Relacje inwestorskie

Model działania

Jesteśmy specjalistycznym dystrybutorem IT z wartością dodaną, gdzie wartością dodaną jest również gotowość do rozwiązywania każdego problemu technicznego i biznesowego, na który napotyka Partner. Posiadamy własne centra szkoleniowe (S4EDU), specjalistyczną kadrę inżynieryjną (S4Engineers) oraz rozwijamy nowe unity biznesowe (Smart Energy, Security, Data Center).

ZARZĄD

INFORMACJE O SPÓŁCE

Akcje na GPW

Spółka S4E obecna jest na rynku notowań NewConnect - Giełda Papierów Wartościowych

STRUKTURA AKCJONARIATU

Poniższe dane dotyczące struktury akcjonariatu S4E S.A. zostały zebrane i przedstawione z zachowaniem należytej staranności na podstawie wiedzy Spółki na dzień 7 maja 2019 roku, jednakże mogą one nie uwzględniać ewentualnych transakcji kupna-sprzedaży akcji przez akcjonariuszy, o których Spółka nie została poinformowana.

Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów na WZ Udział w liczbie głosów na WZ (%)
Also Polska Sp. z o.o. 1 412 423 81.3% 1 412 423 81,31%
Robert Zbela 87 657 5,05% 87 657 5,05%
Pozostali 237 091 13,65% 237 091 13,65%
Razem 1 737 171 100,00% 1 737 171 100,00%

Źródło: Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie przekazane Spółce przez akcjonariuszy Spółki

ANIMATOR AKCJI S4E S.A.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa Tel: (+48) 22 52 18 010 e-mail: dm@pkobp.pl www: www.dm.pkobp.pl

Raporty bieżące

S4E SA (6/2022) Delegowanie członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Prezesa Zarządu.

 

Raport Bieżący nr 6/2022
Zarząd S4E S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2022 r. podjęła uchwałę o delegowaniu członka Rady Nadzorczej pani Hanny Osetek-Pasquet do wykonywania czynności Prezesa Zarządu na okres od 8 czerwca 2022 r. do 8 września 2022 r.


W załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect informacje o delegowanej osobie do wykonywania czynności Prezesa Zarządu.


Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt. 7 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

Raport Bieżący nr 5/2022

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 31 maja 2022 roku Rada Nadzorcza
na swoim posiedzeniu odwołała z funkcji Prezesa Zarządu pana Stanislava Brlećić.

Raport Bieżący nr 3/2022

Zarząd S4E S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kw. 2022 r.
Dotychczasowy termin 13 maja 2022 r. uległ zmianie.
Nowy termin publikacji raportu to 16 maja 2022 r.

Podstawa prawna:
§6 pkt. 14.2 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Raport bieżący 1/2022

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd S4E S.A. informuje, że biegły rewident firma KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, która prowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. rozpoczęła szczegółową analizę przychodów ze sprzedaży usług świadczonych przez spółkę oraz producenta pod kątem prawidłowości ich rozpoznania w badanym okresie. Według audytora przychody oraz marża z usług świadczonych we współudziale producenta powinny być rozliczana w okresie świadczenia usługi, a nie tak jak dotychczas w okresie wystawienia faktury. Zmiana sposobu prezentacji przychodów oraz marży może negatywnie wpłynąć na poziom prezentowanych przychodów oraz na wynik finansowy Spółki za 2021 r. Na dzień dzisiejszy Spółka nie jest w stanie określić jak znacząca to będzie zmiana i jak bardzo wpłynie na wynik finansowy Spółki za 2021 r., aczkolwiek zastrzega, że zmiana może być istotna.

Przeciągające się prace nad badaniem sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz żądanie dodatkowych informacji ze strony audytora, których opracowanie jest bardzo czasochłonne spowodowało, że Spółka nie opublikuje raportu rocznego w uzgodnionym terminie tj. do 21 marca 2022 r. Spółka dokłada wszelkich starań, aby opublikować raport roczny w jak najszybszym możliwym terminie.

Jednocześnie Spółka informuje, że firma KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa bada sprawozdania finansowe Spółki od 2018 r. i nigdy nie miała zastrzeżeń co do prawidłowości ujęcia przychodów, a Spółka przez ten okres nie dokonywała zmian w polityce rachunkowości.

Raport Bieżący nr 2/2022

Zarząd S4E S.A. informuje, że raport roczny za 2021 r. nie zostanie opublikowany w terminie tj. 21 marca 2022 r. Publikacja raportu jest niemożliwa z powodu przeciągających się prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego Spółki przez biegłego rewidenta firmę KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. Biegły rewident oświadczył, że nie zakończy badania sprawozdania finansowego w uzgodnionym terminie tj. do 21 marca 2022 r. z powodu konieczności dokonania szczegółowej analizy przychodów ze sprzedaży usług świadczonych przez spółkę oraz producenta pod kątem prawidłowości ich rozpoznania w badanym okresie. Audytor wystąpił do Spółki z żądaniem dostarczenia dodatkowych informacji. Przygotowanie ich przez Spółką jest czasochłonne, co utrudnia możliwość dotrzymania zadeklarowanego terminu publikacji raportu rocznego za 2021 r.

Tym samym nastąpi incydentalne naruszenie przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("ASO"). Spółka dokłada wszelkich starań, aby opublikować raport roczny w jak najszybszym możliwym terminie. Spółka poinformuje o nowym terminie publikacji raportu rocznego z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.


Podstawa prawna: § 4 ust 3 i Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

1 2

Raport bieżący 10/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 30 grudnia 2021 roku podpisany został aneks do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Warszawie, zwiększający limit wykorzystania linii kredytowej do kwoty 20 mln PLN, dostępnej również w walucie EUR i USD do równowartości wyżej wymienionek kwoty. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Aneks wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r.

 

Raport bieżący 9/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 30 grudnia 2021 roku podpisany został aneks do umowy z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Strony zgodnie ustaliły, że z dniem 31 grudnia 2021 roku S4E S.A. przestaje być stroną umowy.

 

S4E SA (8/2021) Wyrok sądu w sprawie przeciwko partnerowi handlowemu

Raport bieżący 8/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd S4E S.A. informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 8/2020, o zakończeniu sprawy sądowej przeciwko partnerowi handlowemu o zapłatę kwoty 667,797,51 USD. Pozew został oddalony, a Emitent po konsultacji z kancelarią prawną postanowił nie odwoływać się od wyroku sądu.

Jednocześnie Zarząd S4E S.A. informuje, że podjął decyzję o anulowaniu faktur sprzedaży będących przedmiotem podstępowania sądowego. Powyższa korekta spowodowała zmniejszenie przychodów ze sprzedaży o kwotę 2,1 mln PLN oraz zmniejszenie wyniku finansowego o kwotę 350 tys. PLN i zostanie ujęta w sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2021 roku.

 

Raport Bieżący nr 13/2021

Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 5 listopada 2021 r. o rejestracji zmian w statucie zgodnie z uchwałą WZA z dnia 30 czerwca 2021 r.

Poniżej wykaz zmian w statucie Spółki:

uchylono §15 Statutu „S4E" S.A. w następującym brzmieniu:

1) Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i co najmniej jednego Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego §15.

2) W okresie w którym spółka ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287132, będzie posiadać bezpośrednio lub pośrednio (przez swoją spółkę zależną) co najmniej 1 (jedną) akcję w kapitale zakładowym Spółki, spółce ABC Data S.A. przysługuje uprawnienie do powoływania członków Rady Nadzorczej celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w przypadku wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji. Tak powołani członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać odwołani przez Walne Zgromadzenie.

Nadano nowe brzmienie §15 Statutu „S4E" S.A.:

1) Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i co najmniej jednego Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

W załączeniu tekst jednolity statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

S4E SA (7/2021) Aneks do umowy kredytowej z mBank S.A

Raport bieżący 7/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 2 listopada 2021 roku podpisany został aneks do umowy z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "mBank") prolongujący okres wykorzystania limitu w formie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie do wysokości 5 mln PLN do dnia 14 stycznia 2022 roku.

1 2 3

Raport Bieżący nr 16/2020

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 11 grudnia 2020 roku Pan Marcin Sobka złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych ze skutkiem na koniec dnia 28 lutego 2021 roku. W związku z powyższym do ww. terminu Pan Marcin Sobka zamierza zakończyć wszystkie sprawy bieżące i przekazać swoje obowiązki.

 
Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Raport Bieżący nr 15/2020

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 7.12.2020 roku podpisał umowę z firmą KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów upoważnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr ewidencyjnym 3546, na badanie rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2020 i 2021.

Podstawa prawna:
§3 ust 1 pkt. 11 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Raport bieżący 8/2020

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 3 grudnia 2020 roku wystąpił przeciwko partnerowi handlowemu z pozwem sądowym o zapłatę na łączną kwotę 667.797,51 USD (ok. 2.473 tys. PLN) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienia w transakcjach handlowych. Należność dotyczy sprzedaży usług wsparcia serwisowego. Na dzień dzisiejszy Emitent nie utworzył odpisu aktualizującego wartość ww. należności, gdyż ocenia możliwość odzyskania środków finansowych jako prawdopodobne, aczkolwiek może się to zmienić w przyszłości.

Raport bieżący 7/2020

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 28 października 2020 roku podpisany został aneks do umowy z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu prolongujący okres wykorzystania limitu w formie kredytu w rachunku bieżącym, akredytyw i gwarancji (w kwocie do łącznej wysokości 20 mln PLN) do dnia 29 października 2021 roku.

Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Więcej na:

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/37541128,strong-s4e-strong-sa-7-2020-aneks-do-umowy-kredytowej-z-credit-agricole-bank-polska-s-a

Raport bieżący 6/2020

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 30 września 2020 roku podpisany został aneks do umowy z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "mBank") prolongujący okres wykorzystania limitu w formie kredytu w rachunku bieżącym, akredytyw i gwarancji (w kwocie do łącznej wysokości 7 mln PLN) do dnia 30 września 2021 roku.

Więcej na:
http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/37283557,strong-s4e-strong-sa-6-2020-aneks-do-umowy-kredytowej-z-mbank-s-a

 

1 2 3

Zarząd S4E S.A. w uzupełnieniu do rb 25/2019 przekazuje w załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej.

 

35315212_Czlonek_RN_-_formularz_osobowy_Magdalena_Swiatek-0

Zarząd S4E S.A. w uzupełnieniu do rb 25/2019 przekazuje w załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej.

 

35276172_Czlonek_RN-_formularz_osobowy_Grzegorz_Warzocha-0

Zarząd S4E S.A. w uzupełnieniu do rb 25/2019 przekazuje w załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej.

 

35272906_Czlonek_RN_-_formularz_osobowy_Dariusz_Harbaty-0

Zarząd S4E S.A. w uzupełnieniu do rb 25/2019 przekazuje w załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej.

 

35255130_Czlonek_RN-_formularz_osobowy_Hanna_Osetek-Pasquet-0

Zarząd S4E S.A. w uzupełnieniu do rb 25/2019 przekazuje w załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej.

 

35164177_Czlonek_RN_-_formularz_osobowy_Laurent_Mitais-0

1 2 3 4 5 6 7

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) w dniu 16 października 2018 r. powziął informację o zawarciu umowy z firmą Hitachi Vantara Austria GmbH (dalej „Hitachi Vantara”). Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy z automatycznym przedłużeniem na kolejne okresy. Umowa pozwala na dystrybucję produktów Hitachi Vantara na terytorium Polski.

Umowa dystrybucyjna dotyczy rozszerzenia wsparcia posiadanych narzędzi do zarządzania danymi oferowanymi dotychczas przez Spółkę wspólnie z firmą Commvault o platformę sprzętową klasy premium. Kompleksowe podejście pozwala na uzupełnienie oferty skierowanej do najbardziej wymagających klientów klasy Enterprise. W przypadku Hitachi Vantara Spółka będzie wspierać partnerów w zakresie usługowym oraz aktywnie prowadzić działania edukacyjne. Hitachi Vantara wejdzie w skład rozwiązań skupionych w pionie CNQ (Commvault, Nutanix, Quantum), dzięki temu utworzy trzeci komplementarny zestaw rozwiązań.

Hitachi Vantara posiada w swojej ofercie narzędzia analityczne (Pentaho) pozwalające największym organizacjom na efektywne realizowanie celów biznesowych poprzez projektowanie, opracowywanie oraz wdrażanie kompletnej analityki dla dużych zbiorów danych. Spółka pragnie się stać aktywnym i dostrzegalnym graczem w tym obszarze.

W opinii Zarządu, dzięki współpracy z Hitachi Vantara, Spółka będzie mogła rozszerzyć portfolio swoich dostawców o lidera rynku klasy rozwiązań Enterprise. W ocenie Zarządu umowa będzie miała znaczący wpływ na wyniki finansowe Spółki w 2019 roku.

Zarząd S4E S.A. w uzupełnieniu do rb 13/2018 przekazuje w załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej panu Macieju Piotrze Kowalskim.

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rezygnacji pani Katarzyny Nowak (Lomankiewicz) z funkcji członka Rady Nadzorczej S4E S.A. z dniem 1 października 2018 roku.

Jednocześnie w dniu 2 października 2018 roku zgodnie z §15 ust. 2 statutu Emitenta główny akcjonariusz spółka ABC Data S.A. powołał pana Macieja Piotra Kowalskiego na członka Rady Nadzorczej S4E S.A. z dniem 2 października 2018 r. Kadencja powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa w dniu 6 lipca 2021 roku.

Wymagane Regulaminem NewConnect informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej Emitent przekaże oddzielnym raportem bieżącym niezwłocznie po uzyskaniu stosowanych informacji od ww. osoby.

Raport bieżący 11/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 12 września 2018 roku Emitent wraz z ABC Data S.A. (podmiotem dominującym wobec S4E S.A.) podpisał z Credit Agricole Bank Polska S.A. („Bank”) umowę kredytową o kredyt w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 30 mln zł. Maksymalna dostępna kwota kredytu dla S4E S.A. wynosi 10 mln zł. W ramach zawartej umowy Emitent może również składać zlecenia o udzielenie gwarancji bankowych, przy czym łączna kwota udzielonych gwarancji oraz wykorzystanego kredytu nie może przekroczyć maksymalnej kwoty finansowania. Środki z kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Emitenta.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest dobrowolne podanie się przez Emitenta egzekucji na podstawie art. 777 §1 kpc. do kwoty 12 mln zł, które Emitent zobowiązuje się złożyć w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową określoną jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych + marża. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Ostateczna data spłaty kredytu w rachunku bieżącym oraz termin dostępności gwarancji bankowych to 30.08.2019 roku. Maksymalny termin ważności gwarancji bankowych to 30.08.2020 roku.

Jednocześnie podpisany został aneks do umowy o linię zawartej w dniu 16 czerwca 2017 roku, (ESPI 7/2017) i aneksowanej w dniu 15 czerwca 2018 roku (ESPI 8/2018), w wyniku którego termin ostatecznej spłaty kredytu został ustalony na dzień 13 września 2018 roku.

1 2 3 4 5

Zarząd S4E S.A. (dalej „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane dane finansowe S4E S.A. za 2017 rok:

Przychody ze sprzedaży – 239 628 tys. zł

Zysk brutto na sprzedaży – 19 199 tys. zł

EBITDA – 3.067 tys. zł

Zysk z działalności operacyjnej EBIT – 861 tys. zł

Strata netto – 791 tys. zł

Do znaczącego wzrostu przychodów Emitenta w 2017 roku (o blisko 30% w stosunku do roku poprzedniego) oraz wypracowania istotnie wyższego zysku brutto na sprzedaży przyczyniły się: pozytywna dynamika sprzedaży projektów z posiadanego portfolio produktowego, znaczące inwestycje w rozwój kompetencji inżynierów i konsultantów oraz inwestycje w rozwój nowych linii produktowych.

Na wynik finansowy netto Emitenta wpłynęło przede wszystkim dostosowanie się do zasad odpisów aktualizacji należności przeterminowanych obowiązujących w Grupie Kapitałowej ABC Data S.A. (głównego akcjonariusza Emitenta). Miały one charakter zdarzeń jednorazowych, wśród których największy stanowi odpis należności od spółki IT.EXPERT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w związku z jej upadłością, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku.

Raport roczny za 2017 rok zgodnie z harmonogramem zostanie opublikowany w dniu 21 marca 2018 r. w systemie EBI.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. (dalej „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane dane finansowe S4E S.A. za 2017 rok:
Przychody ze sprzedaży – 239 628 tys. zł
Zysk brutto na sprzedaży – 19 199 tys. zł
EBITDA – 3.067 tys. zł
Zysk z działalności operacyjnej EBIT – 861 tys. zł
Strata netto – 791 tys. zł
Do znaczącego wzrostu przychodów Emitenta w 2017 roku (o blisko 30% w stosunku do roku poprzedniego) oraz wypracowania istotnie wyższego zysku brutto na sprzedaży przyczyniły się: pozytywna dynamika sprzedaży projektów z posiadanego portfolio produktowego, znaczące inwestycje w rozwój kompetencji inżynierów i konsultantów oraz inwestycje w rozwój nowych linii produktowych.
Na wynik finansowy netto Emitenta wpłynęło przede wszystkim dostosowanie się do zasad odpisów aktualizacji należności przeterminowanych obowiązujących w Grupie Kapitałowej ABC Data S.A. (głównego akcjonariusza Emitenta). Miały one charakter zdarzeń jednorazowych, wśród których największy stanowi odpis należności od spółki IT.EXPERT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w związku z jej upadłością, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku.
Raport roczny za 2017 rok zgodnie z harmonogramem zostanie opublikowany w dniu 21 marca 2018 r. w systemie EBI.
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2017 roku podpisał porozumienie o rozwiązaniu umowy z Autoryzowanym Doradcą – Invest Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W wyniku zawartego porozumienia umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect zostaje rozwiązana z dniem 31 grudnia 2017 roku.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, że w rb 19/2017 z dnia 23.11.2017 roku błędnie podany został ostateczny termin spłaty sublimitu na kredyt w rachunku bieżącym. Prawidłowa data to 22 grudnia 2017 roku.
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 23 listopada 2017 roku Emitent podpisał aneks nr 2 do umowy kredytowej z Alior Bankiem S.A. („Bank”) zawartej w dniu 23 listopada 2016 roku (rb ESPI nr 23/2016) oraz aneksowanej w dniu 13 czerwca 2017 roku (rb ESPI nr 6/2017).
W wyniku podpisanego aneksu nr 2 dzień ostatecznej spłaty w przypadku sublimitu na kredyt w rachunku bieżącym został wydłużony o miesiąc i został ustalony na dzień 22 grudnia 2018 roku.
Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.
1 2 3 4 5 6 7

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 20 grudnia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przyjęciu tekstu jednolitego statutu Spółki.

W załączeniu tekst jednolity statutu S4E S.A.
Podstawa prawna:

 • §4 ust. 2 pkt 2b Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 20 grudnia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze składu Rady Nadzorczej: pana Romana Pudełko, pana Michała Skrucha, pana Andrzeja Albera.

Jednocześnie NWZA powołało w skład Rady Nadzorczej: pana Juliusza Niemotko (członek RN), pana Pawła Ryniewicza (wiceprzewodniczący RN), pana Mateusza Iżowskiego (członek RN), panią Iwonę Jacks (członek RN), pana Krzysztofa Dzuba (przewodniczący RN). Kadencja powołanych członków Rady Nadzorczej wygasa w dniu 16 czerwca 2018 r.
W załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect szczegółowe informacje o wszystkich powołanych członkach Rady Nadzorczej S4E S.A.
Podstawa prawna:

 • §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 20 grudnia 2016 r. wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.
Jednocześnie Zarząd S4E S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad NWZA.
Podstawa prawna:

 • §4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2016 roku pan Bartosz Stebnicki złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej S4E S.A.

Podstawa prawna:

 • §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2016 roku pan Adam Maciejewski złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej S4E S.A.

Podstawa prawna:

 • §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Zarząd spółki S4E Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż ulega zmianie termin przekazania Raportu Rocznego za 2015 rok.

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Spółkę w raporcie bieżącym EBI nr 1/2016 w dniu 5 stycznia 2016 r., Raport Roczny Spółki za rok obrotowy 2015 miał zostać opublikowany w dniu 30 czerwca 2016 r.
Nowy termin przekazania Raportu Rocznego Emitenta za 2015 rok został ustalony na dzień 21 marca 2016 roku.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu

Zarząd S4E S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 14 grudnia 2015 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki podczas którego Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie uchwały nr 02/12/2015 zdecydowała o odwołaniu z dniem 14 grudnia 2015 roku Pana Rafała Gutkowskiego z funkcji Członka Zarządu S4E S.A. w Krakowie.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu

Zarząd „S4E” S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 1 grudnia 2015 r. otrzymał podpisaną umowę o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku.

Na podstawie przedmiotowej umowy Emitentowi przyznany został kredyt w wysokości 4 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Okres kredytowania kończy się dnia 24 listopada 2016 r. Głównym zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2,4 mln zł.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Łączna wartość umów łączących Spółkę z Bankiem wynosi 5,3 mln zł. Zarząd Spółki uważa powyższe informacje za istotne, bowiem mają one wpływ na rozwój prowadzonej przez Emitenta działalności oraz na sytuacją majątkową i finansową, a w związku z tym mogą w znaczący sposób wpłynąć na cenę lub wartość notowanych akcji.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu

Zarząd „S4E” z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 24 listopada 2015 r. otrzymał podpisany z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”) aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym z dnia 2015-09-14.

Na podstawie aneksu o którym powyżej Emitent uzyska rozszerzenie kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 7 mln zł. Warunki umów zawartych przez Emitenta nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Łączna wartość umów zawartych przez Spółkę z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. wynosi 17 mln zł.
Zarząd Spółki uważa powyższe informacje za istotne, bowiem mają one wpływ na rozwój prowadzonej przez Emitenta działalności oraz na sytuacją majątkową i finansową, a w związku z tym mogą w znaczący sposób wpłynąć na cenę lub wartość notowanych akcji.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu

Zarząd „S4E” z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14 września 2015 r. otrzymał podpisaną z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”) umowę o kredyt w rachunku bieżącym. Na podstawie przedmiotowej umowy Emitent uzyskał kredyt w wysokości 8 mln zł, który po spłacie zadłużenia z tytułu kredytu odnawialnego udzielonego Spółce przez BGŻ BNP Paribas S.A. będzie wykorzystany na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Ostateczny termin spłaty kredytu wyznaczony został na dzień 07 września 2016 r. Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową określoną jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych notowanej w pierwszym dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło pierwsze wykorzystanie kredytu, a następnie notowanej w pierwszym dniu roboczym każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego oraz marży w wysokości 0,70% w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku są umowa cesji wierzytelności przysługujących Spółce od dłużników wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 14 września 2015 r. otrzymał podpisaną przez Bank Promesę kredytową, na podstawie której uzyska rozszerzenie kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 7 mln zł. Kredyt zostanie udzielony pod warunkiem przedstawienia ostatecznych danych finansowych za III kwartał 2015 r., utrzymania wysokości wskaźnika zadłużenia/EBITDA oraz innych wskaźników na odpowiednim poziomie, a także ustanowienie na rzecz Banku zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności. Zobowiązanie Banku z tytułu Promesy kredytowej ważne jest do dnia 30 listopada 2015 r.
W dniu 14 września 2015 r. Emitent otrzymał również podpisaną przez Bank Umowę ramową dotyczącą transakcji terminowych i pochodnych, na podstawie której uzyskał limit w wysokości 2 mln zł na transakcje terminowe walutowe typu forward. W ramach zabezpieczenia wierzytelności Banku podpisana została umowa depozytu zabezpieczającego, przedmiotem której jest ustanowienie przez Spółkę zabezpieczenia pieniężnego oraz oświadczenie o poddaniu się przez Spółkę egzekucji do kwoty 4 mln zł, na które Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2018 r.
Pozostałe warunki umów zawartych przez Emitenta nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Łączna wartość umów zawartych przez Spółkę z Bankiem wynosi 17 mln zł. Zarząd Spółki uważa powyższe informacje za istotne, bowiem mają one wpływ na rozwój prowadzonej przez Emitenta działalności oraz na sytuacją majątkową i finansową.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu
1 2 3 4

Zarząd spółki S4E Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż ulega zmianie termin przekazania Raportu Rocznego za 2014 rok.

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Spółkę w raporcie bieżącym EBI nr 3/2015 w dniu 30 stycznia 2015 r., Raport Roczny Spółki za rok obrotowy 2014 miał zostać opublikowany w dniu 3 czerwca 2015 r.
Nowy termin przekazania Raportu Rocznego Emitenta za 2014 rok został ustalony na dzień 8 maja 2015 roku.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu

Zawarcie istotnej umowy Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 18 grudnia 2014 r. do siedziby Spółki wpłynęła podpisana z firmą Ricoh Polska Sp. z o.o. umowa dystrybucji. Grupa Ricoh jest światowym liderem w segmencie systemów wydruku oraz zaawansowanych urządzeń drukująco-kopiujących. Dzięki innowacjom firmy Ricoh, S4E włączy produkty dostawcy w koncepcję sprzedaży rozwiązań Content Management. Niniejsza umowa określa zasady współpracy pomiędzy Emitentem a Ricoh Polska Sp. z o.o. (dalej: „Kontrahent”), polegające na sprzedaży produktów Kontrahenta na terenie Polski. W ocenie Zarządu Spółki, zawarta umowa pozwala w sposób znaczący poszerzyć portfolio produktowe Emitenta oraz pozwala na transakcje do nowego kanału sprzedaży. Tym samym, dzięki niniejszej umowie Spółka wzbogaci swoją ofertę o nowoczesne urządzenia drukujące wraz z pakietami serwisowymi. W ocenie Spółki oferowane produkty znajdą zastosowanie u szerokiego grona odbiorców, głównie przedsiębiorstw prywatnych oraz instytucji publicznych. Zdaniem Emitenta, producent urządzeń Ricoh, który jest światowym liderem na rynku systemów wydruków, jest istotnym elementem systemu Content Management pozwalającym na zamianę dokumentu z wersji cyfrowej na fizyczną i odwrotnie. Spółka S4E pamiętając o esencji marki VAD skupiać będzie się na urządzeniach wielofunkcyjnych oraz zaawansowanych systemach wydruku . Wartość zawartej umowy, ze względu na fakt, iż przyszłe zamówienia będą zależne od poszczególnych klientów Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest możliwa do wiarygodnego oszacowania. Jednakże Emitent postrzega umowę za znaczącą ze względu na jej wpływ na sytuację gospodarczą, finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki. W opinii Zarządu Emitenta przedmiotowa umowa powinna wpłynąć w sposób pozytywny na wyniki Spółki (m.in. dzięki zwiększeniu oferty Spółki). Ponadto zawarcie umowy z Kontrahentem zwiększy rozpoznawalność marki Emitenta i powinno przyczynić się do pozyskiwania kolejnych partnerów i klientów w przyszłości. Zapisy przedmiotowej umowy są standardowe i nie odbiegają od typowych postanowień stosowanych przy tego rodzaju umowach. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” Osoby reprezentujące spółkę: Paweł Piętka – Prezes Zarządu Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych

Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd spółki S4E S.A. informuje, iż w dniu 28 listopada 2014 r. Pani Katarzyna Mamoń złożyła z dniem 28 lutego 2015 r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. Finansowych. Zarząd spółki S4E S.A. informuje jednocześnie, że w dniu 28 listopada 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 1 marca 2015 r. na funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych Pana Sebastiana Karpińskiego w okres aktualnej kadencji Zarządu Spółki, która rozpoczęła się 6 czerwca 2012 roku. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu formularz osobowy Pana Sebastiana Karpińskiego. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych

Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd S4E S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 8 lipca 2014 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki podczas którego Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie uchwały nr 02/07/2014 zdecydowała o odwołaniu z dniem 8 lipca 2014 roku dotychczasowego Prezesa Zarządu Spółki Pana Janusza Makowskiego. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki na podstawie uchwały nr 03/07/2014 zdecydowała o powołaniu z dniem 8 lipca 2014 roku na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Pawła Piętkę dotychczasowego Członka Zarządu ds. Handlowych w Spółce. Na dzień publikacji niniejszego raportu skład Zarządu Emitenta jest dwuosobowy i składa się z: – Pana Pawła Piętki – Prezesa Zarządu, oraz – Pani Katarzyny Mamoń – Członka Zarządu ds. Finansowych. Zarząd Emitenta przekazuje także w załączeniu formularz osobowy nowo powołanego Prezesa Zarządu Emitenta zawierający informacje zgodne z § 10 pkt. 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
 • Józef Kącki – Prokurent

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd S4E S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż do siedziby Emitenta wpłynęły następujące dokumenty: – w dniu 7 lipca 2014 roku wpłynęło pismo od Pana Michała Skrucha, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, działającego jako pełnomocnik akcjonariusza Emitenta spółki Ingalil Holdings Limited, o odwołaniu na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 2) Statutu Spółki z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Łazuchiewicza oraz Pana Tomasza Pasiewicza ze skutkiem na godz. 9.00 dnia 8 lipca 2014 r. – w dniu 8 lipca 2014 roku wpłynęło pismo od Pana Michała Skrucha, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, działającego jako pełnomocnik akcjonariusza Emitenta spółki Ingalil Holdings Limited, o powołaniu na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 2) Statutu Spółki na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Alberę ze skutkiem na godz. 9.00 dnia 8 lipca 2014 r. Ponadto, Zarząd Spółki informuje, iż na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) Spółki z dnia 8 lipca 2014 r. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki został powołany Pan Bartosz Stebnicki. Na mocy powyższych dokumentów (pism oraz uchwały NWZ Spółki) uległ zmianie skład Członków Rady Nadzorczej Spółki. Na dzień publikacji niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący: – Pan Roman Pudełko – Przewodniczący Rady Nadzorczej, – Pan Michał Skruch – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, – Pan Tadeusz Jan Kudła – Członek Rady Nadzorczej, – Pan Andrzej Albera – Członek Rady Nadzorczej, – Pan Bartosz Stebnicki – Członek Rady Nadzorczej. Zarząd Emitenta przekazuje także w załączeniu formularze osobowe nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Emitenta zawierające informacje zgodne z § 10 pkt. 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
 • Józef Kącki – Prokurent
1 2 3

Raporty okresowe

Raport Kwartalny nr 4/2022

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za I kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
 
 
1

Raport Kwartalny nr 14/2021

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za III kwartał 2021 roku.

40850858_Q3_2021_Raport_NC_S4E-0

Raport Kwartalny nr 12/2021

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za II kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

40069554_Q2_2021_Raport_NC_S4E-0

 

Raport Kwartalny nr 7/2021

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za I kwartał 2021 roku.

Raport do pobrania tutaj 
 
1

Raport Kwartalny nr 14/2020

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za III kwartał 2020 roku.

Raport do pobrania tutaj 
 

Raport kwartalny (nr 12/2020)

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za II kwartał 2020 roku.

Q2_2020_Raport NC_S4E

Raport Kwartalny nr 8/2020

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za I kwartał 2020 roku.

Raport Roczny nr 7/2020

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny S4E S.A. za 2019 rok, na który składają się:

1. List Prezesa Zarządu
2. Wybrane dane finansowe przeliczone na EUR
3. Sprawozdanie Zarządu S4E S.A. z działalności jednostki
4. Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
6. Informacja na temat stosowania przez S4E S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”
7. Oświadczenie Zarządu S4E S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
 
Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
 
1

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za III kwartał 2019 roku.

34632060_Raport_S4E_Q32019-0

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za III kwartał 2019 roku.

Roman Durka - Prezes Zarządu
Marcin Sobka - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych


Załączniki:

Raport S4E_Q32019.pdf

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za II kwartał 2019 roku.

 

33911008_RAPORT_2019_Q2-0

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za I kwartał 2019 roku.

 

33194481_Raport_S4E_Q1_2019-0

1

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny S4E S.A. za 2018 rok.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Raport do pobrania w linku poniżej

https://www.bankier.pl/static/att/ebi/2019-03/0000109640_201903210000118670.pdf

 

 

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za III kwartał 2018 roku.

 

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/31801007,strong-s4e-strong-sa-16-2018-raport-kwartalny-strong-s4e-strong-s-a-za-iii-kw-2018-r

Zarząd S4E S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu korektę raportu za II kw. 2018 roku.

Korekta raportu za II kw. 2018 r. wynika z zakończonego przeglądu sprawozdania finansowego Emitenta za okres I półrocza 2018 roku, przeprowadzonego przez audytora firmę KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k. na potrzeby podmiotu dominującego – spółki ABC Data S.A. – jako uzupełnienie do przeglądu sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za I półrocze 2018 roku.

W wyniku stwierdzenia istotnych różnic w prezentowanych danych, Zarząd Emitenta mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa, w tym obowiązki informacyjne wynikające z regulaminu ASO, podjął decyzję o dokonaniu korekt w sprawozdaniu finansowym za II kwartał 2018 roku.

Korekty do sprawozdania z całkowitych dochodów w II kwartale 2018 roku:

1. Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży oraz kosztu własnego sprzedaży o 24 012 tys. PLN wynikające ze zmiany prezentacji sprzedaży serwisu producenckiego w związku z wejściem w życie standardu MSSF 15 ,,Przychody z umów z klientami’’. Jednocześnie w celu zachowania porównywalności danych przychody ze sprzedaży oraz koszt własny sprzedaży za okres I półrocza 2017 zostały zmniejszone o 19 011 tys. PLN.

2. Zwiększenie przychodów ze sprzedaży o 1 520 tys. PLN oraz zwiększenie kosztu własnego sprzedaży o 1 475 tys. PLN wynikające z rozpoznania sprzedaży skapitalizowanych, a nie zafakturowanych usług serwisowych w związku z wprowadzeniem standardu MSSF 15.

3. Zwiększenie przychodów ze sprzedaży o 2 090 tys. PLN oraz zwiększenie kosztu własnego sprzedaży o 1 954 tys. PLN wynikające z rozpoznania sprzedaży skapitalizowanych, a nie zafakturowanych usług, związanych z realizacją projektu długoterminowego.

4. Zmniejszenie kosztu własnego sprzedaży o 796 tys. PLN wynikające z rozpoznania wyższego szacowanego rabatu należnego od dostawcy.

5. Zwiększenie kosztu własnego sprzedaży o 114 tys. PLN wynikające z rozpoznania w okresie bieżących kosztów marketingowych uprzednio rozliczanych poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

6. Zmniejszenie kosztu własnego sprzedaży o 509 tys. PLN, zmniejszenie przychodu ze sprzedaży o 562 tys. PLN oraz zwiększenie przychodów finansowych o 103 tys. PLN w wyniku reklasyfikacji leasingu z operacyjnego na finansowy (Emitent jako leasingodawca).

7. Zwiększenie wartości podatku odroczonego o 195 tys. PLN w wyniku wprowadzonych korekt.

Korekty do sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2018 roku:

1. Rozpoznanie aktywów kontraktowych w kwocie 3 610 tys. PLN oraz zmniejszenie należności handlowych oraz pozostałych należności o 3 429 tys. PLN w wyniku wprowadzenia korekty nr 2 i 3 do sprawozdania z całkowitych dochodów.

2. Zwiększenie należności handlowych oraz pozostałych należności o 796 tys. PLN w wyniku wprowadzenia korekty nr 4 do sprawozdania z całkowitych dochodów.

3. Zmniejszenie należności handlowych oraz pozostałych należności o 114 tys. PLN w wyniku wprowadzenia korekty nr 5 do sprawozdania z całkowitych dochodów.

4. Zmniejszenie wartości rzeczowych aktywów trwałych o 933 tys. PLN oraz rozpoznanie należności z tytułu leasingu finansowego w kwocie 982 tys. PLN w wyniku wprowadzenia korekty nr 6 do sprawozdania z całkowitych dochodów.

5. Zmniejszenie wartości aktywów z tytułu podatku odroczonego o 195 tys. PLN w wyniku wprowadzonych korekt.

6. Rozpoznanie zobowiązań kontraktowych w łącznej kwocie 3 834 tys. PLN prezentowanych uprzednio jako zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania w związku z wejściem w życie MSSF 15.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Raport Kwartalny nr 12/2018

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za II kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za I kwartał 2018 roku.

 

30332758_Q1_2018_Raport_S4E-0

1

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny S4E S.A. za 2017 rok.

 

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/29948710,s4e-sa-2-2018-raport-roczny-s4e-s-a-za-2017-rok

Podstawa prawna:

 • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 29 sierpnia 2017 roku powziął informację o zakończeniu przeglądu sprawozdania finansowego Emitenta za II kw. 2017 roku dokonanego przez biegłego rewidenta, Deloitte Polska sp. z o.o. sp. k. („Rewident”), uprawnionego do przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. Przegląd sprawozdania finansowego Emitenta odbył się na potrzeby podmiotu dominującego – spółki ABC Data S.A. – jako uzupełnienie do przeglądu sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za I półrocze 2017 roku. W wyniku ww. czynności Rewident wskazał na konieczność dokonania następujących korekt w sprawozdaniu finansowym Emitenta za II kw. 2017 roku:
I. Korekty do sprawozdania z całkowitych dochodów w II kwartale 2017 roku:
1. Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży o 6.038 tys. PLN wynikający z nieprawidłowego momentu ich rozpoznania.
2. Zmniejszenie kosztu własnego sprzedaży o 5.708 tys. PLN wynikający z nieprawidłowego momentu ich rozpoznania.
3. Zwiększenie kosztów sprzedaży o 725 tys. PLN w wyniku rozpoznania w okresie bieżącym nakładów na budowę wartości niematerialnych i prawnych pomniejszonych o dotychczasową amortyzację.
4. Zwiększenie kosztów sprzedaży o 605 tys. PLN w wyniku rozpoznania w okresie bieżącym kosztów uprzednio rozliczanych przez Emitenta poprzez rozliczenia międzyokresowe kosztów.
5. Zmiana prezentacji kosztów sprzedaży (zwiększenie) i kosztów ogólnego zarządu (zmniejszenie) o 2 222 tys. PLN.
6. Zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych o 350 tys. PLN (rozwiązanie rezerwy dotyczącej programu motywacyjnego) w korespondencji z kapitałami rezerwowymi.
7. Zwiększenie pozostałych kosztów operacyjnych o 157 tys. PLN (aktualizacja wartości należności).
8. Zmniejszenie przychodów finansowych o 107 tys. PLN wynikające z kasowego ujęcia przychodów z odsetek od należności przeterminowanych.
9. Zmniejszenie obciążenia podatkiem dochodowym (bieżącym i odroczonym) w wyniku wprowadzenia korekt wymienionych w p. 1 do 8 powyżej.
II. Korekty do sprawozdania z sytuacji finansowej za okres na dzień 30 czerwca 2017 roku:
1. Zmniejszenie nakładów na wartości niematerialne i prawne o 725 tys. PLN i rozpoznanie związanych z tym kosztów w okresie bieżącym.
2. Zwiększenie nakładów na wartości niematerialne i prawne o 1.073 tys. PLN (zmiana prezentacyjna) w korespondencji ze środkami trwałymi w budowie i zobowiązaniami krótkoterminowymi.
3. Zmniejszenie wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 752 tys. PLN, rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 994 tys. PLN oraz zobowiązania z tytułu podatku dochodowego o 8 tys. PLN wynikających z wprowadzonych korekt.
4. Zmiana prezentacyjna rozliczeń międzyokresowych kosztów o 2.662 tys. PLN długoterminowych (zwiększenie) i krótkoterminowych (zmniejszenie).
5. Zwiększenie stanu zapasów w korespondencji z zobowiązaniami bieżącymi o 823 tys. PLN.
6. Saldo należności handlowych oraz pozostałych (zmniejszenie) o 3.417 tys. PLN.
7. Zmiana prezentacji zobowiązań pozostałych o 850 tys. PLN długoterminowych (zwiększenie) i krótkoterminowych (zmniejszenie).
8. Inne, niewymienione powyżej, wynikające z korekt do sprawozdania z całkowitych dochodów w II kwartale 2017 roku.
W związku z powyższym Zarząd S4E S.A. podjął uchwałę odnośnie sporządzenia i niezwłocznej publikacji korekty raportu kwartalnego Emitenta za II kw. 2017 roku uwzględniającej zalecenia wskazane przez Rewidenta.
W wyniku wprowadzenia ww. korekt zmianie uległy następujące główne dane finansowe za I półrocze 2017 roku, ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta za II kwartał 2017 roku (wszystkie dane w tys. PLN):
Przychody ze sprzedaży – jest 81 468 było 87 506 Koszt własny sprzedaży – jest (73 682) było (79 390) Zysk (strata) brutto na sprzedaży – jest 7 786 było 8 116 Zysk (strata) na działalności operacyjnej – jest (814) było 653 Zysk (strata) przed opodatkowaniem – jest (1 111) było 463 Zysk netto za okres obrotowy – jest (1 167) było 157 Całkowite dochody ogółem – jest (1 167) było 157 Amortyzacja – jest (806) było (817) Aktywa trwałe – jest 12 229 było 10 543 Aktywa obrotowe – jest 73 139 było 75 733 Należności handlowe oraz pozostałe należności – jest 54 819 było 58 236 Aktywa razem – jest 85 368 było 86 276 Razem kapitały własne – jest 13 968 było 15 642 Zobowiązanie długoterminowe – jest 1 530 było 1 674 Zobowiązania krótkoterminowe – jest 69 870 było 68 960 Pasywa razem – jest 85 368 było 86 276
W załączeniu przekazujemy pełną treść skorygowanego raportu S4E S.A. za II kw. 2017 roku.
Załączniki:

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za III kwartał 2017 roku.

 

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/28924962,strong-s4e-strong-sa-19-2017-raport-kwartalny-strong-s4e-strong-s-a-za-iii-kw-2017-r

 

Zarząd S4E S.A. („Emitent”) informuje, że w korekcie raportu za II kw. 2017 r., opublikowanej w dniu 29 sierpnia 2017 r., w wyniku omyłki pisarskiej, w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 roku (str. 10 raportu) w pozycji „Koszty ogólnego zarządu” błędnie wpisano ujemną kwotę 433 tys. PLN. W II kwartale 2017 r. koszty ogólnego zarządu powinny być prezentowane ze znakiem dodatnim 433 tys. PLN.

Równocześnie w ww. raporcie na str. 16 w opisie korekt do sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2017:

1) pkt. 15 w brzmieniu „Aktualizacja wartości należności (zmniejszenie) o 264 tys. PLN” powinien brzmieć „Saldo należności handlowych oraz pozostałych (zmniejszenie) o 3.417 tys. PLN.”

2) dodaje się pkt. 17 w brzmieniu „Inne, niewymienione powyżej, wynikające z korekt do sprawozdania z całkowitych dochodów w II kwartale 2017 roku.”

Emitent przekazuje w załączeniu skorygowany raport za II kw. 2017 r.

 

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/28376782,strong-s4e-strong-sa-15-2017-korekta-nr-14-2017-korekta-raport-kwartalny-strong-s4e-strong-s-a-za-ii-kw-2017-r

Podstawa prawna:

 • §5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za II kwartał 2017 roku.
Załączniki:

1 2

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za III kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za II kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za I kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu
1

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny S4E S.A. za 2015 rok.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2015 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2015 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu

Zarząd spółki S4E S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu

Zarząd spółki S4E S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu
1

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny Spółki za rok obrotowy 2014.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu

Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2014 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu

Raport okresowy za III kwartał 2014 roku

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2014 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych

Raport okresowy za II kwartał 2014 roku

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2014 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych

Raport okresowy za I kwartał 2014 roku

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2014 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
1

Walne zgromadzenia

Raport bieżący 3/2021

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd S4E S.A przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2021 r.

ALSO Polska Sp. z o.o.

Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 1.412.423

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.412.423

Udział głosów na tym NWZ: 100,00%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 81,31%

Raport Bieżący nr 5/2021

Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2021 r. wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.

Jednocześnie Zarząd S4E S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad NWZ.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

 39149023_S4E_uchwaly_NWZ_podjete_30_kwietnia_2021-0.pdf

 

Raport Bieżący nr 4/2021

Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia S4E S.A. na 30 kwietnia 2021 roku oraz treść projektów uchwał.


Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

S4E ogłoszenie zwolanie NWZ 30 kwietnia 2021

S4E projekty uchwal NWZ 30 kwietnia 2021

S4E_Formularz instrukcji

S4E_Formularz Pelnomocnictwa NWZ 30 kwietnia 2021

S4E_ogolna liczna akcji na dzien 2 kwietnia 2021

1

Postawa prawna: Art. 70 pkt 2 Ustawy o ofercie - WZA lista akcjonariuszy uprawnionych

Zarząd S4E S.A przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 31 grudnia 2019 r.

Roseville Investments Sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 1.412.423
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.412.423
Udział głosów na tym NWZ: 100,00%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 81,31%
 

Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 31 grudnia 2019 r. wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.

Jednocześnie Zarząd S4E S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad NWZ.
 
 
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1
 

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd S4E S.A przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 r.

 

ABC Data S.A.

Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.412.423

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.412.423

Udział głosów na tym WZA: 100,00%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 81,30%

Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 r. wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.

 

Jednocześnie Zarząd S4E S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad ZWZ. Uchwała nr 9 i 10 nie została przyjęta.

 
 
 

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

1 2

Raport Bieżący nr 9/2018

Zarząd S4E S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które po przerwie zostało wznowione w dniu 6 lipca 2018 roku. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad ZWZ.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Raport Bieżący nr 8/2018

Zarząd S4E S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 29 czerwca 2018 roku, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia S4E S.A. nastąpi 6 lipca 2018 roku o godzinie 14.00 w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Grunwaldzkiej nr 26/1 w Krakowie.

Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie S4E S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku, do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad ZWZ.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 6 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

1
Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2017 r. wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.

Jednocześnie Zarząd S4E S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad WZA.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2017 r.

Zmiany w składzie rady nadzorczej

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze składu Rady Nadzorczej: pana Krzysztofa Dzubę, pana Pawła Ryniewicza, panią Katarzynę Lomankiewicz, pana Piora Żelakiewicza oraz pana Mateusza Iżowskiego.
Jednocześnie WZA powołało w skład Rady Nadzorczej: pana Krzysztofa Dzubę (powierzając mu funkcję Przewodniczącego RN), pana Pawła Ryniewicza (powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego RN), panią Katarzynę Lomankiewicz (członek RN), pana Piora Żelakiewicza (członek RN) oraz pana Mateusza Iżowskiego (członek RN). Kadencja powołanych członków Rady Nadzorczej wygasa w dniu 28 czerwca 2020 roku.

W załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect szczegółowe informacje o wszystkich powołanych członkach Rady Nadzorczej S4E S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA S4E S.A. w dniu 28 czerwca 2017 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Zarząd S4E S.A przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2017 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:
SPV SAIL Sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.412.423
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.412.423
Udział głosów na tym WZA: 100,00%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 81,30%
1

Zarząd „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Samuela Lindego 1 C, 30-148 Kraków, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034998 w dniu 10 sierpnia 2001 r., wysokość kapitału zakładowego 1.737.171 zł, kapitał w całości opłacony, NIP 676-21-80-819, REGON 356267368, na podstawie uchwały Zarządu z dnia 18 kwietnia 2016 r., art. 399 § 1 k.s.h. i art. 4021 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 22 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Samuela Lindego 1 C (wejście do budynku od strony ul. Na Błonie, II piętro), sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego oraz przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2015;
 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  1. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2015;
  2. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2015,
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2015 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2015 roku,
 9. Podjęcie uchwał w sprawach :
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 isprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku,
  3. podziału zysku za rok obrotowy 2015,
  4. udzielenia członkom Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015 r.
  5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015 r.
 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, czyli na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. Dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest dzień 06 czerwca 2016 roku.
W celu skorzystania z prawa uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winni zażądać, nie wcześniej niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 07 czerwca 2016 r., by podmioty prowadzące na ich rzecz rachunki papierów wartościowych wystawiły imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:
 1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 2. liczbę akcji,
 3. rodzaj i kod akcji,
 4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
 5. wartość nominalną akcji,
 6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 8. cel wystawienia zaświadczenia,
 9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
W treści zdematerializowanych akcji na okaziciela powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Listę uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później w dniu 10 czerwca 2016 r. przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki w Krakowie przy ul. Samuela Lindego 1 C (wejście do budynku od strony ul. Na Błonie, II piętro), w godzinach 8 – 16 przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. w dniach 17, 20 i 21 czerwca 2016 r. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać od osoby składającej takie żądanie udokumentowania, iż jest ona akcjonariuszem, w wypadku, gdy nie znajduje się na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.
Osoba upoważniona do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną celem wykazania swojego umocowania przedkłada przy sporządzaniu listy obecności na walnym zgromadzeniu aktualny odpis z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1142, z późn. zm.).
Procedury dotyczące uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:
 1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. 
  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
 2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
 3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.
  Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
 4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
  Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku uczestniczenia przez akcjonariusza w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: biurokrakow@s4e.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie. Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także oryginał dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości pełnomocnika wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną przez osoby udzielające pełnomocnictwa winno być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (przedkładanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub jako informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1142, z późn. zm.).
 5. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  Przepisy wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 6. Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  Nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki: www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie. Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji, która zostanie przedstawiona walnemu zgromadzeniu. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.
1

Zarząd „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Samuela Lindego 1 C, 30-148 Kraków, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034998 w dniu 10 sierpnia 2001 r., wysokość kapitału zakładowego 1.737.171 zł, kapitał w całości opłacony, NIP 676-21-80-819, REGON 356267368, na podstawie uchwały Zarządu z dnia 5 maja 2015 r., art. 399 § 1 k.s.h. i art. 4021 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 16 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Samuela Lindego 1 C (wejście do budynku od strony ul. Na Błonie, II piętro), sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności „S4E” Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego;
 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  1. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku;
  2. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za  2014 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku,
  3. podziału zysku za rok obrotowy 2014,
  4. udzielenia członkom Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014 r.
  5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014 r.
  6. powołania członków Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna na nową kadencję obejmującą lata 2015 – 2018,
 8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, czyli na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. Dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest dzień 31 maja 2015 roku.
W celu skorzystania z prawa uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winni zażądać, nie wcześniej niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 01 czerwca 2015 r., by podmioty prowadzące na ich rzecz rachunki papierów wartościowych wystawiły imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:
 1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 2. liczbę akcji,
 3. rodzaj i kod akcji,
 4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
 5. wartość nominalną akcji,
 6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 8. cel wystawienia zaświadczenia,
 9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Listę uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki w Krakowie przy ul. Samuela Lindego 1 C (wejście do budynku od strony ul. Na Błonie, II piętro), w godzinach 8 – 16 przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. w dniach 11, 12 i 15 czerwca 2015 r. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać od osoby składającej takie żądanie udokumentowania, iż jest ona akcjonariuszem, w wypadku, gdy nie znajduje się na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.
Osoba upoważniona do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną celem wykazania swojego umocowania przedkłada przy sporządzaniu listy obecności na walnym zgromadzeniu aktualny odpis z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1203).
Procedury dotyczące uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:
 1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
 1. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
 1. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
 1. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku uczestniczenia przez akcjonariusza w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: biurokrakow@s4e.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie. Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także oryginał dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości pełnomocnika wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną przez osoby udzielające pełnomocnictwa winno być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (przedkładanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub jako informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1203).
 1. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,Przepisy wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 1. Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,Nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 1. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki: www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie. Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji, która zostanie przedstawiona walnemu zgromadzeniu.
Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.
1

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 lipca 2014 roku.

Zarząd „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Samuela Lindego 1 C, 30-148 Kraków, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034998 w dniu 10 sierpnia 2001 r., wysokość kapitału zakładowego 1.737.171 zł, kapitał w całości opłacony, NIP 676-21-80-819, REGON 356267368, na podstawie uchwały Zarządu z dnia 6 czerwca 2014 r., art. 399 § 1 k.s.h. i art. 4021 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 8 lipca 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godzinie 9:00 w Warszawie, Kancelaria Prawa Gospodarczego Skruch, Pleśniar-Kozłowska, Berger Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska, ul. Solariego 4, 02-070 Warszawa, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:   1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna, 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, czyli na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. Dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest dzień 22 czerwca 2014 roku.   W celu skorzystania z prawa uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winni zażądać, nie wcześniej niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 23 czerwca 2014 r., by podmioty prowadzące na ich rzecz rachunki papierów wartościowych wystawiły imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.: 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2) liczbę akcji, 3) rodzaj i kod akcji, 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje, 5) wartość nominalną akcji, 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia zaświadczenia, 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.   W treści zdematerializowanych akcji na okaziciela powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza uprawnionego ze Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.   Listę uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.   Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki w Krakowie przy ul. Samuela Lindego 1 C (wejście do budynku od strony ul. Na Błonie, II piętro), w godzinach 8 – 16 przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. w dniach 3, 4 i 7 lipca 2014 r. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać od osoby składającej takie żądanie udokumentowania, iż jest ona akcjonariuszem, w wypadku, gdy nie znajduje się na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu. Osoba upoważniona do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną celem wykazania swojego umocowania przedkłada przy sporządzaniu listy obecności na walnym zgromadzeniu aktualny odpis z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1203). Procedury dotyczące uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu: 1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. 2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.   Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku uczestniczenia przez akcjonariusza w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: biurokrakow@s4e.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie. Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także oryginał dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości pełnomocnika wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną przez osoby udzielające pełnomocnictwa winno być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (przedkładanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub jako informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1203).   5. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Przepisy wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 6. Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki: www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie. Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji, która zostanie przedstawiona walnemu zgromadzeniu. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.

Projekty uchwał NWZ (08.07.2014)

 

Formularze do głosowania przez pełnomocnika NWZ (08.07.2014)

 

Oświadczenie o liczbie akcji  NWZ (08.07.2014)

 

 Treść uchwał podjętych na NWZ (08.07.2014)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 czerwca 2014 roku.

Zarząd „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Samuela Lindego 1 C, 30-148 Kraków, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034998 w dniu 10 sierpnia 2001 r., wysokość kapitału zakładowego 1.737.171 zł, kapitał w całości opłacony, NIP 676-21-80-819, REGON 356267368, na podstawie uchwały Zarządu z dnia 23 kwietnia 2014 r., art. 399 § 1 k.s.h. i art. 4021 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 6 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Samuela Lindego 1 C (wejście do budynku od strony ul. Na Błonie, II piętro), sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności „S4E” Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego; 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku; b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 r. 7) Podjęcie uchwał w sprawach : a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku, c) podziału zysku za rok obrotowy 2013, d) udzielenia członkom Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013 r. e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013 r. 8) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, czyli na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. Dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest dzień 21 maja 2014 roku. W celu skorzystania z prawa uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winni zażądać, nie wcześniej niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 22 maja 2014 r., by podmioty prowadzące na ich rzecz rachunki papierów wartościowych wystawiły imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.: 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2) liczbę akcji, 3) rodzaj i kod akcji, 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje, 5) wartość nominalną akcji, 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia zaświadczenia, 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Listę uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki w Krakowie przy ul. Samuela Lindego 1 C (wejście do budynku od strony ul. Na Błonie, II piętro), w godzinach 8 – 16 przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. w dniach 3, 4 i 5 czerwca 2014 r. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać od osoby składającej takie żądanie udokumentowania, iż jest ona akcjonariuszem, w wypadku, gdy nie znajduje się na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu. Osoba upoważniona do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną celem wykazania swojego umocowania przedkłada przy sporządzaniu listy obecności na walnym zgromadzeniu aktualny odpis z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.).   Procedury dotyczące uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu: 1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. 2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.   4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku uczestniczenia przez akcjonariusza w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: relacjeinwestorskie@s4e.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie. Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także oryginał dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości pełnomocnika wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną przez osoby udzielające pełnomocnictwa winno być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (przedkładanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub jako informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.). 5. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Przepisy wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.   6. Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki: www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie. Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji, która zostanie przedstawiona walnemu zgromadzeniu. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.

Struktura kapitału zakładowego i głosów na ZWZ (06.06.2014)

 

Projekty uchwał ZWZ (06.06.2014)

 

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ (06.06.2014)

 

Dokumentacja na ZWZ (06.06.2014)

 

Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 6 czerwca 2014 roku

1

Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034998 w dniu 10 sierpnia 2001 r., wysokość kapitału zakładowego 1.737.171 zł, kapitał w całości opłacony, na podstawie uchwały Zarządu z dnia 3 czerwca 2013 r., art. 399 § 1 k.s.h. i art. 4021 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godzinie 9.30, w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Biskupińskiej 3B, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:   1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności „S4E” Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego; 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku; b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r. 7) Podjęcie uchwał w sprawach : a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku, c) podziału zysku za rok obrotowy 2012, d) udzielenia członkom Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 r. e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 r. 8) Wolne wnioski. 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.   Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest dzień 13 czerwca 2013 roku.   W celu skorzystania z prawa uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winni zażądać, nie wcześniej niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia, tj. po dniu 3 czerwca 2013r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 14 czerwca 2013 r., by podmioty prowadzące na ich rzecz rachunki papierów wartościowych wystawiły imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.   Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.: 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2) liczbę akcji, 3) rodzaj i kod akcji, 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje, 5) wartość nominalną akcji, 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia zaświadczenia, 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.   W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.   Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.   Listę uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później w dniu 17 czerwca 2013 r. przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.   Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki w Krakowie przy ul. Biskupińskiej 3B, w godzinach 8 – 16 przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. w dniach 26, 27 i 28 czerwca 2013 r. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać od osoby składającej takie żądanie udokumentowania, iż jest ona akcjonariuszem, w wypadku, gdy nie znajduje się na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.   Osoba upoważniona do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną celem wykazania swojego umocowania przedkłada przy sporządzaniu listy obecności na walnym zgromadzeniu aktualny odpis z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.).   Procedury dotyczące uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu: 1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.   Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.   2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.   3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.   Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.   4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku uczestniczenia przez akcjonariusza w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: relacjeinwestorskie@s4e.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie/Walne zgromadzenie. Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także oryginał dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości pełnomocnika wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną przez osoby udzielające pełnomocnictwa winno być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (przedkładanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub jako informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.).   5. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,   Przepisy wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.   6. Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.   7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.   Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki: www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie/Walne zgromadzenie. Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji, która zostanie przedstawiona walnemu zgromadzeniu. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie/Walne zgromadzenie.

Struktura kapitału zakładowego i głosów na ZWZ

 

Projekty uchwał na ZWZ (29.06.2013)

 

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ (29.06.2013)

 

Dokumentacja na ZWZ (29.06.2013)

 

Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 29 czerwca 2013 roku

1

Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034998 w dniu 10 sierpnia 2001 r., na podstawie uchwały Zarządu z dnia 9 maja 2012 r., art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 6 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Biskupińskiej 3B, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:     1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności „S4E” Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego; 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za  2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku; b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 r. 7) Podjęcie uchwał w sprawach : a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za  2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku, c) podziału zysku za rok obrotowy 2011, d) udzielenia członkom Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 r. e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 r. f) odwołania członka Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna, g) powołania członka Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna na nową kadencję obejmującą lata 2012 – 2015. 8) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.     Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest dzień 21 maja 2012 roku.     W celu skorzystania z prawa uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winni zażądać, nie wcześniej niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia, tj. po dniu 10 maja 2012 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 22 maja 2012 r., by podmioty prowadzące na ich rzecz rachunki papierów wartościowych wystawiły imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.: 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2) liczbę akcji, 3) rodzaj i kod akcji, 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje, 5) wartość nominalną akcji, 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia zaświadczenia, 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.     W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.     Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.     Listę uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później w dniu 25 maja 2012 r. przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.     Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki w Krakowie przy ul. Biskupińskiej 3B, w godzinach 8 – 16 przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. w dniach 1, 4 i 5 czerwca 2012 r.  Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać od osoby składającej takie żądanie udokumentowania, iż jest ona akcjonariuszem, w wypadku, gdy nie znajduje się na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.     Osoba upoważniona do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną celem wykazania swojego umocowania przedkłada przy sporządzaniu listy obecności na walnym zgromadzeniu aktualny odpis z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).   Procedury dotyczące uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:   1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.   Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.   2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.   Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.   3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.   Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.   4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.   Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku uczestniczenia przez akcjonariusza w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: biurokrakow@s4e.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie. Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także oryginał dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości pełnomocnika wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną przez osoby udzielające pełnomocnictwa winno być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (przedkładanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).   5. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,   Przepisy wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.   6. Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,   Nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.   7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki: www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie. Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji, która zostanie przedstawiona walnemu zgromadzeniu. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.

Struktura kapitału zakładowego i głosów na ZWZ

Projekty uchwał na ZWZ (06.06.2012)

 

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ (06.06.2012)

 

Dokumentacja na ZWZ (06.06.2012)

 

Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 6 czerwca 2012 roku

1

Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034998 w dniu 10 sierpnia 2001 r., na podstawie uchwały Zarządu z dnia 16 maja 2011 r., uchwały Rady Nadzorczej z dnia 19 maja 2011 r., art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 15 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki przy ul. Biskupińskiej 3B, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad: [zobacz więcej]

Struktura kapitału zakładowego i głosów na ZWZ

Projekty uchwał na ZWZ (15.06.2011)

 

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ (15.06.2011)

 

Dokumentacja na ZWZ

 Treść uchwał podjętych na ZWZ 15 czerwca 2011

Załączniki:

Ogłoszenie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034998 w dniu 10 sierpnia 2001 r., na podstawie uchwały Zarządu z dnia 28.10.2011 r., uchwały Rady Nadzorczej z dnia 19 października 2011 r., art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 7 grudnia 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki przy ul. Biskupińskiej 3B, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad: [zobacz więcej]

Struktura kapitału zakładowego i głosów na NWZ

Projekty uchwał na NWZ (07.12.2011)

 

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika NWZ (07.12.2011)

 

 Treść uchwał podjętych na NWZ 7 grudnia 2011

1

Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034998 w dniu 10 sierpnia 2001 r., na podstawie uchwały Zarządu z dnia 13.04. 2010 r., uchwały Rady Nadzorczej z dnia 13 kwietnia 2010 r., art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 25 maja 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie spółki przy ul. Biskupińskiej 3B w Krakowie, sala konferencyjna…

Struktura kapitału zakładowego i głosów na ZWZ

Projekty uchwał na ZWZ (25.05.2010)

 

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ (25.05.2010)

 

Dokumentacja na ZWZ

 

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie S4E S.A. w dniu 25 maja 2010

1

Raporty Archiwalne

Raport Roczny za rok obrotowy 2013

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny Spółki za rok obrotowy 2013.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Raport Roczny za rok obrotowy 2013

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny Spółki za rok obrotowy 2013.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
1
Raport za III kwartał 2013 roku

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączniku raport kwartalny za okres III kwartału 2013 roku.

 

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

 

Załączniki:

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Uzyskanie certyfikatu zarządzania jakością ISO 9001

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 września 2013 r. powziął informację o otrzymaniu certyfikatu zaświadczającego wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania jakością w zakresie: dystrybucji, wdrażania, szkolenia i serwisowania systemów informatycznych.

 

 

Certyfikat wystawiony przez jednostkę certyfikującą TUV SUD Management Service GmbH potwierdza na podstawie auditu (nr. Sprawozdania 707015989) spełnienie przez Spółkę wymagań normy ISO 9001:2008. Certyfikat został wydany na okres trzech lat.

 

 

W opinii Zarządu Spółki, ciągłe doskonalenie systemu (poprawa jakości usług, usprawnienie obiegu informacji oraz dokumentów) zgodnie z przesłaniem normy ISO 9001:2008 będzie prowadziło do istotnego umocnienia relacji z klientami oraz dostawcami Spółki.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 • Paweł Piętka – Członek Zarządu ds. Handlowych
 • Józef Kącki – Prokurent
Zawarcie istotnej umowy.
Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2013 r. zawarł istotną umowę dystrybucji, z firmą Nutanix Inc., z siedzibą 1740 Technology Drive, Suite 400 San Jose, CA 95110, na podstawie której określone zostały warunki współpracy pomiędzy Emitentem a Nutanix Inc. (dalej: „Kontrahent”), polegające na wyłącznej sprzedaży produktów Kontrahenta na terenie Polski oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
W opinii Spółki, zawarta umowa dystrybucji umożliwi rozszerzenie oferty produktowej Emitenta o unikalne rozwiązania dostarczane przez Kontrahenta. W związku z powyższym, dzięki niniejszej umowie Spółka wzbogaci swoją ofertę o nowoczesną, zamkniętą w obudowie 2U, platformę zawierającą w sobie serwer, system wirtualizacyjny oraz lokalny storage. Niniejsze rozwiązania technologiczne pozwalają na komunikowanie się za pośrednictwem protokołu IP, zwiększając zarówno moc jak i przestrzeń na potrzeby uruchamiania wirtualnych platform.
Zdaniem Zarządu Spółki, oferowane produkty Kontrahenta, które dostępne będą w ofercie Emitenta od września 2013 r., znajdą zastosowanie u szerokiego grona odbiorców.
Z uwagi na fakt, iż wielkość przyszłych zamówień będzie zależna od zapotrzebowania poszczególnych klientów Emitenta, Zarząd Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest w stanie w sposób dostatecznie precyzyjny oszacować wartość zawartej umowy. Niemniej Emitent postrzega niniejszą umowę za znaczącą ze względu na jej wpływ na sytuację gospodarczą, finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki. W ocenie Zarządu Spółki niniejsza umowa powinna w sposób pozytywny wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta zarówno w bieżącym roku obrotowym, jak i w kolejnych latach.
Zapisy przedmiotowej umowy są standardowe i nie odbiegają od typowych postanowień stosowanych przy tego rodzaju umowach.
Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Paweł Piętka – Członek Zarządu ds. Handlowych
 • Józef Kącki – Prokurent
Zawarcie istotnej umowy

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 lipca 2013 r. do siedziby Spółki wpłynęła podpisana z firmą Commvault Systems Limited, umowa dystrybucji („Value Added Distributor Agreement”).

 

Niniejsza umowa określa zasady współpracy pomiędzy Emitentem a Commvault Systems Limited (dalej: „Kontrahent”), polegające na sprzedaży produktów Kontrahenta na terenie Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Chorwacji, Słowenii, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Czarnogóry, Kosowa, Rumunii, Bułgarii, Albanii, Łotwy, Litwy oraz Estonii.
W ocenie Zarządu Spółki, zawarta umowa pozwala w sposób znaczący poszerzyć portfolio produktowe Emitenta. Tym samym, dzięki niniejszej umowie Spółka wzbogaci swoją ofertę o nowoczesne oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych – CommVault Simpana®. W ocenie Spółki oferowane produkty znajdą zastosowanie u szerokiego grona odbiorców, głównie przedsiębiorstw prywatnych oraz instytucji publicznych.
Zdaniem Emitenta, producent CommVault Simpana® jest światowym liderem na rynku oprogramowania do ochrony i zarządzania danymi w przedsiębiorstwach, w tym rozwiązań do tworzenia kopii i odzyskiwania danych, znanym polskim klientom głównie dzięki oprogramowaniu Simpana®. Kontrahent poinformował w czerwcu br. o rozpoczęciu działalności w Polsce oraz otwarciu biura regionalnego w Warszawie.
Wartość zawartej umowy, ze względu na fakt, iż przyszłe zamówienia będą zależne od poszczególnych klientów Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest możliwa do wiarygodnego oszacowania. Jednakże Emitent postrzega umowę za znaczącą ze względu na jej wpływ na sytuację gospodarczą, finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki. W opinii Zarządu Emitenta przedmiotowa umowa powinna wpłynąć w sposób pozytywny na wyniki Spółki (m.in. dzięki zwiększeniu oferty Spółki) zarówno w 2013 roku, jak i w kolejnych latach. Ponadto zawarcie umowy z Kontrahentem zwiększy rozpoznawalność marki Emitenta i powinno przyczynić się do pozyskiwania kolejnych partnerów i klientów w przyszłości. Zapisy przedmiotowej umowy są standardowe i nie odbiegają od typowych postanowień stosowanych przy tego rodzaju umowach.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”


Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Członek Zarządu ds. Handlowych
 • Józef Kącki – Prokurent
Decyzja ZWZ Spółki S4E w sprawie wypłaty dywidendy
Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2013 roku na mocy uchwały nr 7 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, zdecydowało o wypłacie dywidendy w kwocie 2.953.190,70 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złote siedemdziesiąt groszy), co oznacza, iż na jedną akcję Emitenta będzie przypadać dywidenda w wysokości 1,70 zł (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt groszy).
Liczba akcji objętych prawem do dywidendy wynosi 1.737.171 szt. (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden sztuk). Zwyczaje Walne Zgromadzenie Spółki określiło również dzień 31 lipca 2013 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 19 września 2013 roku jako termin wypłaty dywidendy.
§ 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds Finansowych