Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku:

 
 
 

Raport kwartalny za I kw. 2020 roku: 14 maja 2020 r.

 

Raport kwartalny za II kw. 2020 roku: 13 sierpnia 2020 r.

 

Raport kwartalny za III kw. 2020 roku: 16 listopada 2020 r.

 
 
 

Raport roczny za 2019 rok: 20 marca 2020 r.

 
 
 

Jednocześnie, zgodnie z §6 ust.10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" Emitent nie przekaże raportu za IV kwartał 2019 r.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.