Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 16 grudnia 2016 roku wpłynęła do Emitenta podpisana umowa faktoringu z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy z mFaktoring S.A. („Faktor”). Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może być wypowiedziana z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Faktora na rzecz Emitenta usług faktoringowych obejmujących nabycie wierzytelności pieniężnych przysługujących Emitentowi wobec jego kontrahentów, za które zapłata będzie następowała poprzez wypłatę zaliczek na poczet nabycia wierzytelności, wypłatę reszty ceny wierzytelności oraz przejmowanie przez Faktora ryzyka niewypłacalności obiorców. Zgodnie z umową Emitent może cedować na Faktora wierzytelności pieniężne względem odbiorców z tytułu sprzedaży sprzętu komputerowego i oprogramowania, świadczenia usług w zakresie: przetwarzania danych, usług doradczych w zakresie sprzętu komputerowego oraz archiwizacji danych, przeprowadzania szkoleń, konsultingu, audytów, usług wypożyczenia sprzętu, usług serwisowych, prac badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych, refakturowania kosztów transportu. Limit Emitenta z tytułu zawartej umowy faktoringowej w ramach faktoringu krajowego wynosi 15 mln PLN, w ramach faktoringu eksportowego w euro wynosi 2 mln EUR, w USD wynosi 4 mln USD, z czego łączne wykorzystanie limitu finansowania nie może przekroczyć kwoty 15 mln PLN. Z tytułu nabycia wierzytelności Faktor zapłaci Emitentowi kwotę w wysokości nominalnej wartości brutto określonej w fakturze pomniejszoną o wynagrodzenie Faktora, na które składają się prowizje, odsetki i opłaty typowe dla tego typu umów. Zabezpieczeniem umowy faktoringu jest cesja wierzytelności z rachunków bankowych Emitenta prowadzonych przez mBank S.A. do wysokości zadłużenia Emitenta, wynikającego z umowy faktoringu.
Ww. umowa jest zgodna z przyjętą strategią finansowania działalności Emitenta i stanowi element zwiększenia rotacji kapitału obrotowego S4E S.A.