Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 31 lipca 2017 roku Emitent podpisał z mBank S.A. („Bank”) umowę kredytową o elastyczny kredyt odnawialny do maksymalnej kwoty 5 mln zł. Minimalna kwota ciągnienia kredytu wynosi 500 tys. zł.
Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Emitenta.
Zabezpieczenie wierzytelności Banku jest typowe dla tego rodzaju umów, w tym umowa cesji wierzytelności Emitenta oraz oświadczenie ABC Data S.A. (głównego akcjonariusza S4E S.A.) o poddaniu się egzekucji do kwoty 7,5 mln zł ważne do 29.09.2019 r.
Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową określoną jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych + marża. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Ostateczna data spłaty kredytu to 29.06.2018 roku.