Zarząd S4E S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane dane finansowe Spółki za II kwartał 2019 roku:

 

Przychody: 33,3 mln PLN

Zysk brutto ze sprzedaży: 4,5 mln PLN

EBITDA: -0,2 mln PLN

Zysk/Strata netto: -1,0 mln PLN

EBITDA znormalizowana: 0,8 mln PLN

Zysk/Strata netto znormalizowany/a: 0,0 mln PLN

Zadłużenie netto: 11 mln PLN

 

Osiągnięte w II kwartale 2019 r. wyniki są przede wszystkim pochodną koncentracji na obszarach wysokomarżowych (usługi) przy stopniowej rezygnacji z projektów charakteryzujących się niższą rentownością.

Zarząd Spółki dokonał odpisu aktualizującego wartość poniesionych nakładów związanych z projektami w zakresie energetyki odnawialnej w wysokości 1 milion złotych, który obciążył wyniki II kwartału. Przeprowadzone analizy wskazały, że kontynuacja rozpoczętych projektów w dotychczasowym kształcie nie przyniesie spodziewanych korzyści ekonomicznych i nie pozwoli na odzyskanie dotychczas poniesionych wydatków. Odpis nie jest związany bezpośrednio z działalnością operacyjną Spółki w 2019 roku, a jest efektem zdarzeń mających miejsce w latach poprzednich. Nie ma on charakteru gotówkowego i pozostaje bez wpływu na bieżącą działalność operacyjną oraz przepływy pieniężne.

Wyniki znormalizowane (eliminujące efekt wyżej wymienionego odpisu) wskazują na poprawę wyników zarówno na poziomie operacyjnym jak i netto względem wyników osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku, na co złożyły się przede wszystkim utrzymanie zysku (marży) brutto na zbliżonym poziomie oraz istotne ograniczenie kosztów operacyjnych. Istotnej redukcji względem ubiegłego roku uległ także poziom zadłużenia netto.

Raport kwartalny za II kw. 2019 roku zostanie opublikowany w dniu 14 sierpnia 2019 roku, o czym Spółka informowała raportem bieżącym z dnia 31 stycznia 2019 roku.