Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 16 czerwca 2017 roku Emitent podpisał z Credit Agricole Bank Polska S.A. („Bank”) umowę kredytową o kredyt w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 10 mln zł. W ramach zawartej umowy Emitent może również składać zlecenia o udzielenie gwarancji bankowych, przy czym łączna kwota udzielonych gwarancji oraz wykorzystanego kredytu nie może przekroczyć maksymalnej kwoty finansowania. Środki z kredytu zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na refinansowanie bieżącego zadłużenia w Banku Handlowym S.A. oraz na finansowanie bieżącej działalności Emitenta.
Zabezpieczenie wierzytelności Banku jest typowe dla tego typu umów, w tym umowa cesji wierzytelności Emitenta oraz dobrowolne poddanie się przez Emitenta egzekucji na podstawie art. 777 §1 kpc.
Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową określoną jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych + marża. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Ostateczna data spłaty kredytu w rachunku bieżącym oraz termin dostępności gwarancji bankowych to 15.06.2018 roku. Maksymalny termin ważności gwarancji bankowych to 15.06.2019 roku.