Program sprzedażowy „Kibicuj z S4E i Huawei Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej

 §1

Postanowienia ogólne.

 1. Program sprzedażowym “Kibicuj z S4E i Huawei Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej” zwany w dalszej części Regulaminu „Programem” skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych, będących pracownikami Partnerów handlowych S4E S.A. lub będących współpracownikami Partnerów handlowych S4E S.A. wykonującymi usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.
 2. Organizatorem Programu i podmiotem finansującym nagrody jest firma S4E S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bokserska 66, KRS 0000034998, NIP 676-21-80-819, REGON 356267368.
 3. W wypadku, gdy Uczestnik Programu jest pracownikiem Partnera handlowego S4E S.A., udział w programie musi być zaaprobowany przez Partnera handlowego S4E S.A. jako pracodawcę. W razie sprzeciwu Partnera handlowego S4E S.A. Organizator może w każdej chwili wykluczyć Uczestnika z Programu.
 4. Słowniczek pojęć:
 1. Partner handlowy S4E S.A - osoba fizyczna (przedsiębiorca) lub prawna, która zawarła z S4E S.A. umowę partnerską o współpracy;
 2. Uczestnik- osoba fizyczna, będąca pracownikiem Partnera handlowego S4EA. lub będąca współpracownikiem Partnera handlowego S4E S.A. wykonująca usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej prowadząca działalność gospodarczą.
 3. Nagroda – zorganizowany wyjazd na olimpiadę zimową w Pekinie 2022 wraz z przelotem i organizacją pobytu na miejscu dla jednej osoby;

§2

Czas Trwania Programu, Uczestnicy.

 1. Program rozpoczyna się począwszy z dniem 1 lipca 2021 roku, a jego zakończenie przypada na dzień 31 grudnia 2021 roku.
 2. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne, jednakże warunkiem koniecznym do przystąpienia do niego jest zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie na adres email: anna.smolarek@s4e.pl

 §3

Szczegółowe zasady Programu.

 1. Celem Programu jest popularyzacja rozwiązań firmy Huawei będących w ofercie S4E S.A.
 2. W Programie uwzględniane będą tylko te zamówienia od Uczestników, które zostaną złożone do S4E S.A. w okresie pomiędzy 1 lipca 2021 roku a 31 grudnia 2021 roku przez Uczestnika w imieniu Partnera handlowego S4E S.A. oraz zostaną przyjęte przez S4E S.A. w okresie pomiędzy 1 lipca 2021 rokau a 31 grudnia 2021 roku
 3. W okresie trwania Programu każdy z Uczestników walczy o nagrodę w 4 kategoriach
 1. Największy projekt - za zamówienie rozwiązań Huawei o wartości minimum 600 000 EUR netto (sześćset tysięcy euro) w ramach jednego projektu
 2. Witamy w gronie partnerów - za zamówienie po raz pierwszy w S4E rozwiązań Huawei o wartości minimum 50 000 EUR netto (pięćdziesiąt tysięcy Euro)
 3. Największa sprzedaż Dorado - za zamówienie Dorado 3000 o największej wartości w ramach jednego projektu
 4. Najbardziej złożony projekt - za zamówienie największej ilości różnych rozwiązań Huawei w ramach jednego projektu
 1. Nagrody zostaną przyznane dla Uczestników Programu, którzy w okresie trwania Programu w imieniu Partnerów handlowych S4E S.A., złożą zamówienia spełniające warunki opisane w pkt. 3 Zasad Programu, dotyczące zakupu produktów Huawei i zamówienia te zostaną przyjęte przez S4E S.A. Zamówienia dotyczące zakupu produktów Huawei złożone przez Uczestnika w okresie trwania Programu nie podlegają sumowaniu. Organizator może odmówić przyznania nagrody w wypadku, gdy zysk netto ze sprzedaży produktów Huawei zamówionych za pośrednictwem Uczestnika będzie niższy od kosztów Nagrody.
 2. Jeden Uczestnik może otrzymać w ramach Programu tylko jedną Nagrodę.

§4

Sposób nagradzania oraz nagrody.

 1. Nagrodą jest wyjazd na Olimpiadę Zimową w Pekinie 2022. Szczegółowy harmonogram wyjazdu zostanie przesłany zwycięzcom Programu. Organizator zastrzega sobie możliwość, w czasie trwania wyjazdu, promowania, popularyzacji i informowania o walorach technicznych i użytkowych, rozwiązań Huawei będących w ofercie S4E, przez pracowników S4E lub Huawei lub inne osoby upoważnione przez S4E lub Huawei w formach ustalonych przez Organizatora.
 2. Wiążącym źródłem informacji odnośnie spełnienia wymagań zawartych w § 4 ust. 2 – 7 będzie wewnętrzny system finansowo – księgowy firmy S4E.
 3. O ostatecznych wynikach Programu Uczestnicy zostaną poinformowani  w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Programu drogą mailową.
 4. Nagrody zostaną przekazane Uczestnikom poprzez umożliwienie uczestniczenia w wyjeździe
 5. Nagroda w programie zostanie powiększona o dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody. Nagroda pieniężna zostanie pobrana i wpłacona przez S4E S.A. na konto właściwego urzędu skarbowego w celu pokrycia podatku dochodowego obciążającego zwycięzcę programu. O przyznaniu Nagrody Uczestnik Programu zostanie powiadomiony poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail podany przez Uczestnika. 
 6. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
 7.  Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda nie może przenieść jej praw na osoby trzecie.
 8. Przystępując do Programu Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Programu i akceptują niniejszy Regulamin.
 9. Biorąc udział w Programie Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie w serwisie www.s4e.pl oraz mediach społecznościowych (facebook, Linkedin, Youtube, Twitter) imienia i nazwiska Uczestnika, jeżeli otrzyma on nagrodę w Programie.
 10. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Programu.
 11. S4E S.A. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 12. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zmianie danych umożliwiających przekazanie nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

§5

Dane osobowe

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych Uczestników (administratorem danych osobowych) jest S4E S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa, posiadająca nadany numer NIP 676-21-80-819, REGON 356267368, S4E S.A. jako administrator danych osobowych, gromadzi w związku z Programem następujące dane osobowe („Dane osobowe”):
 • imię (imiona) i nazwisko;
 • dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana;
 • zawarcie umowy o pracę lub umowy o współpracy z Partnerem S4E S.A.

 

 1. Wypełniając zgłoszenie do programu Uczestnicy wyrażają wolę udziału w Programie i po przesłaniu zgłoszenia stają się Uczestnikami Progamu. Podanie przez Uczestnika danych ma charakter dobrowolny, jednak nie podanie ich zgodnie z zakresem określonym przez Organizatora uniemożliwi wzięcie udziału w Programie.
 2. Organizator gromadzi Dane osobowe Uczestników Programu w celu przeprowadzenia niniejszego Programu, wyłonienia zwycięzców, a następnie w celu realizacji nagród – uczestniczenia przez zwycięzców Programu w wyjeździe na mecz polskiej reprezentacji w ramach Mistrzostw Europy 2020 oraz w celi wypełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa Organizator nie będzie przetwarzać Danych osobowych w innych celach, niezgodnych z celami opisanymi powyżej, o ile ich przetwarzanie nie będzie wymagane przez prawo lub o ile Organizator nie zostanie przez Uczestnika upoważniony do ich przetwarzania.
 3. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez S4E Danych osobowych jest oparte na podstawie wynikającej z art. 6 ust. 1 pkt b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ("RODO"), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, 
 4. Organizator może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim  dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie oraz poniżej:
 1. Spółkom lub osobom, z którymi Organizator ma zawartą umowę współpracy w zakresie serwisu systemu CRM oraz w zakresie rachunkowości i obsługi finansowej („Przetwarzający dane”). Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych przez nie z Organizatorem umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Organizatora.
 2. Podmiotowi organizującemu na zlecenie Organizatora wyjazd na Olimpiadę Zimową 2022 w Pekinie
 3. Organy nadzorujące, organy władzy i inne osoby trzecie. Ponieważ jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
 1. Organizator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić dane osobowe Uczestników. Dane osobowe będą przechowywany przez Organizatora i Przetwarzających dane, tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania umowy zlecenia oraz tylko i wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone tj. przez okres trwania Programu oraz przez okres pełnych 5 lat kalendarzowych od zakończenia roku kalendarzowego w którym odbył się Program i w którym Uczestnicy otrzymali nagrody.
 2. Uczestnikom przysługują prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, Uczestnik jest uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 3. Ponadto, Uczestnik ma prawo do:
 1. żądania dostępu do Danych osobowych: osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Organizator dostarczy Uczestnikowi na żądanie kopię Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które Uczestnik się zwróci, Organizator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 2. sprostowania danych: Uczestnik ma prawo do sprostowania Danych osobowych, które jego dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Uczestnik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 3. ograniczenia przetwarzania Pani/Pana Danych osobowych: w takim przypadku, Organizator wskaże na żądanie Uczestnika te Dane i ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów.
 4. przenoszenia danych: pod pewnymi warunkami Uczestnik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe jego dotyczące, które zostały dostarczone Organizatorowi oraz Uczestnik ma Pan prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi bez przeszkód ze strony Organizatora.
 5. sprzeciwu: w pewnych okolicznościach Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika - wobec przetwarzania go dotyczących Danych osobowych, a na Organizatorze ciążyć może obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

 

 §6

Wyłączne uprawnienia Organizatora Programu.

Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian w regulaminie, a w szczególności do skrócenia lub przesunięcia dnia zakończenia Programu. O zmianach Programu Uczestnicy będą informowani drogą mailową.

§7

Postępowanie reklamacyjne.

 1. Każdy uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji tylko i wyłącznie w zakresie odnoszącym się              do kwestii rozstrzygnięcia o wyniku Programu na adres mailowy: anna.smolarek@s4e.pl
 2. Powyższe uprawnienie przysługuje Uczestnikom Programu w nieprzekraczalnym terminie trzech dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Programu, pod rygorem utraty uprawnienia do złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje złożone po terminie pozostaną bez rozpoznania.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
 1. w polu Temat: Program „Kibicuj z S4E i Huawei polskiej reprezentacji olimpijskiej "
 2. w polu Treść: właściwa treść reklamacj
 1. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Organizatora Programu w terminie do pięciu dni roboczych od daty jej wpłynięcia, a jej rozstrzygnięcie jest ostateczne i wiążące.

§8

Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nie unormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały właściwe uregulowania powszechnie obowiązującego prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Organizator i Uczestnicy zobowiązani są do rozstrzygnięcia ewentualnych kwestii spornych na drodze polubownej. W przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sprawy jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora Programu.

Treść Regulaminu dostępny jest na stronie www.s4e.pl oraz u opiekuna handlowego w S4E.