:

 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Korekta raportu bieżącego nr 6/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, nr. 7/2013 z dnia: 2013-06-03 15:03:48
Korekta raportu bieżącego nr 6/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Emitent”, „Spółka”) w związku z problemami technicznymi i tym samym nie opublikowaniem zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: „ZWZ”) poprzez system ESPI, w celu dopełnienia wymogów stawianych spółkom publicznym, informuje o odwołaniu ZWZ zwołanego pierwotnie na dzień 25 czerwca 2013 r. i ponownym zwołaniu ZWZ na dzień 29 czerwca 2013 roku.
ZWZ zostaje zwołane na dzień 29 czerwca 2013 r. na godzinę 9.30 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Biskupińskiej 3B, sala konferencyjna.

W załącznikach przedstawiony jest pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał na ZWZ, informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz formularz do głosowania przez pełnomocników na ZWZ.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 25 czerwca 2013 r., nr. 6/2013 z dnia: 2013-05-29 13:09:39
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 25 czerwca 2013 r.

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 25 czerwca 2013 roku, na godzinę 10.30 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Biskupińskiej 3B, sala konferencyjna.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Harmonogram publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2013, nr. 2/2013 z dnia: 2013-01-30 11:44:59
Harmonogram publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2013

Zarząd spółki S4E S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w roku obrotowym 2013 raporty okresowe Spółki zostaną przekazane do publicznej wiadomości we wskazanych niżej terminach:

 

 • Raport okresowy kwartalny za okres IV kwartału 2012 r. – w dniu 14 lutego 2013 r.
 • Raport okresowy kwartalny za okres I kwartału 2013 r. – w dniu 15 maja 2013 r.
 • Raport okresowy roczny za okres roku obrotowego 2012 – w dniu 15 kwietnia 2013 r.
 • Raport okresowy kwartalny za okres II kwartału 2013 r. – w dniu 14 sierpnia 2013 r.
 • Raport okresowy kwartalny za okres III kwartału 2013 r. – w dniu 14 listopada 2013 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemy Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii E Spółki, nr. 1/2013 z dnia: 2013-01-04 20:47:11
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii E Spółki
Zarząd spółki S4E S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 4 stycznia 2013 r. powziął wiadomość o podjęciu w dniu 2 stycznia 2013 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 3/2013 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki S4E S.A.
Zgodnie z treścią uchwały, na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanowił określić dzień 7 stycznia 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 50.446 (pięćdziesięciu tysięcy czterystu czterdziestu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 7 stycznia 2013 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLS4E0000015″ oraz notować ww. akcje, na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „S4E” i oznaczeniem „S4E”.
Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:
 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych