Relacje inwestorskie

Model działania

Jesteśmy specjalistycznym dystrybutorem IT z wartością dodaną, gdzie wartością dodaną jest również gotowość do rozwiązywania każdego problemu technicznego i biznesowego, na który napotyka Partner. Posiadamy własne centra szkoleniowe (S4EDU), specjalistyczną kadrę inżynieryjną (S4Engineers) oraz rozwijamy nowe unity biznesowe (Smart Energy, Security, Data Center).

ZARZĄD

Rada Nadzorcza

INFORMACJE O SPÓŁCE

Akcje na GPW

Spółka S4E obecna jest na rynku notowań NewConnect - Giełda Papierów Wartościowych od 30.08.2007 roku

STRUKTURA AKCJONARIATU

Poniższe dane dotyczące struktury akcjonariatu S4E S.A. zostały zebrane i przedstawione z zachowaniem należytej staranności na podstawie wiedzy Spółki na dzień 7 maja 2019 roku, jednakże mogą one nie uwzględniać ewentualnych transakcji kupna-sprzedaży akcji przez akcjonariuszy, o których Spółka nie została poinformowana.

Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów na WZ Udział w liczbie głosów na WZ (%)
Also Polska Sp. z o.o. 1 412 423 81.3% 1 412 423 81,31%
Robert Zbela 87 657 5,05% 87 657 5,05%
Pozostali 237 091 13,65% 237 091 13,65%
Razem 1 737 171 100,00% 1 737 171 100,00%

Źródło: Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie przekazane Spółce przez akcjonariuszy Spółki

Wybrane dane finansowe

I kwartał 2024 (PLN '000) Rok 2023 (PLN '000) III kwartał 2023 (PLN '000) II kwartał 2023 (PLN '000)
Przychody ze sprzedaży 75 328 453 439 113 596 90 301
Zysk na działalności operacyjnej 775 11 853 2 246 4 710
Zysk przed opodatkowaniem 656 10 236 1 858 4 715
Zysk/(strata) netto -122 8 003 1 404 3 751
Amortyzacja -251 -1076 -278 -283
Aktywa razem 173 503 258 985 171 659 163 901
Aktywa obrotowe 128 469 211 733 133 102 128 566
Należności krótkoterminowe 56 433 141 861 95 395 72 422
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 41 405 41 389 9 438 27 943
Zobowiązania długoterminowe 43 701 45 636 36 629 34 263
Zobowiązania krótkoterminowe 107 910 191 335 115 385 111 397
Kapitał własny 21 892 22 014 19 645 18 241
Kapitał podstawowy 1 737 1 737 1 737 1 737
Liczba akcji (w szt.) 1 737 171 1 737 171 1 737 171 1 737 171
"Podstawowy i rozwodniony zysk/ (strata) na akcję z działalności kontynuowanej w PLN" -0,07 4,61 0,81 2,16

Kalendarium

20 marca 2024 roku Publikacja raportu rocznego za 2023 rok
15 maja 2024 roku Publikacja raport kwartalnego za I kwartał 2024 roku
14 sierpnia 2024 roku Publikacja raport kwartalnego za II kwartał 2024 roku
14 listopada 2024 roku Publikacja raport kwartalnego za III kwartał 2024 roku

ANIMATOR AKCJI S4E S.A.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa Tel: (+48) 22 52 18 010 e-mail: dm@pkobp.pl www: www.dm.pkobp.pl

Raporty bieżące

Raport Bieżący nr 3/2024


Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację w przedmiocie zakresu przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2023 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”.

Podstawa prawna: §4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

48212578_Dobre_praktyki_spolek_NewConnect_od_2024r.-0

Raport Bieżący nr 1/2024

Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku:

 

Raport kwartalny za I kw. 2024 roku: 15 maja 2024 r.

Raport kwartalny za II kw. 2024 roku: 14 sierpnia 2024 r.

Raport kwartalny za III kw. 2024 roku: 14 listopada 2024 r.

Raport roczny za 2023 rok: 20 marca 2024 r.


Jednocześnie, zgodnie z §6 ust.10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" Emitent nie przekaże raportu za IV kwartał 2023 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 pkt. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

1

Raport Bieżący nr 2/2023


Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zmianie adresu Spółki na adres ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa ze skutkiem na dzień 1 lutego 2023 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Raport Bieżący nr 1/2023

Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku:

 
Raport kwartalny za I kw. 2023 roku: 15 maja 2023 r.
 
Raport kwartalny za II kw. 2023 roku: 14 sierpnia 2023 r.
 
Raport kwartalny za III kw. 2023 roku: 14 listopada 2023 r.
 
Raport roczny za 2022 rok: 21 marca 2023 r.
 
Jednocześnie, zgodnie z §6 ust.10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" Emitent nie przekaże raportu za IV kwartał 2022 r.
 
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.
 
Podstawa prawna: §6 pkt. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
1

Raport Bieżący nr 24/2022

Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla miasta Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19 grudnia 2022 r. o rejestracji zmian w statucie zgodnie z uchwałą WZA z dnia 26 października 2022 r.

 

Poniżej wykaz zmian w statucie Spółki:

uchylono § 10 ust. 1 Statutu „S4E" S.A. w następującym brzmieniu:
 

§ 10. 1

Zarząd Spółki składa się z jednego lub więcej członków, w tym Prezesa Zarządu.
 

i nadano § 10 ust. 1 Statutu „S4E" S.A. nowe następujące brzmienie:

 

§ 10. 1

Zarząd Spółki składa się z jednego lub więcej członków.
 

uchylono § 12 Statutu „S4E" S.A. w następującym brzmieniu:

 

§ 12

Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez Prezesa Członka Zarządu albo Prokurenta.
 

i nadano § 12 Statutu „S4E" S.A. nowe następujące brzmienie:

 

§ 12

W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, Spółka jest reprezentowana przez dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jednego Członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego, Spółka jest reprezentowana przez jedynego Członka Zarządu.
 
W załączeniu tekst jednolity statutu Spółki.
 
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
 

Raport Bieżący nr 23/2022

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 16.12.2022 roku podpisał umowę z firmą Grant Thornton Polska Prosta spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. abpa Antoniego Baraniaka 88 E, wpisaną na listę podmiotów upoważnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr ewidencyjnym 4055, na badanie rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2022 i 2023.

Podstawa prawna:
§3 ust 1 pkt. 11 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Raport Bieżący nr 19/2022

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 7 listopada 2022 roku Rada Nadzorcza powołała Zarząd Spółki w osobach: Pani Magdalena Świątek - Prezes Zarządu oraz Pan Arkadiusz Możdżeń - Członek Zarządu na kolejną dwuletnią kadencję.

Jednocześnie Rada Nadzorcza dokonała zmiany stanowiska zajmowanego przez Panią Magdalenę Świątek w Zarządzie Spółki na stanowisko Członek Zarządu, z dniem rejestracji przez sąd rejonowy zmian statutu Spółki uchwalonych przez ZWZA w dniu 26 października 2022 r.

Spółka oświadcza, że informacje wymagane §10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO dotyczące życiorysów ww. osób powołanych na nową kadencję zostały opublikowane w rb nr 8/2022 i 2/2016 pozostają aktualne.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Raport Bieżący nr 18/2022


Zarząd S4E S.A. w uzupełnieniu do rb 17/2022 przekazuje w załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

43809589_Kwestionariusz_KSF_Rada_Nadzorcza_S4E-0

Raport bieżący 4/2022

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd S4E S.A przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 26 października 2022 r.

ALSO Polska Sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1.412.423
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.412.423
Udział głosów na tym ZWZ: 100,00%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 81,31%

1 2 3 4 5

Raport bieżący 8/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd S4E S.A. informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 8/2020, o zakończeniu sprawy sądowej przeciwko partnerowi handlowemu o zapłatę kwoty 667,797,51 USD. Pozew został oddalony, a Emitent po konsultacji z kancelarią prawną postanowił nie odwoływać się od wyroku sądu.

Jednocześnie Zarząd S4E S.A. informuje, że podjął decyzję o anulowaniu faktur sprzedaży będących przedmiotem podstępowania sądowego. Powyższa korekta spowodowała zmniejszenie przychodów ze sprzedaży o kwotę 2,1 mln PLN oraz zmniejszenie wyniku finansowego o kwotę 350 tys. PLN i zostanie ujęta w sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2021 roku.

 

Raport Bieżący nr 13/2021

Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 5 listopada 2021 r. o rejestracji zmian w statucie zgodnie z uchwałą WZA z dnia 30 czerwca 2021 r.

Poniżej wykaz zmian w statucie Spółki:

uchylono §15 Statutu „S4E" S.A. w następującym brzmieniu:

1) Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i co najmniej jednego Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego §15.

2) W okresie w którym spółka ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287132, będzie posiadać bezpośrednio lub pośrednio (przez swoją spółkę zależną) co najmniej 1 (jedną) akcję w kapitale zakładowym Spółki, spółce ABC Data S.A. przysługuje uprawnienie do powoływania członków Rady Nadzorczej celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w przypadku wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji. Tak powołani członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać odwołani przez Walne Zgromadzenie.

Nadano nowe brzmienie §15 Statutu „S4E" S.A.:

1) Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i co najmniej jednego Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

W załączeniu tekst jednolity statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Raport bieżący 7/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 2 listopada 2021 roku podpisany został aneks do umowy z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "mBank") prolongujący okres wykorzystania limitu w formie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie do wysokości 5 mln PLN do dnia 14 stycznia 2022 roku.

Raport bieżący 6/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 28 października 2021 roku podpisany został aneks do umowy z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu prolongujący okres wykorzystania limitu w formie kredytu w rachunku bieżącym, akredytyw i gwarancji (w kwocie do łącznej wysokości 20 mln PLN) do dnia 28 października 2022 roku.

Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Raport Bieżący nr 11/2021

Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości tekst jednolity statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 2b Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 
1 2

Raport Bieżący nr 16/2020

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 11 grudnia 2020 roku Pan Marcin Sobka złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych ze skutkiem na koniec dnia 28 lutego 2021 roku. W związku z powyższym do ww. terminu Pan Marcin Sobka zamierza zakończyć wszystkie sprawy bieżące i przekazać swoje obowiązki.

 
Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Raport Bieżący nr 15/2020

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 7.12.2020 roku podpisał umowę z firmą KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów upoważnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr ewidencyjnym 3546, na badanie rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2020 i 2021.

Podstawa prawna:
§3 ust 1 pkt. 11 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Raport bieżący 8/2020

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 3 grudnia 2020 roku wystąpił przeciwko partnerowi handlowemu z pozwem sądowym o zapłatę na łączną kwotę 667.797,51 USD (ok. 2.473 tys. PLN) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienia w transakcjach handlowych. Należność dotyczy sprzedaży usług wsparcia serwisowego. Na dzień dzisiejszy Emitent nie utworzył odpisu aktualizującego wartość ww. należności, gdyż ocenia możliwość odzyskania środków finansowych jako prawdopodobne, aczkolwiek może się to zmienić w przyszłości.

 

Raport bieżący 7/2020

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 28 października 2020 roku podpisany został aneks do umowy z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu prolongujący okres wykorzystania limitu w formie kredytu w rachunku bieżącym, akredytyw i gwarancji (w kwocie do łącznej wysokości 20 mln PLN) do dnia 29 października 2021 roku.

Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Raport bieżący 6/2020

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 30 września 2020 roku podpisany został aneks do umowy z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "mBank") prolongujący okres wykorzystania limitu w formie kredytu w rachunku bieżącym, akredytyw i gwarancji (w kwocie do łącznej wysokości 7 mln PLN) do dnia 30 września 2021 roku.

 

1 2 3 4

Zarząd S4E S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31 grudnia 2019 roku powołało na członków Rady Nadzorczej: Hannę Osetek - Pasquet (Przewodniczący), Dariusza Rafała Harbaty (Wiceprzewodniczący), Grzegorza Warzochę, Magdalenę Świątek, Laurent Mitais. Kadencja powołanych członków Rady Nadzorczej wygasa w dniu 30 grudnia 2022 roku.

Wymagane Regulaminem NewConnect informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej Emitent przekaże oddzielnym raportem bieżącym niezwłocznie po uzyskaniu stosowanych informacji od ww. osób.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 31 grudnia 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przyjęciu tekstu jednolitego statutu Spółki, w związku ze zmianą siedziby Spółki. Obecna siedziba Spółki to Warszawa.

 
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2b Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia S4E S.A. na 31 grudnia 2019 roku oraz treść projektów uchwał.

 

34778038_S4E_projekty_uchwal_na_NWZ_zwolane_na_31_12_2019

34778038_S4E_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_na_31_12_2019

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd S4E S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 12.08.2019 roku na wniosek Spółki została rozwiązana umowa kredytowa z Alior Bankiem S.A. ("Bank") zawarta w dniu 23 listopada 2016 roku (rb ESPI nr 23/2016) i aneksowana w dniu 13 czerwca 2017 roku (rb ESPI nr 6/2017), w dniu 27 listopada 2017 roku (rb ESPI nr 19/2017), w dniu 21 grudnia 2017 roku (rb ESPI nr 21/2017), w dniu 2 stycznia 2018 roku (rb ESPI nr 1/2018) oraz w dniu 29 stycznia 2019 roku (rb ESPI nr 1/2019). Całkowita wartość kredytu została uregulowana zgodnie z umową.

Rozwiązanie umowy ma związek z optymalizacją kosztów oraz uporządkowaniem struktury finansowania Spółki.

Zarząd S4E S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane dane finansowe Spółki za II kwartał 2019 roku:

 

Przychody: 33,3 mln PLN

Zysk brutto ze sprzedaży: 4,5 mln PLN

EBITDA: -0,2 mln PLN

Zysk/Strata netto: -1,0 mln PLN

EBITDA znormalizowana: 0,8 mln PLN

Zysk/Strata netto znormalizowany/a: 0,0 mln PLN

Zadłużenie netto: 11 mln PLN

 

Osiągnięte w II kwartale 2019 r. wyniki są przede wszystkim pochodną koncentracji na obszarach wysokomarżowych (usługi) przy stopniowej rezygnacji z projektów charakteryzujących się niższą rentownością.

Zarząd Spółki dokonał odpisu aktualizującego wartość poniesionych nakładów związanych z projektami w zakresie energetyki odnawialnej w wysokości 1 milion złotych, który obciążył wyniki II kwartału. Przeprowadzone analizy wskazały, że kontynuacja rozpoczętych projektów w dotychczasowym kształcie nie przyniesie spodziewanych korzyści ekonomicznych i nie pozwoli na odzyskanie dotychczas poniesionych wydatków. Odpis nie jest związany bezpośrednio z działalnością operacyjną Spółki w 2019 roku, a jest efektem zdarzeń mających miejsce w latach poprzednich. Nie ma on charakteru gotówkowego i pozostaje bez wpływu na bieżącą działalność operacyjną oraz przepływy pieniężne.

Wyniki znormalizowane (eliminujące efekt wyżej wymienionego odpisu) wskazują na poprawę wyników zarówno na poziomie operacyjnym jak i netto względem wyników osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku, na co złożyły się przede wszystkim utrzymanie zysku (marży) brutto na zbliżonym poziomie oraz istotne ograniczenie kosztów operacyjnych. Istotnej redukcji względem ubiegłego roku uległ także poziom zadłużenia netto.

Raport kwartalny za II kw. 2019 roku zostanie opublikowany w dniu 14 sierpnia 2019 roku, o czym Spółka informowała raportem bieżącym z dnia 31 stycznia 2019 roku.

1 2 3 4 5 6

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) w dniu 16 października 2018 r. powziął informację o zawarciu umowy z firmą Hitachi Vantara Austria GmbH (dalej „Hitachi Vantara”). Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy z automatycznym przedłużeniem na kolejne okresy. Umowa pozwala na dystrybucję produktów Hitachi Vantara na terytorium Polski.

Umowa dystrybucyjna dotyczy rozszerzenia wsparcia posiadanych narzędzi do zarządzania danymi oferowanymi dotychczas przez Spółkę wspólnie z firmą Commvault o platformę sprzętową klasy premium. Kompleksowe podejście pozwala na uzupełnienie oferty skierowanej do najbardziej wymagających klientów klasy Enterprise. W przypadku Hitachi Vantara Spółka będzie wspierać partnerów w zakresie usługowym oraz aktywnie prowadzić działania edukacyjne. Hitachi Vantara wejdzie w skład rozwiązań skupionych w pionie CNQ (Commvault, Nutanix, Quantum), dzięki temu utworzy trzeci komplementarny zestaw rozwiązań.

Hitachi Vantara posiada w swojej ofercie narzędzia analityczne (Pentaho) pozwalające największym organizacjom na efektywne realizowanie celów biznesowych poprzez projektowanie, opracowywanie oraz wdrażanie kompletnej analityki dla dużych zbiorów danych. Spółka pragnie się stać aktywnym i dostrzegalnym graczem w tym obszarze.

W opinii Zarządu, dzięki współpracy z Hitachi Vantara, Spółka będzie mogła rozszerzyć portfolio swoich dostawców o lidera rynku klasy rozwiązań Enterprise. W ocenie Zarządu umowa będzie miała znaczący wpływ na wyniki finansowe Spółki w 2019 roku.

Zarząd S4E S.A. w uzupełnieniu do rb 13/2018 przekazuje w załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej panu Macieju Piotrze Kowalskim.

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rezygnacji pani Katarzyny Nowak (Lomankiewicz) z funkcji członka Rady Nadzorczej S4E S.A. z dniem 1 października 2018 roku.

Jednocześnie w dniu 2 października 2018 roku zgodnie z §15 ust. 2 statutu Emitenta główny akcjonariusz spółka ABC Data S.A. powołał pana Macieja Piotra Kowalskiego na członka Rady Nadzorczej S4E S.A. z dniem 2 października 2018 r. Kadencja powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa w dniu 6 lipca 2021 roku.

Wymagane Regulaminem NewConnect informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej Emitent przekaże oddzielnym raportem bieżącym niezwłocznie po uzyskaniu stosowanych informacji od ww. osoby.

Raport bieżący 11/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 12 września 2018 roku Emitent wraz z ABC Data S.A. (podmiotem dominującym wobec S4E S.A.) podpisał z Credit Agricole Bank Polska S.A. („Bank”) umowę kredytową o kredyt w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 30 mln zł. Maksymalna dostępna kwota kredytu dla S4E S.A. wynosi 10 mln zł. W ramach zawartej umowy Emitent może również składać zlecenia o udzielenie gwarancji bankowych, przy czym łączna kwota udzielonych gwarancji oraz wykorzystanego kredytu nie może przekroczyć maksymalnej kwoty finansowania. Środki z kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Emitenta.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest dobrowolne podanie się przez Emitenta egzekucji na podstawie art. 777 §1 kpc. do kwoty 12 mln zł, które Emitent zobowiązuje się złożyć w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową określoną jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych + marża. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Ostateczna data spłaty kredytu w rachunku bieżącym oraz termin dostępności gwarancji bankowych to 30.08.2019 roku. Maksymalny termin ważności gwarancji bankowych to 30.08.2020 roku.

Jednocześnie podpisany został aneks do umowy o linię zawartej w dniu 16 czerwca 2017 roku, (ESPI 7/2017) i aneksowanej w dniu 15 czerwca 2018 roku (ESPI 8/2018), w wyniku którego termin ostatecznej spłaty kredytu został ustalony na dzień 13 września 2018 roku.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Raporty okresowe

Raport Kwartalny nr 4/2024


Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za I kwartał 2024 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

48485484_Q1_2024_Raport_NC_S4E-0

Raport Roczny nr 2/2024

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny S4E S.A. za 2023 rok, na który składają się:


1. List do akcjonariuszy

2. Wybrane dane finansowe przeliczone na EUR

3. Sprawozdanie Zarządu S4E S.A. z działalności jednostki

4. Sprawozdanie finansowe za 2023 r.

5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2023 r.

6. Informacja na temat stosowania przez S4E S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

7. Oświadczenie Zarządu S4E S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO


47980685_1.S4E_SF2023_List_do_akcjonariuszy-0

47980685_2.S4E_SF2023_Wybrane_dane_finansowe_przeliczone_na_EUR-1

47980685_3.S4E_SF2023_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci-2

47980685_4.S4E_SF2023_Sprawozdanie_finansowe-3

47980685_5.S4E_SF2023_Sprawozdanie_bieglego_rewidenta-4

47980685_6.S4E_SF2023_New_Connect_Dobre_Praktyki-5

47980685_7.S4E_SF2023_Oswiadczenia_Zarzadu-6

 

 

1

Raport Kwartalny nr 8/2023

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za III kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

46889885_Q3_2023_Raport_NC_S4E-0

Raport Kwartalny nr 7/2023


Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za II kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO


46075679_Q2_2023_Raport_NC_S4E-0 (1)

Raport Kwartalny nr 4/2023


Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za I kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

45307014_Q1_2023_Raport_NC_15052023-0

Raport Roczny nr 3/2023

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny S4E S.A. za 2022 rok, na który składają się:


1. List do akcjonariuszy

2. Wybrane dane finansowe przeliczone na EUR

3. Sprawozdanie Zarządu S4E S.A. z działalności jednostki

4. Sprawozdanie finansowe za 2022r.

5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2022 r.

6. Informacja na temat stosowania przez S4E S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

7. Oświadczenie Zarządu S4E S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO


44892024_1.S4E_SF2022_List_do_akcjonariuszy-0

44892024_2._S4E_SF2022_Wybrane_dane_finansowe_przeliczone_na_EUR-1

44892024_3.S4E_SF2022_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci-2

44892024_4.S4E_SF2022_Sprawozdanie_finansowe-3

44892024_5.S4E_SF2022_Sprawozdanie_bieglego_rewidenta-4

44892024_6._S4E_SF2022_New_Connect_Dobre_Praktyki-5

44892024_7.S4E_SF2022_Oswiadczenia_Zarzadu-6

1

Raport Kwartalny nr 22/2022

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu skorygowany raport kwartalny S4E S.A. za II kwartał 2022 roku wraz z wykazem zmian do raportu.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

44165735_Q2_2022_Raport_NC_S4E_korekta_2-0

44165735_Wykaz_zmian_do_Q2_2022_Raport_NC_S4E_korekta_2-1

Raport Kwartalny nr 21/2022

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu skorygowany raport kwartalny S4E S.A. za I kwartał 2022 roku wraz z wykazem zmian do raportu.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

44165713_Q1_2022_Raport_NC_S4E_korekta_2-0

44165713_Wykaz_zmian_do_Q1_2022_Raport_NC_S4E_korekta_2-1

 

Raport Kwartalny nr 20/2022

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za III kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

43957997_Q3_2022_Raport_NC_S4E-0

Raport Kwartalny nr 13/2022

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu skorygowany raport kwartalny S4E S.A. za II kwartał 2022 roku wraz z wykazem zmian do raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

43507451_Q2_2022_Raport_NC_S4E_korekta-0

43507451_Wykaz_zmian_do_Q2_2022_Raport_NC_S4E_korekta-1

Raport Kwartalny nr 12/2022

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu skorygowany raport kwartalny S4E S.A. za I kwartał 2022 roku wraz z wykazem zmian do raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

43507396_Q1_2022_Raport_NC_S4E_korekta-0

43507396_Wykaz_zmian_do_Q1_2022_Raport_NC_S4E_korekta-1

1 2

Raport Kwartalny nr 14/2021

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za III kwartał 2021 roku.

40850858_Q3_2021_Raport_NC_S4E-0

Raport Kwartalny nr 12/2021

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za II kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

40069554_Q2_2021_Raport_NC_S4E-0

 

Raport Kwartalny nr 7/2021

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za I kwartał 2021 roku.

Raport do pobrania tutaj 
 
1

Raport Kwartalny nr 14/2020

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za III kwartał 2020 roku.

Raport do pobrania tutaj 
 

Raport kwartalny (nr 12/2020)

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za II kwartał 2020 roku.

Q2_2020_Raport NC_S4E

Raport Kwartalny nr 8/2020

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za I kwartał 2020 roku.

Raport Roczny nr 7/2020

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny S4E S.A. za 2019 rok, na który składają się:

1. List Prezesa Zarządu
2. Wybrane dane finansowe przeliczone na EUR
3. Sprawozdanie Zarządu S4E S.A. z działalności jednostki
4. Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
6. Informacja na temat stosowania przez S4E S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”
7. Oświadczenie Zarządu S4E S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
 
Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
 
1

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za III kwartał 2019 roku.

34632060_Raport_S4E_Q32019-0

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za III kwartał 2019 roku.

Roman Durka - Prezes Zarządu
Marcin Sobka - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych


Załączniki:

Raport S4E_Q32019.pdf

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za II kwartał 2019 roku.

 

33911008_RAPORT_2019_Q2-0

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za I kwartał 2019 roku.

 

33194481_Raport_S4E_Q1_2019-0

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny S4E S.A. za 2018 rok.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Raport do pobrania w linku poniżej

https://www.bankier.pl/static/att/ebi/2019-03/0000109640_201903210000118670.pdf

 

 

1

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za III kwartał 2018 roku.

 

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/31801007,strong-s4e-strong-sa-16-2018-raport-kwartalny-strong-s4e-strong-s-a-za-iii-kw-2018-r

Zarząd S4E S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu korektę raportu za II kw. 2018 roku.

Korekta raportu za II kw. 2018 r. wynika z zakończonego przeglądu sprawozdania finansowego Emitenta za okres I półrocza 2018 roku, przeprowadzonego przez audytora firmę KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k. na potrzeby podmiotu dominującego – spółki ABC Data S.A. – jako uzupełnienie do przeglądu sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za I półrocze 2018 roku.

W wyniku stwierdzenia istotnych różnic w prezentowanych danych, Zarząd Emitenta mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa, w tym obowiązki informacyjne wynikające z regulaminu ASO, podjął decyzję o dokonaniu korekt w sprawozdaniu finansowym za II kwartał 2018 roku.

Korekty do sprawozdania z całkowitych dochodów w II kwartale 2018 roku:

1. Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży oraz kosztu własnego sprzedaży o 24 012 tys. PLN wynikające ze zmiany prezentacji sprzedaży serwisu producenckiego w związku z wejściem w życie standardu MSSF 15 ,,Przychody z umów z klientami’’. Jednocześnie w celu zachowania porównywalności danych przychody ze sprzedaży oraz koszt własny sprzedaży za okres I półrocza 2017 zostały zmniejszone o 19 011 tys. PLN.

2. Zwiększenie przychodów ze sprzedaży o 1 520 tys. PLN oraz zwiększenie kosztu własnego sprzedaży o 1 475 tys. PLN wynikające z rozpoznania sprzedaży skapitalizowanych, a nie zafakturowanych usług serwisowych w związku z wprowadzeniem standardu MSSF 15.

3. Zwiększenie przychodów ze sprzedaży o 2 090 tys. PLN oraz zwiększenie kosztu własnego sprzedaży o 1 954 tys. PLN wynikające z rozpoznania sprzedaży skapitalizowanych, a nie zafakturowanych usług, związanych z realizacją projektu długoterminowego.

4. Zmniejszenie kosztu własnego sprzedaży o 796 tys. PLN wynikające z rozpoznania wyższego szacowanego rabatu należnego od dostawcy.

5. Zwiększenie kosztu własnego sprzedaży o 114 tys. PLN wynikające z rozpoznania w okresie bieżących kosztów marketingowych uprzednio rozliczanych poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

6. Zmniejszenie kosztu własnego sprzedaży o 509 tys. PLN, zmniejszenie przychodu ze sprzedaży o 562 tys. PLN oraz zwiększenie przychodów finansowych o 103 tys. PLN w wyniku reklasyfikacji leasingu z operacyjnego na finansowy (Emitent jako leasingodawca).

7. Zwiększenie wartości podatku odroczonego o 195 tys. PLN w wyniku wprowadzonych korekt.

Korekty do sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2018 roku:

1. Rozpoznanie aktywów kontraktowych w kwocie 3 610 tys. PLN oraz zmniejszenie należności handlowych oraz pozostałych należności o 3 429 tys. PLN w wyniku wprowadzenia korekty nr 2 i 3 do sprawozdania z całkowitych dochodów.

2. Zwiększenie należności handlowych oraz pozostałych należności o 796 tys. PLN w wyniku wprowadzenia korekty nr 4 do sprawozdania z całkowitych dochodów.

3. Zmniejszenie należności handlowych oraz pozostałych należności o 114 tys. PLN w wyniku wprowadzenia korekty nr 5 do sprawozdania z całkowitych dochodów.

4. Zmniejszenie wartości rzeczowych aktywów trwałych o 933 tys. PLN oraz rozpoznanie należności z tytułu leasingu finansowego w kwocie 982 tys. PLN w wyniku wprowadzenia korekty nr 6 do sprawozdania z całkowitych dochodów.

5. Zmniejszenie wartości aktywów z tytułu podatku odroczonego o 195 tys. PLN w wyniku wprowadzonych korekt.

6. Rozpoznanie zobowiązań kontraktowych w łącznej kwocie 3 834 tys. PLN prezentowanych uprzednio jako zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania w związku z wejściem w życie MSSF 15.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Raport Kwartalny nr 12/2018

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za II kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za I kwartał 2018 roku.

 

30332758_Q1_2018_Raport_S4E-0

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny S4E S.A. za 2017 rok.

 

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/29948710,s4e-sa-2-2018-raport-roczny-s4e-s-a-za-2017-rok

1 2 3 4 5

Walne zgromadzenia

Raport bieżący z plikiem 2/2024

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Zarząd S4E S.A przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2024 r.

ALSO Polska Sp. z o.o.

Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1.412.423

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.412.423

Udział głosów na tym ZWZ: 100,00%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 81,31%

Raport Bieżący nr 6/2024


Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2024 r. wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.

Jednocześnie Zarząd S4E S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad ZWZ.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Za łącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

 

48891149_S4E_uchwaly_ZWZA_28042024_podjete-0

Raport Bieżący nr 5/2024

Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia S4E S.A. na 28 czerwca 2024 roku oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

S4E SF2023_Sprawozdanie finansowe

S4E SF2023_Sprawozdanie biegłego rewidenta

S4E Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA czerwiec 2024

S4E_liczba glosow_ZWZA_28 czerwca 2024

S4E ZWZ_2024_projekty uchwal

S4E SF2023_Sprawozdanie Zarządu z działalności

S4E_formularz do glosowania przez pelnomocnika

S4E_sprawozdanie RN za rok 2023

1

Raport bieżący 2/2023

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd S4E S.A przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 r.

ALSO Polska Sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1.412.423
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.412.423
Udział głosów na tym ZWZ: 98,95%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 81,31%

Raport Bieżący nr 6/2023

Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 r. wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.

Jednocześnie Zarząd S4E S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad ZWZ.

 

45726297_S4E_UCHWALY_ZWZA_30_CZERWCA_2023-0

1

Raport bieżący 5/2021

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd S4E S.A przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 r.

ALSO Polska Sp. z o.o.

Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.412.423

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.412.423

Udział głosów na tym WZA: 100,00%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 81,31%

Raport Bieżący nr 9/2021

Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 r. wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.

Jednocześnie Zarząd S4E S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad WZA.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2A, 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

39692893_S4E_ZWZA_30_czerwca_2021_podjete_uchwaly-0

Raport bieżący z plikiem 4/2021

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia S4E S.A. na 30 czerwca 2021 roku oraz treść projektów uchwał.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

3. S4E SF2020_Sprawozdanie z działalności-sig

4. S4E SF2020_Sprawozdanie finansowe-sig

5. S4E SF2020_Sprawozdanie biegłego rewidenta-sig

S4E_formularz glosowania przez pelnomocnika ZWZA_30 czerwca 2021

S4E_informacja o ogolnej liczbie glosow_ZWZA_30 czerwca 2021

S4E_projekty uchwal ZWZA_30 czerwca 2021

S4E_zwolanie ZWZA na 30 czerwca 2021

S4E_sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020

 

 

Raport bieżący 3/2021

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd S4E S.A przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2021 r.

ALSO Polska Sp. z o.o.

Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 1.412.423

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.412.423

Udział głosów na tym NWZ: 100,00%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 81,31%

Raport Bieżący nr 5/2021

Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2021 r. wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.

Jednocześnie Zarząd S4E S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad NWZ.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

 39149023_S4E_uchwaly_NWZ_podjete_30_kwietnia_2021-0.pdf

 

1 2

Raport bieżący 5/2020

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd S4E S.A przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2020 r.

 

Also Polska sp. z o.o.

Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.412.423

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.412.423

Udział głosów na tym WZA: 100,00%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 81,31%

Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2020 r. wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.

Jednocześnie Zarząd S4E S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad ZWZ.
 
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO
 

Postawa prawna: Art. 70 pkt 2 Ustawy o ofercie - WZA lista akcjonariuszy uprawnionych

Zarząd S4E S.A przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 31 grudnia 2019 r.

Roseville Investments Sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 1.412.423
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.412.423
Udział głosów na tym NWZ: 100,00%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 81,31%
 
1

Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 31 grudnia 2019 r. wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.

Jednocześnie Zarząd S4E S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad NWZ.
 
 
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1
 

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd S4E S.A przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 r.

 

ABC Data S.A.

Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.412.423

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.412.423

Udział głosów na tym WZA: 100,00%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 81,30%

Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 r. wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.

 

Jednocześnie Zarząd S4E S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad ZWZ. Uchwała nr 9 i 10 nie została przyjęta.

 
 
 

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Zarząd S4E S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 6 czerwca 2019 roku wpłynęło do Spółki od akcjonariusza Spółki (ABC Data S.A.) działającego na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku, godzina 14:00 następujących spraw: podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

 
 
 

Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości zaktualizowaną treść projektów uchwał oraz zaktualizowaną treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia S4E S.A.

 

33414024_S4E_projekty_uchwal_na_ZWZ_zwolane_na_27_06_2019_-_2019_06_07-0

 

33414024_S4E_zmienione_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_27_czerwca_2019_-_2019_06_07-1

1 2

Raport Bieżący nr 9/2018

Zarząd S4E S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które po przerwie zostało wznowione w dniu 6 lipca 2018 roku. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad ZWZ.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Raport Bieżący nr 8/2018

Zarząd S4E S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 29 czerwca 2018 roku, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia S4E S.A. nastąpi 6 lipca 2018 roku o godzinie 14.00 w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Grunwaldzkiej nr 26/1 w Krakowie.

Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie S4E S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku, do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad ZWZ.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 6 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2017 r. wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.

Jednocześnie Zarząd S4E S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad WZA.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2017 r.

Zmiany w składzie rady nadzorczej

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze składu Rady Nadzorczej: pana Krzysztofa Dzubę, pana Pawła Ryniewicza, panią Katarzynę Lomankiewicz, pana Piora Żelakiewicza oraz pana Mateusza Iżowskiego.
Jednocześnie WZA powołało w skład Rady Nadzorczej: pana Krzysztofa Dzubę (powierzając mu funkcję Przewodniczącego RN), pana Pawła Ryniewicza (powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego RN), panią Katarzynę Lomankiewicz (członek RN), pana Piora Żelakiewicza (członek RN) oraz pana Mateusza Iżowskiego (członek RN). Kadencja powołanych członków Rady Nadzorczej wygasa w dniu 28 czerwca 2020 roku.

W załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect szczegółowe informacje o wszystkich powołanych członkach Rady Nadzorczej S4E S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA S4E S.A. w dniu 28 czerwca 2017 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Zarząd S4E S.A przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2017 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:
SPV SAIL Sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.412.423
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.412.423
Udział głosów na tym WZA: 100,00%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 81,30%

Zarząd „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Samuela Lindego 1 C, 30-148 Kraków, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034998 w dniu 10 sierpnia 2001 r., wysokość kapitału zakładowego 1.737.171 zł, kapitał w całości opłacony, NIP 676-21-80-819, REGON 356267368, na podstawie uchwały Zarządu z dnia 18 kwietnia 2016 r., art. 399 § 1 k.s.h. i art. 4021 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 22 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Samuela Lindego 1 C (wejście do budynku od strony ul. Na Błonie, II piętro), sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego oraz przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2015;
 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  1. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2015;
  2. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2015,
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2015 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2015 roku,
 9. Podjęcie uchwał w sprawach :
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 isprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku,
  3. podziału zysku za rok obrotowy 2015,
  4. udzielenia członkom Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015 r.
  5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015 r.
 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, czyli na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. Dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest dzień 06 czerwca 2016 roku.
W celu skorzystania z prawa uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winni zażądać, nie wcześniej niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 07 czerwca 2016 r., by podmioty prowadzące na ich rzecz rachunki papierów wartościowych wystawiły imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:
 1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 2. liczbę akcji,
 3. rodzaj i kod akcji,
 4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
 5. wartość nominalną akcji,
 6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 8. cel wystawienia zaświadczenia,
 9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
W treści zdematerializowanych akcji na okaziciela powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Listę uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później w dniu 10 czerwca 2016 r. przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki w Krakowie przy ul. Samuela Lindego 1 C (wejście do budynku od strony ul. Na Błonie, II piętro), w godzinach 8 – 16 przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. w dniach 17, 20 i 21 czerwca 2016 r. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać od osoby składającej takie żądanie udokumentowania, iż jest ona akcjonariuszem, w wypadku, gdy nie znajduje się na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.
Osoba upoważniona do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną celem wykazania swojego umocowania przedkłada przy sporządzaniu listy obecności na walnym zgromadzeniu aktualny odpis z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1142, z późn. zm.).
Procedury dotyczące uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:
 1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. 
  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
 2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
 3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.
  Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
 4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
  Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku uczestniczenia przez akcjonariusza w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: biurokrakow@s4e.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie. Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także oryginał dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości pełnomocnika wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną przez osoby udzielające pełnomocnictwa winno być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (przedkładanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub jako informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1142, z późn. zm.).
 5. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  Przepisy wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 6. Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  Nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki: www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie. Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji, która zostanie przedstawiona walnemu zgromadzeniu. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.