Raport bieżący z plikiem 4/2020

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia S4E S.A. na 31 sierpnia 2020 roku oraz treść projektów uchwał.