Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki S4E w dniu 8 lipca 2014 roku

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 lipca 2014 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 8 lipca 2014 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a także do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
  • Józef Kącki – Prokurent