| Relacje inwestorskie -
14883
page,page-id-14883,page-parent,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.1,vc_responsive
 

Relacje inwestorskie

Kim jesteśmy?

S4E S.A. to dystrybutor IT z wartością dodaną (ang. IT VAD). Od 14 lat razem z Kanałem Partnerskim budujemy rynek IT w Polsce.   S4E S.A. zadebiutowała na NewConnect w dniu 30 sierpnia 2007 roku, w pierwszym dniu funkcjonowania tego rynku w Polsce. W 2013 roku Spółka otrzymała certyfikat jakości ISO 9001 w zakresie: dystrybucji, wdrażania, szkolenia i serwisowania systemów informatycznych.   Współpracujemy jedynie z dostawcami będącymi liderami rynku (m.in.: EMC, Huawei, CommVault). Dzięki usługom professional services (szkolenia, pomoc wdrożeniowa, serwis) możemy zabezpieczyć biznes naszych partnerów u ich klientów lepiej niż inni.   S4E prowadzi sprzedaż na terenie całego kraju. Siedziba Spółki znajduje się w Krakowie. Posiadamy swoje filie w Warszawie oraz Poznaniu.   W 2015 roku osiągnęliśmy obrót na poziomie 225 mln złotych oraz zysk netto 3 mln złotych.

Spółka notowana na

logo_new_connect_pl_czarny

S4E SA (S4E)

mWIG40

Jaką mamy strategię?

Wierzymy w utalentowanych ludzi Budujemy zespół w oparciu o utalentowanych ludzi, którzy bardzo szybko dostosowują się do ciągle zmieniającego się środowiska.   Dbamy o interesy innych Wierzymy, że jesteśmy w stanie integrować biznes naszych dostawców z biznesem naszych partnerów lepiej niż inni.   Oferujemy wartość dodaną Naszym obowiązkiem jest zabezpieczyć interes naszego partnera poprzez wsparcie szkoleniowe, wdrożeniowe i serwisowe. Świadczymy profesjonalne usługi logistyczne oraz wspieramy naszych partnerów w działaniach marketingowych i finansowych.   Uczymy się od najlepszych Współpracujemy z liderami Magicznego Kwadratu Gartnera oraz z najsilniejszymi integratorami IT na polskim rynku. Dzięki temu uczestniczymy w najważniejszych wydarzeniach IT w Polsce i na świecie.

Z chęcią odpowiem na wszystkie pytania

Paweł Piętka, Prezes Zarządu tel: +48 697 067 047 e-mail: relacjeinwestorskie@s4e.pl 

Zarząd S4E S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie informacji opublikowanych na stronie internetowej.

Raporty bieżące

Umowa dystrybucyjna z Hitachi Vantara Austria GmbH., ESPI 12/2018 z dnia 16.10.2018

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) w dniu 16 października 2018 r. powziął informację o zawarciu umowy z firmą Hitachi Vantara Austria GmbH (dalej „Hitachi Vantara”). Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy z automatycznym przedłużeniem na kolejne okresy. Umowa pozwala na dystrybucję produktów Hitachi Vantara na terytorium Polski.

Umowa dystrybucyjna dotyczy rozszerzenia wsparcia posiadanych narzędzi do zarządzania danymi oferowanymi dotychczas przez Spółkę wspólnie z firmą Commvault o platformę sprzętową klasy premium. Kompleksowe podejście pozwala na uzupełnienie oferty skierowanej do najbardziej wymagających klientów klasy Enterprise. W przypadku Hitachi Vantara Spółka będzie wspierać partnerów w zakresie usługowym oraz aktywnie prowadzić działania edukacyjne. Hitachi Vantara wejdzie w skład rozwiązań skupionych w pionie CNQ (Commvault, Nutanix, Quantum), dzięki temu utworzy trzeci komplementarny zestaw rozwiązań.

Hitachi Vantara posiada w swojej ofercie narzędzia analityczne (Pentaho) pozwalające największym organizacjom na efektywne realizowanie celów biznesowych poprzez projektowanie, opracowywanie oraz wdrażanie kompletnej analityki dla dużych zbiorów danych. Spółka pragnie się stać aktywnym i dostrzegalnym graczem w tym obszarze.

W opinii Zarządu, dzięki współpracy z Hitachi Vantara, Spółka będzie mogła rozszerzyć portfolio swoich dostawców o lidera rynku klasy rozwiązań Enterprise. W ocenie Zarządu umowa będzie miała znaczący wpływ na wyniki finansowe Spółki w 2019 roku.

Uzupełnienie do rb 13/2018 – zmiany w Radzie Nadzorczej, EBI 15/2018 z dnia 11.10.2018

Zarząd S4E S.A. w uzupełnieniu do rb 13/2018 przekazuje w załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej panu Macieju Piotrze Kowalskim.

Zmiany w Radzie Nadzorczej, EBI 13/2018 z dnia 03.10.2018

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rezygnacji pani Katarzyny Nowak (Lomankiewicz) z funkcji członka Rady Nadzorczej S4E S.A. z dniem 1 października 2018 roku.

Jednocześnie w dniu 2 października 2018 roku zgodnie z §15 ust. 2 statutu Emitenta główny akcjonariusz spółka ABC Data S.A. powołał pana Macieja Piotra Kowalskiego na członka Rady Nadzorczej S4E S.A. z dniem 2 października 2018 r. Kadencja powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa w dniu 6 lipca 2021 roku.

Wymagane Regulaminem NewConnect informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej Emitent przekaże oddzielnym raportem bieżącym niezwłocznie po uzyskaniu stosowanych informacji od ww. osoby.

Umowa o kredyt w rachunku bieżącym z Credit Agricole Bank Polska S.A., ESPI 11/2018 z dnia 13.09.2018

Raport bieżący 11/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 12 września 2018 roku Emitent wraz z ABC Data S.A. (podmiotem dominującym wobec S4E S.A.) podpisał z Credit Agricole Bank Polska S.A. („Bank”) umowę kredytową o kredyt w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 30 mln zł. Maksymalna dostępna kwota kredytu dla S4E S.A. wynosi 10 mln zł. W ramach zawartej umowy Emitent może również składać zlecenia o udzielenie gwarancji bankowych, przy czym łączna kwota udzielonych gwarancji oraz wykorzystanego kredytu nie może przekroczyć maksymalnej kwoty finansowania. Środki z kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Emitenta.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest dobrowolne podanie się przez Emitenta egzekucji na podstawie art. 777 §1 kpc. do kwoty 12 mln zł, które Emitent zobowiązuje się złożyć w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową określoną jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych + marża. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Ostateczna data spłaty kredytu w rachunku bieżącym oraz termin dostępności gwarancji bankowych to 30.08.2019 roku. Maksymalny termin ważności gwarancji bankowych to 30.08.2020 roku.

Jednocześnie podpisany został aneks do umowy o linię zawartej w dniu 16 czerwca 2017 roku, (ESPI 7/2017) i aneksowanej w dniu 15 czerwca 2018 roku (ESPI 8/2018), w wyniku którego termin ostatecznej spłaty kredytu został ustalony na dzień 13 września 2018 roku.

Uzupełnienie do rb 10/2018 – zmiany w Radzie Nadzorczej, EBI 11/2018 z dnia 23.07.2018

Zarząd S4E S.A. w uzupełnieniu do rb 10/2018 przekazuje w załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ S4E S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r., zakończonym po przerwie w dniu 6 lipca 2018 r., ESPI 10/2018 Z DNIA 06.07.2018

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd S4E S.A przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które rozpoczęło się w dniu 29 czerwca 2018 r., a po przerwie zostało zakończone w dniu 6 lipca 2018 roku i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

SPV SAIL Sp. z o.o.

Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.412.423

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.412.423

Udział głosów na tym WZA: 100,00%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 81,30%

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, EBI 10/2018 z dnia 06.07.2018

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 6 lipca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze składu Rady Nadzorczej: pana Krzysztofa Dzubę, pana Pawła Ryniewicza, pana Piotra Żelakiewicza, pana Andrzeja Bąka, pana Marcina Sobkę.

Jednocześnie ZWZ powołało w skład Rady Nadzorczej na wspólną 3-letnią kadencję rozpoczynającą się dnia 06 lipca 2018r.: pana Ireneusza Wojciecha Dąbrowskiego (powierzając mu funkcję Przewodniczącego RN), pana Andrzeja Bąka (powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego RN), pana Marcina Sobkę (członek RN), pana Piotra Żelakiewicza (członek RN) oraz panią Katarzynę Lomankiewicz (członek RN).

Wymagane Regulaminem NewConnect szczegółowe informacje o wszystkich powołanych członkach Rady Nadzorczej S4E S.A. Emitent przekaże oddzielnym raportem bieżącym niezwłocznie po uzyskaniu stosowanych informacji od ww. osób.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy S4E S.A., EBI 9/2018 z dnia 06.07.2018

Zarząd S4E S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które po przerwie zostało wznowione w dniu 6 lipca 2018 roku. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad ZWZ.

Umowa o odnawialny limit kredytowy z mBank S.A., ESPI 9/2018 z dnia 29.06.2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd S4E S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisana została umowa z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „mBank”) o odnawialny limit kredytowy (dalej „Linia”) dla wybranych spółek Grupy Kapitałowej ABC Data S.A.

W ramach umowy mBank udostępnia Spółce limit do wykorzystania w formie kredytu w rachunku bieżącym, akredytyw i gwarancji w kwocie do łącznej wysokości 7 mln PLN w okresie dostępności Linii do 30 czerwca 2019 roku.

Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową określoną jako suma stopy WIBOR ON / LIBOR ON i marży. Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy S4E S.A., EBI 8/2018 z dnia 29.06.2018

Zarząd S4E S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 29 czerwca 2018 roku, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia S4E S.A. nastąpi 6 lipca 2018 roku o godzinie 14.00 w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Grunwaldzkiej nr 26/1 w Krakowie.

Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie S4E S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku, do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad ZWZ.

Przedłużenie umowy o linię z Credit Agricole Bank Polska S.A., ESPI 8/2018 z dnia 15.06.2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd S4E S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisany został aneks do umowy o linię z Credit Agricole Bank Polska Spółką Akcyjną (dalej „Umowa”), o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 7/2017 z dnia 16 czerwca 2017 roku. Okres dostępności linii upływa 14 września 2018 roku. Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Przystąpienie do umowy o linię na finansowanie, ESPI 7/2018 z dnia 12.06.2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd S4E S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu aneksu do umowy z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna (dalej „BZ WBK”), w wyniku którego Spółka przystąpiła do umowy o linię na finansowanie (dalej „Umowa”) wybranych spółek Grupy Kapitałowej ABC Data S.A.

W ramach Umowy BZ WBK udostępnia Spółce limit do wykorzystania w formie gwarancji bankowych, akredytyw stand-by oraz akredytyw dokumentowych w kwocie do łącznej wysokości 10 mln PLN w okresie dostępności linii do 6 lutego 2019 roku.

Zabezpieczeniem Umowy jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 15 mln PLN. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Ogłoszenie o zwołaniu WZA S4E S.A. na 29 czerwca 2018 roku wraz z projektami uchwał, ESPI 6/2018 z dnia 01.06.2018

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy S4E S.A. na 29 czerwca 2018 roku oraz treść projektów uchwał.

Wstępne wybrane dane finansowe S4E S.A. za 2017 rok., ESPI 5/2018 z dnia 19.03.2018

Zarząd S4E S.A. (dalej „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane dane finansowe S4E S.A. za 2017 rok:

Przychody ze sprzedaży – 239 628 tys. zł

Zysk brutto na sprzedaży – 19 199 tys. zł

EBITDA – 3.067 tys. zł

Zysk z działalności operacyjnej EBIT – 861 tys. zł

Strata netto – 791 tys. zł

Do znaczącego wzrostu przychodów Emitenta w 2017 roku (o blisko 30% w stosunku do roku poprzedniego) oraz wypracowania istotnie wyższego zysku brutto na sprzedaży przyczyniły się: pozytywna dynamika sprzedaży projektów z posiadanego portfolio produktowego, znaczące inwestycje w rozwój kompetencji inżynierów i konsultantów oraz inwestycje w rozwój nowych linii produktowych.

Na wynik finansowy netto Emitenta wpłynęło przede wszystkim dostosowanie się do zasad odpisów aktualizacji należności przeterminowanych obowiązujących w Grupie Kapitałowej ABC Data S.A. (głównego akcjonariusza Emitenta). Miały one charakter zdarzeń jednorazowych, wśród których największy stanowi odpis należności od spółki IT.EXPERT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w związku z jej upadłością, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku.

Raport roczny za 2017 rok zgodnie z harmonogramem zostanie opublikowany w dniu 21 marca 2018 r. w systemie EBI.

Zmiany w składzie Zarządu Emitenta, EBI 6/2018 z dnia 10.05.2018

Zarząd S4E S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 10 maja 2018 roku Pan Sebastian Karpiński złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu S4E S.A. ds. finansowych ze skutkiem natychmiastowym. Pan Sebastian Karpiński nie podał powodu rezygnacji.

Jednocześnie w dniu 10 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta, na podstawie § 10 ust. 3 Statutu S4E S.A., podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 2 lipca 2018 roku Pani Anety Bartnickiej do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta odpowiedzialnego za finanse i księgowość S4E S.A. na okres kadencji zarządu trwającej w ww. dniu powołania.

W załączeniu Emitent przekazuje wymagane Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu szczegółowe informacje o powołanym wiceprezesie Zarządu S4E S.A.

Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego za I kw. 2018 r., EBI 4/2018 z dnia 26.04.2018

Zarząd S4E S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kw. 2018 r. Dotychczasowy termin 14 maja 2018 r. uległ zmianie. Nowy termin publikacji raportu to 9 maja 2018 r.

Podstawa prawna:

 

§6 pkt. 14.2 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2018 i 2019 r., EBI 3/2018 z dnia 23.04.2018

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 23 kwietnia 2018 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr ewidencyjnym 3546, na biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego sprawozdania Emitenta za rok obrotowy 2018 i 2019.

Podstawa prawna:

§3 ust 1 pkt. 11 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Wstępne wybrane dane finansowe S4E S.A. za 2017 rok., ESPI 5/2018 z dnia 19.03.2018
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. (dalej „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane dane finansowe S4E S.A. za 2017 rok:
Przychody ze sprzedaży – 239 628 tys. zł
Zysk brutto na sprzedaży – 19 199 tys. zł
EBITDA – 3.067 tys. zł
Zysk z działalności operacyjnej EBIT – 861 tys. zł
Strata netto – 791 tys. zł
Do znaczącego wzrostu przychodów Emitenta w 2017 roku (o blisko 30% w stosunku do roku poprzedniego) oraz wypracowania istotnie wyższego zysku brutto na sprzedaży przyczyniły się: pozytywna dynamika sprzedaży projektów z posiadanego portfolio produktowego, znaczące inwestycje w rozwój kompetencji inżynierów i konsultantów oraz inwestycje w rozwój nowych linii produktowych.
Na wynik finansowy netto Emitenta wpłynęło przede wszystkim dostosowanie się do zasad odpisów aktualizacji należności przeterminowanych obowiązujących w Grupie Kapitałowej ABC Data S.A. (głównego akcjonariusza Emitenta). Miały one charakter zdarzeń jednorazowych, wśród których największy stanowi odpis należności od spółki IT.EXPERT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w związku z jej upadłością, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku.
Raport roczny za 2017 rok zgodnie z harmonogramem zostanie opublikowany w dniu 21 marca 2018 r. w systemie EBI.
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
Aneks nr 2 do umowy faktoringu z mFaktoring S.A., ESPI 4/2018 z dnia 20.02.2018
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 20 lutego 2018 roku podpisał aneks nr 2 do umowy faktoringu z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy z mFaktoring S.A. („Faktor”), o której Emitent poinformował rb ESPI 25/2016 z dnia 16.12.2016 r. oraz rb ESPI 16/2017 z dnia 23.10.2017 r.
W wyniku zawartego aneksu do umowy faktoringu zmianie uległ ogólny limit Emitenta z tytułu zawartej umowy faktoringowej w ramach faktoringu krajowego i obecnie wynosi 30 mln PLN (wcześniej 20 mln PLN), w ramach faktoringu eksportowego w euro wynosi 5 mln EUR (wcześniej 3 mln EUR), w dolarach wynosi 6 mln USD (wcześniej 4 mln USD).
Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.
Utworzenie rezerwy w związku z upadłością dłużnika Emitenta, ESPI 3/2018 z dnia 19.02.2018
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, że dniu dzisiejszym Emitent powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość spółki IT.EXPERT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
W nawiązaniu do rb ESPI nr 18/2017 z dnia 22.11.2017 r. spółka IT.EXPERT Sp. z o.o. była kontrahentem Emitenta. Emitent na dzień dzisiejszy posiada 1.038 tys. zł należności od ww. Spółki.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta w dniu dzisiejszym podjął decyzję o utworzeniu rezerwy w wysokości 1.038 tys. zł, która obciąży wynik 2017 roku.
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r., EBI 1/2018 z dnia 13.01.2018

Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku:

 • Raport kwartalny za I kw. 2018 roku: 14 maja 2018 r.
 • Raport kwartalny za II kw. 2018 roku: 14 sierpnia 2018 r.
 • Raport kwartalny za III kw. 2018 roku: 14 listopada 2018 r.
 • Raport roczny za 2017 rok: 21 marca 2018 r.
Jednocześnie, zgodnie z §6 ust.10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” Emitent nie przekaże raportu za IV kwartał 2017 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna: §6 pkt. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Udzielenie poręczenia do umowy kredytowej z Alior Bankiem w związku z podpisanym aneksem nr 4., ESPI 2/2018 z dnia 2018-01-09
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. powziął informację, że ABC Data S.A. (główny akcjonariusz S4E S.A.) w dniu dzisiejszym udzielił poręczenie za zobowiązania z tytułu aneksu do umowy o wielocelowej linii kredytowej udzielonej S4E S.A. przez Alior Bank S.A. Zabezpieczeniem umowy kredytowej S4E S.A. jest oświadczenie ABC Data S.A. o poddaniu się egzekucji do kwoty 25,2 mln zł. Poręczenie zostało udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2021 r. Udzielenie ww. poręczenia jest odpłatne. Tym samym został spełniony warunek ustanowienia limitu linii kredytowej do kwoty 12,6 mln zł w umowie kredytowej z Alior Bankiem, o której Emitent informował w rb ESPI nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku.
Aneks nr 4 do umowy kredytowej o linię wielocelową z Alior Bankiem, ESPI 1/2018 z dnia 2018-01-02
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku Emitent podpisał aneks nr 4 do umowy kredytowej z Alior Bankiem S.A. („Bank”) zawartej w dniu 23 listopada 2016 roku (rb ESPI nr 23/2016) i aneksowanej w dniu 13 czerwca 2017 roku (rb ESPI nr 6/2017), w dniu 27 listopada 2017 roku (rb ESPI nr 19/2017) oraz w dniu 21 grudnia 2017 roku (rb ESPI nr 21/2017).
W wyniku podpisanego aneksu nr 4 dzień ostatecznej spłaty kredytu został wydłużony o 11 miesięcy i został ustalony na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz zmianie uległ limit linii kredytowej na kwotę 12,6 mln zł. W ramach obowiązującego limitu ustanowiono sublimit na kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 10 mln zł oraz sublimit na transakcje skarbowe, w tym walutowe transakcje terminowe FX Forward w kwocie 2,6 mln zł.
Warunkiem ustanowienia limitu linii kredytowej w kwocie 12,6 mln zł jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności Banku poprzez aktualizację poręczenia przez ABC Data S.A. (głównego akcjonariusza S4E S.A.) do dnia 31 stycznia 2018 r.
Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową określoną jako suma stopy WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych + marża. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą za porozumieniem stron., EBI 20/2017 z dnia 21/12/2017

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2017 roku podpisał porozumienie o rozwiązaniu umowy z Autoryzowanym Doradcą – Invest Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W wyniku zawartego porozumienia umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect zostaje rozwiązana z dniem 31 grudnia 2017 roku.

Korekta rb 19/2017 - Aneks nr 2 do umowy kredytowej o linię wielocelową z Alior Bankiem., ESPI 20/2017 z dnia 2017-11-27
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, że w rb 19/2017 z dnia 23.11.2017 roku błędnie podany został ostateczny termin spłaty sublimitu na kredyt w rachunku bieżącym. Prawidłowa data to 22 grudnia 2017 roku.
Aneks nr 2 do umowy kredytowej o linię wielocelową z Alior Bankiem., ESPI 19/2017 z dnia 2017-11-23
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 23 listopada 2017 roku Emitent podpisał aneks nr 2 do umowy kredytowej z Alior Bankiem S.A. („Bank”) zawartej w dniu 23 listopada 2016 roku (rb ESPI nr 23/2016) oraz aneksowanej w dniu 13 czerwca 2017 roku (rb ESPI nr 6/2017).
W wyniku podpisanego aneksu nr 2 dzień ostatecznej spłaty w przypadku sublimitu na kredyt w rachunku bieżącym został wydłużony o miesiąc i został ustalony na dzień 22 grudnia 2018 roku.
Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.
Informacja o zabezpieczeniu majątku dłużnika Emitenta., ESPI 18/2017 z dnia 2017-11-22
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. („Emitent”) informuje, iż powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie o sygn. akt X GR 71/17 zabezpieczył majątek dłużnika IT.expert sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Dłużnik”) poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w toczącym się przed tym Sądem postępowaniu w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
Spółka IT.EXPERT sp. z o.o. jest kontrahentem Emitenta. Emitent na dzień dzisiejszy posiada 1.038 tys. zł należności od Dłużnika.
W opinii Zarządu Emitenta, w związku z ww. postanowieniem Sądu Rejonowego, istnieje ryzyko, że należność, o której mowa powyżej, będzie w całości lub w części nieodzyskiwalna, co może wpłynąć na wynik finansowy Emitenta.
Wstępne wybrane dane finansowe S4E S.A. za III kw. 2017 r., ESPI 18/2017 z dnia 2017-11-07
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane dane finansowe S4E S.A. za III kwartał 2017 roku:
Przychody ze sprzedaży – 68.414 tys. zł
Zysk brutto ze sprzedaży – 4.545 tys. zł
EBITDA – 802 tys. zł
Zysk z działalności operacyjnej EBIT – 406 tys. zł
Strata netto – 390 tys. zł
Główne czynniki, które wpłynęły na osiągnięte wyniki finansowe Spółki w III kwartał 2017 roku to: wysoka dynamika sprzedaży projektów z posiadanego portfolio produktowego, znaczące inwestycje w rozwój kompetencji inżynierów i konsultantów, znaczące inwestycje w rozwój nowych linii produktowych, wzrost kosztów finansowych, przeniesienie ponad 6 mln zł przychodów ujętych początkowo w II kw. 2017 r., które są wynikiem korekty rap. za II kw. 2017 r. (rb ESPI 13/2017).
Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku zgodnie z harmonogramem zostanie opublikowany w dniu 9 listopada 2017 r. w systemie EBI.
Aneks do umowy faktoringu z mFaktoring S.A., ESPI 16/2017 z dnia 2017-10-23
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 23 października 2017 r. podpisał aneks do umowy faktoringu z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy z mFaktoring S.A. („Faktor”), o której Emitent poinformował rb ESPI 25/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.
W wyniku zawartego aneksu do umowy faktoringu zmianie uległ ogólny limit Emitenta z tytułu zawartej umowy faktoringowej w ramach faktoringu krajowego i obecnie wynosi 20 mln PLN (wcześniej 15 mln PLN), w ramach faktoringu eksportowego w euro wynosi 3 mln EUR (wcześniej 2 mln EUR).
Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.
Aneks do grupowej umowy kredytowej., ESPI 15/2017 z dnia 2017-10-23
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 23.10.2017 roku wpłynął do siedziby Emitenta podpisany aneks do grupowej umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. („Bank”), o przystąpieniu do której Emitent poinformował rb ESPI 3/2017 z dnia 15 maja 2017 r.
W wyniku zawartego aneksu do umowy kredytowej zmianie uległ termin zapadalności linii kredytowej, który został przedłużony o rok i obecnie jest ustalony na 31 grudnia 2018 r. oraz do umowy przystąpiła spółka zależna ABC Data S.A. (ABC Data S.A. jest podmiotem dominującym wobec S4E S.A.). Jednocześnie ustalono, że ABC Data S.A. jako strona ww. grupowej umowy kredytowej jest uprawniona przez pozostałe strony umowy do alokacji limitów przyznanych poszczególnym uczestnikom umowy w ich imieniu za zgodą Banku.
Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.
Uzupełnienie do rb 17/2017 – zmiany w Radzie Nadzorczej., EBI 18/2017 z dnia 2017-10-20

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Zarząd S4E S.A. w uzupełnieniu do rb 17/2017 przekazuje w załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej panu Andrzeju Bąku.
Zmiany w Radzie Nadzorczej, EBI 17/2017 z dnia 2017-09-20

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 20 września 2017 roku pani Katarzyna Lomankiewicz oraz pan Mateusz Iżowski złożyli rezygnację z funkcji członków Rady Nadzorczej S4E S.A. ze skutkiem na koniec dnia.
Jednocześnie w dniu 20 września 2017 roku zgodnie z §15 ust. 2 statutu Emitenta główny akcjonariusz spółka ABC Data S.A. powołał pana Andrzeja Bąka oraz pana Marcina Sobkę na członków Rady Nadzorczej S4E S.A. z dniem 21 września 2017 r. Kadencja powołanych członków Rady Nadzorczej wygasa w dniu 16 czerwca 2018 roku.
W załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect szczegółowe informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej panu Marcinie Sobka.
Wymagane Regulaminem NewConnect informacje o drugim powołanym członku Rady Nadzorczej panu Andrzeju Bąku Emitent przekaże oddzielnym raportem bieżącym niezwłocznie po uzyskaniu stosowanych informacji od ww. osoby.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, EBI 16/2017 z dnia 2017-09-20
Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt. 11 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 20 września 2017 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru Deloitte Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów upoważnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 73, KRS 0000446833 na biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego sprawozdania Emitenta za rok obrotowy 2017 oraz dokonania przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2017.
Korekta raportu kwartalnego za II kw. 2017 r., 13/2017 z dnia 2017-08-29
Korekta raportu kwartalnego za II kw. 2017 r. w związku z zakończeniem przeglądu sprawozdania finansowego Emitenta przez biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej ABC Data S.A.
Zarząd S4E S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 29 sierpnia 2017 roku powziął informację o zakończeniu przeglądu sprawozdania finansowego Emitenta za II kw. 2017 roku dokonanego przez biegłego rewidenta, Deloitte Polska sp. z o.o. sp. k. („Rewident”), uprawnionego do przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. Przegląd sprawozdania finansowego Emitenta odbył się na potrzeby podmiotu dominującego – spółki ABC Data S.A. – jako uzupełnienie do przeglądu sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za I półrocze 2017 roku. W wyniku ww. czynności Rewident wskazał na konieczność dokonania następujących korekt w sprawozdaniu finansowym Emitenta za II kw. 2017 roku:
I. Korekty do sprawozdania z całkowitych dochodów w II kwartale 2017 roku:
1. Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży o 6.038 tys. PLN wynikający z nieprawidłowego momentu ich rozpoznania.
2. Zmniejszenie kosztu własnego sprzedaży o 5.708 tys. PLN wynikający z nieprawidłowego momentu ich rozpoznania.
3. Zwiększenie kosztów sprzedaży o 725 tys. PLN w wyniku rozpoznania w okresie bieżącym nakładów na budowę wartości niematerialnych i prawnych pomniejszonych o dotychczasową amortyzację.
4. Zwiększenie kosztów sprzedaży o 605 tys. PLN w wyniku rozpoznania w okresie bieżącym kosztów uprzednio rozliczanych przez Emitenta poprzez rozliczenia międzyokresowe kosztów.
5. Zmiana prezentacji kosztów sprzedaży (zwiększenie) i kosztów ogólnego zarządu (zmniejszenie) o 2 222 tys. PLN.
6. Zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych o 350 tys. PLN (rozwiązanie rezerwy dotyczącej programu motywacyjnego) w korespondencji z kapitałami rezerwowymi.
7. Zwiększenie pozostałych kosztów operacyjnych o 157 tys. PLN (aktualizacja wartości należności).
8. Zmniejszenie przychodów finansowych o 107 tys. PLN wynikające z kasowego ujęcia przychodów z odsetek od należności przeterminowanych.
9. Zmniejszenie obciążenia podatkiem dochodowym (bieżącym i odroczonym) w wyniku wprowadzenia korekt wymienionych w p. 1 do 8 powyżej.
II. Korekty do sprawozdania z sytuacji finansowej za okres na dzień 30 czerwca 2017 roku:
1. Zmniejszenie nakładów na wartości niematerialne i prawne o 725 tys. PLN i rozpoznanie związanych z tym kosztów w okresie bieżącym.
2. Zwiększenie nakładów na wartości niematerialne i prawne o 1.073 tys. PLN (zmiana prezentacyjna) w korespondencji ze środkami trwałymi w budowie i zobowiązaniami krótkoterminowymi.
3. Zmniejszenie wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 752 tys. PLN, rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 994 tys. PLN oraz zobowiązania z tytułu podatku dochodowego o 8 tys. PLN wynikających z wprowadzonych korekt.
4. Zmiana prezentacyjna rozliczeń międzyokresowych kosztów o 2.662 tys. PLN długoterminowych (zwiększenie) i krótkoterminowych (zmniejszenie).
5. Zwiększenie stanu zapasów w korespondencji z zobowiązaniami bieżącymi o 823 tys. PLN.
6. Saldo należności handlowych oraz pozostałych (zmniejszenie) o 3.417 tys. PLN.
7. Zmiana prezentacji zobowiązań pozostałych o 850 tys. PLN długoterminowych (zwiększenie) i krótkoterminowych (zmniejszenie).
8. Inne, niewymienione powyżej, wynikające z korekt do sprawozdania z całkowitych dochodów w II kwartale 2017 roku.
W związku z powyższym Zarząd S4E S.A. podjął uchwałę odnośnie sporządzenia i niezwłocznej publikacji korekty raportu kwartalnego Emitenta za II kw. 2017 roku uwzględniającej zalecenia wskazane przez Rewidenta.
W wyniku wprowadzenia ww. korekt zmianie uległy następujące główne dane finansowe za I półrocze 2017 roku, ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta za II kwartał 2017 roku (wszystkie dane w tys. PLN):
Przychody ze sprzedaży – jest 81 468 było 87 506 Koszt własny sprzedaży – jest (73 682) było (79 390) Zysk (strata) brutto na sprzedaży – jest 7 786 było 8 116 Zysk (strata) na działalności operacyjnej – jest (814) było 653 Zysk (strata) przed opodatkowaniem – jest (1 111) było 463 Zysk netto za okres obrotowy – jest (1 167) było 157 Całkowite dochody ogółem – jest (1 167) było 157 Amortyzacja – jest (806) było (817) Aktywa trwałe – jest 12 229 było 10 543 Aktywa obrotowe – jest 73 139 było 75 733 Należności handlowe oraz pozostałe należności – jest 54 819 było 58 236 Aktywa razem – jest 85 368 było 86 276 Razem kapitały własne – jest 13 968 było 15 642 Zobowiązanie długoterminowe – jest 1 530 było 1 674 Zobowiązania krótkoterminowe – jest 69 870 było 68 960 Pasywa razem – jest 85 368 było 86 276
Umowa o elastyczny kredyt odnawialny z mBank S.A., ESPI 12/2017 z dnia 2017-07-31

Podstawa prawna:

 • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 31 lipca 2017 roku Emitent podpisał z mBank S.A. („Bank”) umowę kredytową o elastyczny kredyt odnawialny do maksymalnej kwoty 5 mln zł. Minimalna kwota ciągnienia kredytu wynosi 500 tys. zł.
Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Emitenta.
Zabezpieczenie wierzytelności Banku jest typowe dla tego rodzaju umów, w tym umowa cesji wierzytelności Emitenta oraz oświadczenie ABC Data S.A. (głównego akcjonariusza S4E S.A.) o poddaniu się egzekucji do kwoty 7,5 mln zł ważne do 29.09.2019 r.
Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową określoną jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych + marża. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Ostateczna data spłaty kredytu to 29.06.2018 roku.

Wstępne wybrane dane finansowe S4E S.A. za II kw. 2017 r., ESPI 11/2017 z dnia 2017-07-28

Podstawa prawna:

 • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane dane finansowe S4E S.A. za II kwartał 2017 roku:
 • Przychody ze sprzedaży – 49.211 tys. zł
 • Zysk brutto ze sprzedaży – 4.287 tys. zł
 • EBITDA – 983 tys. zł
 • Zysk z działalności operacyjnej EBIT – 643 tys. zł
 • Zysk netto – 41 tys. zł
Główne czynniki, które wpłynęły na osiągnięte wyniki finansowe Spółki w II kwartał 2017 roku to: pozytywna dynamika sprzedaży projektów z posiadanego portfolio produktowego, znaczące inwestycje w rozwój kompetencji inżynierów i konsultantów, znaczące inwestycje w rozwój nowych linii produktowych.
Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku zgodnie z harmonogramem zostanie opublikowany w dniu 11 sierpnia 2017 r. w systemie EBI.

Ustanowienie poręczenia do umowy kredytowej z Alior Bankiem, ESPI 10/2017 z dnia 2017-07-25

Podstawa prawna:

 • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. powziął informację, że ABC Data S.A. (główny akcjonariusz S4E S.A.) w dniu dzisiejszym ustanowił poręczenie za zobowiązania z tytułu umowy o wielocelowej linii kredytowej udzielonej S4E S.A. przez Alior Bank S.A. Zabezpieczeniem Umowy kredytowej S4E S.A. jest oświadczenie ABC Data S.A. o poddaniu się egzekucji do kwoty 28 mln zł. Poręczenie zostało udzielone na okres do dnia 22 maja 2021 r. Tym samym został spełniony warunek zwiększenia limitu linii kredytowej do kwoty 14 mln zł w umowie kredytowej z Alior Bankiem, o której Emitent informował w rb 6/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA S4E S.A. w dniu 28 czerwca 2017 r., ESPI 9/2017 z dnia 2017-06-28

Podstawa prawna:

 • Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Zarząd S4E S.A przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2017 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:
 • SPV SAIL Sp. z o.o.
 • Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.412.423
 • Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.412.423
 • Udział głosów na tym WZA: 100,00%
 • Udział w ogólnej liczbie głosów: 81,30%
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej., EBI 11/2017 z dnia 2017-06-28

Podstawa prawna:

 • §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze składu Rady Nadzorczej: pana Krzysztofa Dzubę, pana Pawła Ryniewicza, panią Katarzynę Lomankiewicz, pana Piora Żelakiewicza oraz pana Mateusza Iżowskiego.
Jednocześnie WZA powołało w skład Rady Nadzorczej: pana Krzysztofa Dzubę (powierzając mu funkcję Przewodniczącego RN), pana Pawła Ryniewicza (powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego RN), panią Katarzynę Lomankiewicz (członek RN), pana Piora Żelakiewicza (członek RN) oraz pana Mateusza Iżowskiego (członek RN). Kadencja powołanych członków Rady Nadzorczej wygasa w dniu 28 czerwca 2020 roku.
W załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect szczegółowe informacje o wszystkich powołanych członkach Rady Nadzorczej S4E S.A.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2017 r., EBI 10/2017 z dnia 2017-06-28

Podstawa prawna:

 • §4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO
Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2017 r. wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.
Jednocześnie Zarząd S4E S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad WZA.
Przedterminowe rozwiązanie umowy kredytowej z Bankiem Handlowym S.A., ESPI 8/2017 z dnia 2017-06-20

Podstawa prawna:

 • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 20 czerwca 2017 r. złożył oświadczenie o natychmiastowym przedterminowym rozwiązaniu umowy kredytowej z Bankiem Handlowym S.A. („Bank”), zawartej w dniu 9 listopada 2016 roku (Rb ESPI nr 11/2016).
Jednocześnie w dniu dzisiejszym Emitent dokonał całkowitej spłaty kredytu handlowego w Banku Handlowym S.A. w wysokości 2.357 tys. Euro i 37 tys. PLN. Środki finansowe pochodziły z kredytu w rachunku bieżącym w Credit Agricole Bank Polska S.A. o czym Emitent zawiadamiał w Rb ESPI nr 7/2017.

Umowa o kredyt w rachunku bieżącym z Credit Agricole Bank Polska S.A., ESPI 7/2017 z dnia 2017-06-16

Podstawa prawna:

 • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 16 czerwca 2017 roku Emitent podpisał z Credit Agricole Bank Polska S.A. („Bank”) umowę kredytową o kredyt w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 10 mln zł. W ramach zawartej umowy Emitent może również składać zlecenia o udzielenie gwarancji bankowych, przy czym łączna kwota udzielonych gwarancji oraz wykorzystanego kredytu nie może przekroczyć maksymalnej kwoty finansowania. Środki z kredytu zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na refinansowanie bieżącego zadłużenia w Banku Handlowym S.A. oraz na finansowanie bieżącej działalności Emitenta.
Zabezpieczenie wierzytelności Banku jest typowe dla tego typu umów, w tym umowa cesji wierzytelności Emitenta oraz dobrowolne poddanie się przez Emitenta egzekucji na podstawie art. 777 §1 kpc.
Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową określoną jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych + marża. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Ostateczna data spłaty kredytu w rachunku bieżącym oraz termin dostępności gwarancji bankowych to 15.06.2018 roku. Maksymalny termin ważności gwarancji bankowych to 15.06.2019 roku.

Aneks do umowy kredytowej o linię wielocelową z Alior Bankiem., ESPI 6/2017 z dnia 2017-06-13

Podstawa prawna:

 • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 13 czerwca 2017 roku wpłynął do Emitenta podpisany aneks do umowy kredytowej z Alior Bankiem S.A. („Bank”) zawartej w dniu 23 listopada 2016 roku (rb ESPI nr 23/2016). W wyniku zawartego aneksu zwiększeniu uległ limit linii kredytowej do kwoty 14 mln zł do dnia 23 listopada 2017 r., a od dnia 24 listopada 2017 r. do dnia spłaty tj. 22 maja 2018 r. wynosi 4 mln zł. W ramach obowiązującego limitu ustanowiono sublimit na kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 10 mln zł oraz sublimit na transakcje skarbowe, w tym walutowe transakcje terminowe FX Forward w kwocie 4 mln zł.
Warunkiem zwiększenia limitu linii kredytowej do kwoty 14 mln zł jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności Banku poprzez udzielenie poręczenia przez ABC Data S.A. (głównego akcjonariusza S4E S.A.).
Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową określoną jako suma stopy WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych + marża. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia., ESPI 5/2017 z dnia 2017-06-07

Podstawa prawna:

 • Inne uregulowania
Zarząd S4E S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 7 czerwca 2017 roku wpłynęło do Spółki od akcjonariusza Spółki działającego na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2017 roku, godzina 11:00 następujących spraw: podjęcia uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki, podjęcia uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto akcjonariusz zamieścił projekty następujących uchwał:
Uchwała nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki S4E S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r.
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą S4E Spółka Akcyjna niniejszym postanawia odwołać następujących członków Rady Nadzorczej Spółki:
 • Pana Krzysztofa Dzubę,
 • Pana Pawła Ryniewicza,
 • Panią Katarzynę Lomankiewicz,
 • Pana Piotra Żelakiewicza, oraz
 • Pana Mateusza Iżowskiego.
Uchwała nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki S4E S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r.
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą S4E Spółka Akcyjna niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:
 • Pana Krzysztofa Dzubę, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 • Pana Pawła Ryniewicza, powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
 • Panią Katarzynę Lomankiewicz,
 • Pana Mateusza Iżowskiego, oraz
 • Pana Piotra Żelakiewicza.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje zaktualizowaną treść ogłoszenia i projekty uchwał.
Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia., EBI 9/2017 z dnia 2017-06-07

Podstawa prawna:

 • §4 ust. 2 pkt 4 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Zarząd S4E S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 7 czerwca 2017 roku wpłynęło do Spółki od akcjonariusza Spółki działającego na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2017 roku, godzina 11:00 następujących spraw: podjęcia uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki, podjęcia uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto akcjonariusz zamieścił projekty następujących uchwał:
Uchwała nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki S4E S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r.
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą S4E Spółka Akcyjna niniejszym postanawia odwołać następujących członków Rady Nadzorczej Spółki:
 • Pana Krzysztofa Dzubę,
 • Pana Pawła Ryniewicza,
 • Panią Katarzynę Lomankiewicz,
 • Pana Piotra Żelakiewicza, oraz
 • Pana Mateusza Iżowskiego.
Uchwała nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki S4E S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r.
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą S4E Spółka Akcyjna niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:
 • Pana Krzysztofa Dzubę, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 • Pana Pawła Ryniewicza, powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
 • Panią Katarzynę Lomankiewicz,
 • Pana Mateusza Iżowskiego, oraz
 • Pana Piotra Żelakiewicza.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje zaktualizowaną treść ogłoszenia i projekty uchwał.
Ogłoszenie o zwołaniu WZA S4E S.A. na 28 czerwca 2017 roku wraz z projektami uchwał., ESPI 4/2017, EBI 8/2017 z dnia 2017-05-26

Podstawa prawna:

 • Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy S4E S.A. na 28 czerwca 2017 roku oraz treść projektów uchwał.
Powołanie członka Rady Nadzorczej., EBI, 7/2017 z dnia 2017-05-22 18:07

Podstawa prawna:

 • §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 22 maja 2017 r. zgodnie z §15 ust. 2 statutu Emitenta główny akcjonariusz spółka ABC Data S.A. powołała panią Katarzynę Lomankiewicz na członka Rady Nadzorczej S4E S.A. Kadencja powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa w dniu 16 czerwca 2018 roku.
W załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect szczegółowe informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej S4E S.A.
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej., EBI, 6/2017 z dnia 2017-05-22 15:41

Podstawa prawna:

 • §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 22 maja 2017 r. Pan Juliusz Niemotko złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej S4E S.A. ze skutkiem natychmiastowym. Pan Juliusz Niemotko nie podał powodu rezygnacji.

Przystąpienie do grupowej umowy kredytowej, ESPI, 3/2017 z dnia 2017-05-15 19:06

Podstawa prawna:

 • Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 15 maja 2017 roku podpisał aneks do umowy z ING Bank Śląski S.A. („Bank”), w wyniku którego przystąpił do umowy kredytowej Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. („Klienci”). W okresie dostępności linii kredytowej S4E S.A. jest uprawniona do obciążenia rachunku w ramach salda ujemnego do 10 mln PLN oraz korzystania z innych usług do równowartości 10 mln PLN. Dzień zapadalności linii kredytowej został ustalony na 31 grudnia 2017 r. i jest automatycznie przesuwany o 12 miesięcy jeżeli Bank nie otrzyma od Klientów oświadczenia o braku zamiaru dalszego korzystania z linii kredytowej.
Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową określoną jako suma stopy WIBOR/EURIBOR dla depozytów jednomiesięcznych + marża. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Klienci ponoszą solidarną odpowiedzialność za wypełnienie przez każdego z klientów wszelkich zobowiązań wynikających z umowy.
Emitent zamierza w ramach dostępnej linii kredytowej dokonać spłaty kredytu w Banku Handlowym S.A.

Powołanie członka Rady Nadzorczej., EBI, 4/2017 z dnia 2017-05-15 15:42

Podstawa prawna:

 • §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 15 maja 2017 r. zgodnie z §15 ust. 2 statutu Emitenta główny akcjonariusz spółka ABC Data S.A. powołała pana Piotra Żelakiewicza na członka Rady Nadzorczej S4E S.A. Kadencja powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa w dniu 16 czerwca 2018 roku.
W załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect szczegółowe informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej S4E S.A.
Wstępne wybrane dane finansowe S4E S.A. za I kw. 2017 r., 2/2017 ESPI z dnia 2017-05-10 11:00

Podstawa prawna:

 • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane dane finansowe S4E S.A. za I kw. 2017 roku:

 • Przychody ze sprzedaży – 38.295 tys. zł
 • Zysk brutto ze sprzedaży – 3.829 tys. zł
 • EBITDA – 487 tys. zł
 • Zysk netto – 116 tys. zł
Główne czynniki, które wpłynęły na osiągnięte wynikiu to: pozytywna dynamika sprzedaży projektów z posiadanego portfolio produktowego, znaczące inwestycje w rozwój kompetencji inżynierów i konsultantów, znaczące inwestycje w rozwój nowych linii produktowych.
Raport kwartalny za I kw. 2017 r. zgodnie z harmonogramem zostanie opublikowany w dniu 15 maja 2017 r. w systemie EBI.

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej, EBI, 3/2017 z dnia 2017-05-09 16:47

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 9 maja 2017 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja pani Iwony Jacks z funkcji członka Rady Nadzorczej S4E S.A. z dniem 15 maja 2017 r. ze skutkiem na koniec dnia.

Podstawa prawna:

 • §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku, EBI, 1/2017 z dnia 2017-01-31 21:25:07

Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku:

 • Raport kwartalny za I kw. 2017 roku: 15 maja 2017 r.
 • Raport kwartalny za II kw. 2017 roku: 11 sierpnia 2017 r.
 • Raport kwartalny za III kw. 2017 roku: 9 listopada 2017 r.
 • Raport roczny za 2016 rok: 21 marca 2017 r.
Jednocześnie, zgodnie z §6 ust.10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” Emitent nie przekaże raportu za IV kwartał 2016 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

 • Podstawa prawna: §6 pkt. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu
Tekst jednolity statutu S4E S.A., EBI nr 24/2016 z dnia 2016-12-20 16:50

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 20 grudnia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przyjęciu tekstu jednolitego statutu Spółki.

W załączeniu tekst jednolity statutu S4E S.A.
Podstawa prawna:

 • §4 ust. 2 pkt 2b Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej., EBI nr 23/2016 z dnia 2016-12-20 16:42

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 20 grudnia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze składu Rady Nadzorczej: pana Romana Pudełko, pana Michała Skrucha, pana Andrzeja Albera.

Jednocześnie NWZA powołało w skład Rady Nadzorczej: pana Juliusza Niemotko (członek RN), pana Pawła Ryniewicza (wiceprzewodniczący RN), pana Mateusza Iżowskiego (członek RN), panią Iwonę Jacks (członek RN), pana Krzysztofa Dzuba (przewodniczący RN). Kadencja powołanych członków Rady Nadzorczej wygasa w dniu 16 czerwca 2018 r.
W załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect szczegółowe informacje o wszystkich powołanych członkach Rady Nadzorczej S4E S.A.
Podstawa prawna:

 • §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 grudnia 2016 r., EBI nr 22/2016 z dnia 2016-12-20 16:36
Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 20 grudnia 2016 r. wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.
Jednocześnie Zarząd S4E S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad NWZA.
Podstawa prawna:

 • §4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej., EBI nr 21/2016 z dnia 2016-12-19 21:59

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2016 roku pan Bartosz Stebnicki złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej S4E S.A.

Podstawa prawna:

 • §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej., EBI nr 20/2016 z dnia 2016-12-19 17:40

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2016 roku pan Adam Maciejewski złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej S4E S.A.

Podstawa prawna:

 • §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA S4E S.A. w dniu 20 grudnia 2016 r., ESPI nr 27/2016 z dnia 2016-12-22 11:47

Podstawa prawna:

 • Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Zarząd S4E S.A informuje, że jedynym akcjonariuszem, który posiadał co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, z tych którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 grudnia 2016 r. była spółka SPV SAIL Sp. z o.o. dysponująca 1.412.423 głosów, wykonywanych z 1.412.423 akcji, co dawało 95,92% głosów na NWZA i stanowi 81,30 w ogólnej liczbie głosów.

Umowa faktoringu z mFaktoring S.A., ESPI nr 25/2016 z dnia 2016-12-16 14:28

Podstawa prawna:

 • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 16 grudnia 2016 roku wpłynęła do Emitenta podpisana umowa faktoringu z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy z mFaktoring S.A. („Faktor”). Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może być wypowiedziana z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Faktora na rzecz Emitenta usług faktoringowych obejmujących nabycie wierzytelności pieniężnych przysługujących Emitentowi wobec jego kontrahentów, za które zapłata będzie następowała poprzez wypłatę zaliczek na poczet nabycia wierzytelności, wypłatę reszty ceny wierzytelności oraz przejmowanie przez Faktora ryzyka niewypłacalności obiorców. Zgodnie z umową Emitent może cedować na Faktora wierzytelności pieniężne względem odbiorców z tytułu sprzedaży sprzętu komputerowego i oprogramowania, świadczenia usług w zakresie: przetwarzania danych, usług doradczych w zakresie sprzętu komputerowego oraz archiwizacji danych, przeprowadzania szkoleń, konsultingu, audytów, usług wypożyczenia sprzętu, usług serwisowych, prac badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych, refakturowania kosztów transportu. Limit Emitenta z tytułu zawartej umowy faktoringowej w ramach faktoringu krajowego wynosi 15 mln PLN, w ramach faktoringu eksportowego w euro wynosi 2 mln EUR, w USD wynosi 4 mln USD, z czego łączne wykorzystanie limitu finansowania nie może przekroczyć kwoty 15 mln PLN. Z tytułu nabycia wierzytelności Faktor zapłaci Emitentowi kwotę w wysokości nominalnej wartości brutto określonej w fakturze pomniejszoną o wynagrodzenie Faktora, na które składają się prowizje, odsetki i opłaty typowe dla tego typu umów. Zabezpieczeniem umowy faktoringu jest cesja wierzytelności z rachunków bankowych Emitenta prowadzonych przez mBank S.A. do wysokości zadłużenia Emitenta, wynikającego z umowy faktoringu.
Ww. umowa jest zgodna z przyjętą strategią finansowania działalności Emitenta i stanowi element zwiększenia rotacji kapitału obrotowego S4E S.A.

Umowa faktoringu z Alior Bankiem., ESPI nr 25/2016 z dnia 2016-11-29 15:28

Podstawa prawna:

 • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 29 listopada 2016 roku wpłynęła do Emitenta podpisana umowa faktoringu z Alior Bankiem S.A. („Faktor”). Umowa została zawarta na czas określony do 27.11.2017 r. i może być wypowiedziana z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Faktora na rzecz Emitenta usług faktoringowych obejmujących nabycie wierzytelności pieniężnych przysługujących Emitentowi wobec jego kontrahentów, za które zapłata będzie następowała poprzez wypłatę zaliczek na poczet nabycia wierzytelności, wypłatę reszty ceny wierzytelności oraz przejmowanie przez Faktora ryzyka niewypłacalności obiorców. Zgodnie z umową Emitent ceduje na Faktora wszystkie swoje istniejące i przyszłe wierzytelności pieniężne względem odbiorców z tytułu sprzedaży, dostawy towarów lub świadczenia usług. Limit Emitenta z tytułu zawartej umowy faktoringowej wynosi 7 mln zł. Z tytułu nabycia wierzytelności Faktor zapłaci Emitentowi kwotę w wysokości nominalnej wartości brutto określonej w fakturze pomniejszoną o wynagrodzenie Faktora, na które składają się prowizje, odsetki i opłaty typowe dla tego typu umów. Umowa faktoringowa zawarta jest bez regresu na Emitenta tj. prawa Faktora do żądania zwrotu przez Emitenta na rzecz Faktora zaliczki wypłaconej na poczet ceny nabycia wierzytelności, w związku z zawartą polisą ubezpieczeniową z Alior Bankiem.
Ww. umowa jest zgodna z przyjętą strategią finansowania działalności Emitenta.

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta., ESPI nr 24/2016 z dnia 2016-11-24 15:55

Podstawa prawna:

 • Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 24 listopada 2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od podmiotu blisko związanego z panem Andrzejem Albera – Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta o transakcjach na akcjach S4E S.A.
Pełna treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Umowa kredytu o linię wielocelową z Alior Bankiem., ESPI nr 23/2016 z dnia 2016-11-23 17:27

Podstawa prawna:

 • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 23 listopada 2016 roku zawarł z Alior Bankiem S.A. („Bank”) umowę kredytu w formie wielocelowej linii kredytowej o łącznej kwocie 5 mln zł. W ramach przyznanej linii kredytowej, limit do 4 mln zł przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Emitenta, a limit do 1 mln zł przeznaczony jest na transakcje zabezpieczające ryzyko kursowe i ryzyko stopy procentowej. W pierwszej kolejności środki z kredytu zostaną przeznaczone na spłatę kredytu w rachunku bieżącym z 2015 r. oraz spłatę zadłużenia z tytułu umowy o linię wielocelową z 2011 r. w Banku BPH S.A. Zabezpieczenie wierzytelności Banku jest typowe dla tego typu umów, w tym umowa cesji wierzytelności Emitenta i weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową określoną jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych + marża. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa kredytowa została zawarta na okres 12 miesięcy.

Korekta raportu 19/2016 - Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie., ESPI nr 22/2016 z dnia 2016-11-18 13:02

Podstawa prawna:

 • Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd S4E S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 19/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku błędnie podano, że zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie wpłynęło od spółki ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie. Prawidłowa informacja winna być, że zawiadomienie wpłynęło od spółki INGALIL HOLDINGS LIMITED z siedzibą Larnaka, Republika Cypryjska.
Jednak załącznik do ww. raportu bieżącego był prawidłowy i zawierał zawiadomienie otrzymane od spółki INGALIL HOLDINGS LIMITED.
W załączeniu dla porządku przekazujemy jeszcze raz zawiadomienie otrzymane od spółki INGALIL HOLDINGS LIMITED.

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta., ESPI nr 21/2016 z dnia 2016-11-17 18:01

Podstawa prawna:

 • Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 17 listopada 2016 roku do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od podmiotów blisko związanych z panem Bartoszem Stebnickim Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta o transakcjach na akcjach S4E S.A.
Zgodnie z treścią powiadomień:

 • spółka IdB Polska Sp. z o.o. poinformowała, że w dniu 15.11.2016 r. zbyła 70.000 akcji S4E S.A. po cenie 15,00 zł za 1 akcję
 • spółka IT.EXPERT Sp. z o.o. poinformowała, że w dniu 15.11.2016 r. zbyła 53.749 akcji S4E S.A. po cenie 15,00 zł za 1 akcję
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie., ESPI nr 20/2016 z dnia 2016-11-17 17:51

Podstawa prawna:

 • Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 17 listopada 2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Bartosza Stebnickiego.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie., ESPI nr 19/2016 z dnia 2016-11-17 17:42

Podstawa prawna:

 • Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 17 listopada 2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od spółki ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie., ESPI nr 18/2016 z dnia 2016-11-17 17:21

Podstawa prawna:

 • Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 17 listopada 2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od spółki ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie., ESPI nr 17/2016 z dnia 2016-11-17 17:16

Podstawa prawna:

 • Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 17 listopada 2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od spółki SPV Sail Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie., ESPI nr 16/2016 z dnia 2016-11-16 17:22

Podstawa prawna:

 • Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 16 listopada 2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Romana Pudełko.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Transakcja osoby pełniącej obowiązki zarządcze., ESPI nr 15/2016 z dnia 2016-11-16 17:09

Podstawa prawna:

 • Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 16 listopada 2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta pana Romana Pudełko dokonanych transakcjach na akcjach S4E S.A.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Transakcja osoby pełniącej obowiązki zarządcze., ESPI nr 14/2016 z dnia 2016-11-15 16:28

Podstawa prawna:

 • Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 15 listopada 2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Prezesa Zarządu Emitenta pana Pawła Piętka o transakcji na akcjach S4E S.A.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Wykonanie umowy inwestycyjnej dotyczącej zakupu akcji S4E S.A., ESPI nr 13/2016 z dnia 2016-11-15 16:16

Podstawa prawna:

 • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 15 listopada 2016 r. Zarząd S4E S.A. powziął informację, że w dniu dzisiejszym nastąpiło wykonanie umowy inwestycyjnej na podstawie której ABC Data S.A. nabyła pakiet kontrolny w kapitale zakładowym S4E S.A. Zgodnie z umową inwestycyjną z dnia 22 sierpnia 2016 r. (rb ESPI 5/2016) ABC Data S.A. nabyła 100% udziałów w spółce celowej SPV Sail Sp. z o.o., posiadającej pakiet kontrolny w kapitale zakładowym spółki S4E S.A. w łącznej liczbie 1.412.423 akcji, stanowiący 81,3% udziału w kapitale zakładowym S4E S.A.
Zarząd S4E S.A. powziął informację, że zgodnie z ustalonymi w umowie warunkami transakcji w dniu dzisiejszym rozliczona została częściowa zapłata za akcje w kapitale zakładowym S4E S.A. w wysokości 20,8 mln PLN. Ostateczna cena za 81,3% udziałów w kapitale zakładowym S4E S.A. zostanie skalkulowana nie później niż do 30 czerwca 2018 r. oraz jest uzależniona od spełnienia przez sprzedających i S4E S.A. celów biznesowych określonych w umowie inwestycyjnej.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA S4E S.A. na 20 grudnia 2016 roku wraz z projektami uchwał., ESPI nr 12/2016 z dnia 2016-11-14 14:15

Podstawa prawna:

 • §4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy S4E S.A. na 20 grudnia 2016 roku oraz treść projektów uchwał.

Zawarcie umowy ramowej o udzielenie kredytów handlowych z Bankiem Handlowym S.A., ESPI nr 11/2016 z dnia 2016-11-09 16:03

Podstawa prawna:

 • Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 9 listopada 2016 roku zawarł z Bankiem Handlowym („Bank”) umowę ramową o udzielenie kredytów handlowych. W ramach zawartej umowy Bank udzieli Emitentowi krótkoterminowy kredyt z przeznaczeniem na bieżącą działalność w ramach limitu finasowania do maksymalnej wysokości 11 mln zł. Kredyt może być udzielony w PLN, EUR lub USD w ramach obowiązującego limitu. Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową określoną jako suma stopy WIBOR (dla PLN), EURIBOR (dla EUR), LIBOR (dla USD) dla depozytów trzymiesięcznych + marża. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Zabezpieczenie wierzytelności Banku jest typowe dla tego typu umów, w tym umowa cesji wierzytelności Emitenta i zabezpieczenie na innych aktywach Emitenta. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Ww. kredyt będzie stanowił zwiększenie kapitału obrotowego S4E S.A., zgodnie z przyjętą strategią finansowania działalności Emitenta.

Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego za III kw. 2016 r., nr 17/2016 z dnia 2016-10-21 12:02:05

Zarząd S4E S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za III kw. 2016 r. Dotychczasowy termin 14 listopada 2016 r. uległ zmianie. Nowy termin publikacji raportu to 26 października 2016 r.

Podstawa prawna:

 • §6 pkt. 14.2 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym S.A., ESPI nr 10/2016 z dnia 2016-10-07 14:25

Podstawa prawna:

 • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 7 października 2016 r. podpisał aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Handlowym S.A. w wysokości 8 mln zł otrzymanej w dniu 14 września 2015 r. W wyniku aneksu zmieniony został ostateczny termin spłaty kredytu na dzień 11 listopada 2016 r. Pozostałe warunki umowy kredytowej nie uległy zmianie i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. O zawarciu ww. umowy kredytowej Emitent informował raportem bieżącym w systemie EBI nr 19/2015 z dnia 14 września 2015 r. oraz o zawarciu aneksu raportem bieżącym w systemie ESPI nr 9/2016 z dnia 12 września 2016 r.

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym S.A., ESPI nr 9/2016 z dnia 2016-09-12

Podstawa prawna:

 • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 12 września 2016 r. wpłynął do siedziby Emitenta podpisany aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Handlowym S.A. otrzymanej w dniu 14 września 2015 r. W wyniku aneksu zmieniony został ostateczny termin spłaty kredytu na dzień 7 października 2016 r. Pozostałe warunki umowy kredytowej nie uległy zmianie. O zawarciu ww. umowy kredytowej Emitent informował raportem bieżącym w systemie EBI nr 19/2015 z dnia 14 września 2015 r.

Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie, ESPI nr 8/2016 z dnia 2016-09-01

Podstawa prawna:

 • Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 1 września 2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od spółki SPV Sail Sp. z o.o. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki:

Transakcja osoby pełniącej obowiązki zarządcze i osoby bliskiej, ESPI nr 7/2016 z dnia 2016-08-30

Podstawa prawna:

 • Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 30 sierpnia 2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od członka Rady Nadzorczej Emitenta pana Bartosza Stebnickiego oraz pani Joanny Gawęd-Stebnicka będącej osobą blisko związaną z panem Bartoszem Stebnickim oraz o transakcji na akcjach S4E S.A. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki:

Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie, ESPI nr 6/2016 z dnia 2016-08-30

Podstawa prawna:

 • Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 29 sierpnia 2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Bartosza Stebnickiego. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki:

Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej zakupu akcji S4E S.A., ESPI nr 5/2016 z dnia 2016-08-22

Skrócona nazwa emitenta S4E S.A.

Temat Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej zakupu akcji S4E S.A.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu: Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 22 sierpnia 2016 r. Zarząd S4E S.A. powziął informację, że spółka ABC Data S.A. podpisała umowę inwestycyjną na podstawie której ABC Data S.A. nabędzie pakiet kontrolny w kapitale zakładowym S4E S.A. w łącznej liczbie 1.412.423 akcji, stanowiących 81,3% udział w kapitale zakładowym S4E S.A. Stronami umowy są: ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie oraz działający w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej Pan Bartosz Stebnicki i Pani Joanna Gawąd-Stebnicka _”Sprzedający”_.
Ustalona przez strony cena za 81,3% udziałów w kapitale zakładowym S4E S.A. wyniesie pomiędzy 19,8 mln PLN a 25,4 mln PLN i jest uzależniona od spełnienia przez Sprzedających i spółkę S4E S.A. celów biznesowych określonych w Umowie. Cena ta zostanie zapłacona przez ABC Data S.A. w sposób i na warunkach określonych w Umowie.
Do nabycia kontrolnego pakietu Akcji przez ABC Data S.A. powołana zostanie spółka celowa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością _”SPV”_. W ramach Umowy Sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia na SPV prawa własności do 162.500 Akcji oraz nabycia poprzez SPV 1.249.923 Akcji od grupy pozostałych akcjonariuszy, którzy zobowiązali się do sprzedaży Akcji na podstawie osobnych umów. Umowy, o których mowa w zdaniu poprzednim, zawarte zostały przed podpisaniem Umowy Inwestycyjnej, pomiędzy Panem Bartoszem Stebnickim a akcjonariuszami S4E, w ramach których akcjonariusze zobowiązują się do sprzedaży, na jego rzecz lub na rzecz podmiotu przezeń wskazanego Akcji.
W efekcie nabycia Akcji SPV będzie posiadać 1.412.423 Akcji stanowiących 81,3% udziału w kapitale zakładowym S4E. Zgodnie z podpisaną Umową Inwestycyjną Sprzedający zobowiązali się zbyć wszystkie posiadane udziały w kapitale zakładowym SPV na rzecz ABC Data S.A. Po realizacji wszystkich założeń Umowy 81,3% udziału w kapitale zakładowym S4E będzie należało do ABC Data S.A., a pozostałe 18,7% udziału w kapitale zakładowym S4E należeć będzie do pozostałych akcjonariuszy.
Zawarta Umowa ma charakter warunkowy, a szereg warunków zawieszających jej wykonanie ma charakter techniczny. Warunkiem zawieszającym jest również udzielenie przez Prezesa Urzędu Ochrony i Konkurencji zgody na transakcję lub brak decyzji oznaczający w określonym Ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów sposób zgodę na zawarcie transakcji. W Umowie Inwestycyjnej Strony uzgodniły przypadki, w których Spółce oraz Sprzedającym będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od Umowy Inwestycyjnej. W Umowie Inwestycyjnej zostały również określone kary umowne oraz przypadki, w których będą one należne Spółce oraz Sprzedającym. Prawo do odstąpienia od Umowy Inwestycyjnej, wysokość kar umownych i przypadki, w których będą należne oraz pozostałe warunki Umowy Inwestycyjnej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Podpisy osób reprezentujących spółkę:

 • 2016-08-22, Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • 2016-08-22, Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej., ESPI nr 4/2016 z dnia 2016-08-22

Skrócona nazwa emitenta S4E S.A.

Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu: Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, która została opóźniona na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR. W dniu 13 lipca 2016 r. Zarząd S4E S.A. powziął informację od spółki ABC Data S.A. dotyczącą zakończenia badania due diligence spółki S4E S.A. przez doradców ABC Data S.A. wraz z informacją o rozważaniu przez ABC Data S.A. akwizycji S4E S.A. i prowadzeniu w tym kierunku negocjacji z akcjonariuszami S4E S.A.
Popóźnienia informacji poufnej był fakt, że ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy spółki S4E S.A., ponieważ ujawnienie informacji poufnej mogłoby doprowadzić do wycofania się spółki ABC Data S.A. z podjętych negocjacji. Ponadto zdaniem Zarządu S4E S.A. ujawnienie informacji poufnej mogłoby doprowadzić do pojawienia się konkurencyjnych do S4E S.A. podmiotów zainteresowanych przeprowadzeniem transakcji połączenia z ABC Data S.A., tym samym wywierając silną presję konkurencyjną na warunki transakcji lub wręcz uniemożliwiając przeprowadzenie ww. transakcji.
Podpisy osób reprezentujących spółkę:

 • 2016-08-22, Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • 2016-08-22, Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu
Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2016 r., ESPI nr 3/2016 z dnia 2016-07-15

Skrócona nazwa emitenta S4E S.A.

Temat Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2016 r.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu: Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 15 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu wyraziła rekomendację o przeznaczeniu przyszłego zysku netto S4E S.A. za rok obrotowy 2016 w całości na kapitał zapasowy. Powyższa rekomendacja może mieć korzystny wpływ na oferty kredytowe banków zaproponowane Emitentowi.
Podpisy osób reprezentujących spółkę:

 • 2016-07-15, Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • 2016-07-15, Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA S4E S.A. w dniu 22 czerwca 2016 r., ESPI nr 2/2016 z dnia 22.06.2016 22:18

Podstawa prawna:

 • Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Zarząd S4E S.A przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2016 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:
Pani Joanna Gawąd Stebnicka (osoba bliska – żona pana Bartosza Stebnickiego)

 • Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 82.500
 • Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 82.500
 • Udział głosów na tym WZA: 7,48%
 • Udział w ogólnej liczbie głosów: 4,75%
IDB POLSKA SP. Z O.O. (podmiot zależny od pana Bartosza Stebnickiego)

 • Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 70.000
 • Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 70.000
 • Udział głosów na tym WZA: 6,34%
 • Udział w ogólnej liczbie głosów: 4,03%
Pan Bartosz Stebnicki

 • Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 80.000
 • Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 80.000
 • Udział głosów na tym WZA: 7,25%
 • Udział w ogólnej liczbie głosów: 4,61%
INGALIL HOLDINGS LIMITED

 • Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 524.337
 • Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 524.337
 • Udział głosów na tym WZA: 47,53%
 • Udział w ogólnej liczbie głosów: 30,18%
Pan Roman Antoni Pudełko

 • Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 346.429
 • Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 346.429
 • Udział głosów na tym WZA: 31,40%
 • Udział w ogólnej liczbie głosów: 19,94%
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, nr 15/2016 z dnia 2016-07-15 18:39:52

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 15 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru BDO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000293339 na audytora, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego S4E S.A. za rok 2016. Podmiot wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3355.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt. 11 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2016 r. nr 14/2016 z dnia 2016-06-22 14:26:16

Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2016 r. wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd S4E S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad ZWZA.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu
Ogłoszenie o zwołaniu WZA S4E S.A. na 22 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał., nr 13/2016 z dnia 2016-05-18 11:00:08

Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy S4E S.A. na 22 czerwca 2016 r. oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1 i 3 załącznika nr 3 do regulaminu ASO.
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu
Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję, nr 12/2016 z dnia 2016-05-12 12:09:46

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 11 maja 2016 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu w skład Zarządu S4E S.A. na wspólną dwuletnią kadencję następujące osoby:

 • pana Pawła Piętka i powierzyła mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki,
 • pana Sebastiana Karpińskiego i powierzyła mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki,
 • pana Arkadiusza Możdżeń i powierzyła mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki.
Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej kolejna kadencja Zarządu rozpocznie się w dacie zatwierdzenia przez ZWZA Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015. Wszystkie powołane osoby były członkami Zarządu poprzedniej kadencji.
Jednocześnie Spółka oświadcza, że informacje o powołanych osobach wymagane §10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu NC zostały opublikowane:

 • pan Paweł Piętka – rb 14/2014 z dnia 09.07.2014 r.
 • pan Sebastian Karpiński – rb 17/2014 z dnia 29.11.2014 r.
 • pan Arkadiusz Możdżeń – rb 2/2016 z dnia 01.02.2016 r.
Oświadczenia ww. osób pozostają aktualne.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu
Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego za I kw. 2016 r., nr 10/2016 z dnia 2016-03-31 16:14:37

Zarząd S4E S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kw. 2016 r. Dotychczasowy termin 12 maja 2016 r. uległ zmianie. Nowy termin publikacji raportu to 6 maja 2016 r.

Podstawa prawna: §6 pkt. 14.2 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu
Umowa kredytowa i aneksy do umowy z Bankiem Handlowym, nr 9/2016 z dnia 2016-03-31 17:22:18

Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 31 marca 2016 r. na bazie podpisanej przez Spółkę umowy z Bankiem Handlowym S.A. uruchomiony został kredyt odnawialny w wysokości 5 mln zł. Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta. Ostateczny termin spłaty kredytu wyznaczony został na 30 marca 2017 r. Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową określoną jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych + marża banku. Zabezpieczenie wierzytelności banku jest typowe dla tego typu umów, w tym umowa cesji wierzytelności Emitenta i cesja praw z umowy ubezpieczenia. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Ponadto wpłynęły do Spółki podpisane aneksy do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Handlowym S.A., o zawarciu której Spółka informowała w raportach bieżących nr 19/2015 i nr 21/2015. Na podstawie powyższych aneksów wartość kredytu w rachunku bieżącym uległa zmniejszeniu do maksymalnej kwoty 11 mln zł. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu
Rozwiązanie i podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą, nr 7/2016 z dnia 2016-03-15 17:21:10

Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 15 marca 2016 r. Spółka podpisała umowę o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy NewConnect ze spółką Invest Concept sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Autoryzowany Doradca na mocy ww. umowy będzie współdziałał z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzał w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta w ASO na rynku NewConnect. Jednocześnie Zarząd S4E S.A. informuje, że wysłał oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy spółce Graviton AD sp. z o.o. bez okresu wypowiedzenia, w związku z zawieszeniem przez Zarząd GPW prawa ww. spółki do działania w charakterze Autoryzowanego Doradcy.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu
Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za 2015 rok, nr 6/2016 z dnia 2016-03-14 09:59:57

Zarząd spółki S4E Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż ulega zmianie termin przekazania Raportu Rocznego za 2015 rok.

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Spółkę w raporcie bieżącym EBI nr 1/2016 w dniu 5 stycznia 2016 r., Raport Roczny Spółki za rok obrotowy 2015 miał zostać opublikowany w dniu 30 czerwca 2016 r.
Nowy termin przekazania Raportu Rocznego Emitenta za 2015 rok został ustalony na dzień 21 marca 2016 roku.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu
Podpisanie nowej umowy dystrybucyjnej z ML Systems S.A., nr 5/2016 z dnia 2016-02-23 10:03:10

Zarząd spółki S4E S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu dzisiejszym do siedziby Spółki wpłynęła podpisana umowa o współpracy z firmą ML Systems S.A. Na mocy zawartej umowy Spółka będzie rozwijać kanał sprzedaży produktów z zakresu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w oparciu o fotowoltaikę.

Tym samym Emitent, w ramach inicjatywy Energy Solutions poszerzy swoją ofertę dystrybucyjną o produkty pozwalające zwiększyć sprawność energetyczną budynków oraz budowę farm fotowoltaicznych. Produkty łączą się z rozwiązaniami posiadanymi obecnie w portfolio tworząc kompleksową ofertę „Zielonego Data Center”.
Firma ML Systems S.A. to Polski producent przeziernych paneli fotowoltaicznych. Firma rozpoczynała swoją działalność w 2007 roku od automatyki budowlanej oraz instalacji elektrycznych. Dziś ML Systems S.A. posiada swoje centrum badawcze, szereg patentów oraz świeżo otwartą linię produkcyjną w Jasionce pod Rzeszowem.
S4E S.A. oraz ML Systems S.A. podjęły współpracę mającą na celu rozwój kanału sprzedaży oraz edukacji klientów oraz partnerów z zakresu energii odnawialnej. Dzięki wiedzy S4E S.A. na temat Polskiego rynku IT udało się wykreować szereg projektów sprzedażowych, na bazie których spółki przygotowały zakres współpracy. Wspólnie tworzymy innowacyjne produkty, które dzięki wiedzy obu firm uzupełniać będą działanie miast XXI w. oraz budowanych data center.
Wartość zawartej umowy, ze względu na fakt, iż przyszła współpraca będzie zależeć od liczby oraz wartości wdrożonych programów szkoleń przez Spółkę, na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest możliwa do wiarygodnego oszacowania. Jednakże Emitent postrzega umowę za znaczącą ze względu na potencjał wspólnie prowadzonych projektów oraz możliwości rozwoju kanału partnerskiego o nowe obszary działania.
PODSTAWA PRAWNA: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu
Podpisanie nowej umowy dystrybucyjnej z INFOBLOX, nr 4/2016 z dnia 2016-02-18 09:04:30

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje o zawarciu umowy z firmą Infoblox – światowym liderem rozwiązań zarządzania adresacją w sieciach IP (DNS, DHCP, IPAM). Infoblox jest rozpoznawalnym przez Gartnera liderem rynku w obszarze zarządzania i ochrony krytycznych dla działania sieci usług IP. Rozwiązania firmy Infoblox pozycjonowane są do średnich oraz dużych przedsiębiorstw, gdzie lawinowo wzrasta liczba podłączanych do sieci urządzeń.

Rozwiązania Infoblox pozwolą spółce S4E na rozszerzenie oferty o obszary wspierające działanie sieci IP klientów, ale również wzmocnią pozycję w zakresie kompleksowej oferty bezpieczeństwa. Oferta S4E pozwoli na budowanie przez partnerów kompletnych środowisk IT, gotowych na wyzwania związane z wprowadzeniem np. protokołu IPv6 czy Internet of Things (IoT).
Emitent postrzega zawartą umowę za znaczącą ze względu na jej istotny wpływ na sytuację gospodarczą, finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki. W opinii Zarządu Emitenta, dzięki współpracy z Infoblox, Spółka będzie mogła rozszerzyć portfolio swoich dostawców o lidera rynku tej klasy rozwiązań. Podpisana umowa wpłynęła do siedziby Spółki dnia 17 lutego 2016 r.
PODSTAWA PRAWNA: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu
Powołanie Członka Zarządu Spółki, nr 2/2016 z dnia 2016-02-01 16:16:23

Zarząd spółki S4E S.A. informuje, że w dniu 01 lutego 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 01 lutego 2016 r. na funkcję Członka Zarządu Pana Arkadiusza Możdżenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu formularz osobowy Pana Arkadiusza Możdżenia.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r., nr 1/2016 z dnia 2016-01-05 14:17:11

Zarząd S4E S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku.

Przekazywanie raportów okresowych będzie się odbywało w następujących terminach: 1.RAPORTY OKRESOWE KWARTALNE: – raport za IV kwartał 2015 r. – 12/02/2016; – raport za I kwartał 2016 r. – 12/05/2016; – raport za II kwartał 2016 r. – 12/08/2016; – raport za III kwartał 2016 r. – 14/11/2016. 2. RAPORT OKRESOWY ROCZNY ZA 2015 r. – 30/06/2016. Ewentualne zmiany dat przekazania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu
Zmiany w składzie Zarządu Spółki, nr 23/2015 z dnia 2015-12-15 17:00:24

Zarząd S4E S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 14 grudnia 2015 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki podczas którego Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie uchwały nr 02/12/2015 zdecydowała o odwołaniu z dniem 14 grudnia 2015 roku Pana Rafała Gutkowskiego z funkcji Członka Zarządu S4E S.A. w Krakowie.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu
Informacja o zawarciu istotnej umowy kredytowej z Bankiem BPH S.A., nr 22/2015 z dnia 2015-12-02 13:13:55

Zarząd „S4E” S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 1 grudnia 2015 r. otrzymał podpisaną umowę o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku.

Na podstawie przedmiotowej umowy Emitentowi przyznany został kredyt w wysokości 4 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Okres kredytowania kończy się dnia 24 listopada 2016 r. Głównym zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2,4 mln zł.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Łączna wartość umów łączących Spółkę z Bankiem wynosi 5,3 mln zł. Zarząd Spółki uważa powyższe informacje za istotne, bowiem mają one wpływ na rozwój prowadzonej przez Emitenta działalności oraz na sytuacją majątkową i finansową, a w związku z tym mogą w znaczący sposób wpłynąć na cenę lub wartość notowanych akcji.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu
Informacja o zawarciu przez Spółkę aneksu do istotnej umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., nr 21/2015 z dnia 2015-11-24 11:48:05

Zarząd „S4E” z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 24 listopada 2015 r. otrzymał podpisany z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”) aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym z dnia 2015-09-14.

Na podstawie aneksu o którym powyżej Emitent uzyska rozszerzenie kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 7 mln zł. Warunki umów zawartych przez Emitenta nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Łączna wartość umów zawartych przez Spółkę z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. wynosi 17 mln zł.
Zarząd Spółki uważa powyższe informacje za istotne, bowiem mają one wpływ na rozwój prowadzonej przez Emitenta działalności oraz na sytuacją majątkową i finansową, a w związku z tym mogą w znaczący sposób wpłynąć na cenę lub wartość notowanych akcji.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu
Informacja o zawarciu przez Spółkę istotnej umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., nr 19/2015 z dnia 2015-09-14 16:20:16

Zarząd „S4E” z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14 września 2015 r. otrzymał podpisaną z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”) umowę o kredyt w rachunku bieżącym. Na podstawie przedmiotowej umowy Emitent uzyskał kredyt w wysokości 8 mln zł, który po spłacie zadłużenia z tytułu kredytu odnawialnego udzielonego Spółce przez BGŻ BNP Paribas S.A. będzie wykorzystany na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Ostateczny termin spłaty kredytu wyznaczony został na dzień 07 września 2016 r. Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową określoną jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych notowanej w pierwszym dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło pierwsze wykorzystanie kredytu, a następnie notowanej w pierwszym dniu roboczym każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego oraz marży w wysokości 0,70% w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku są umowa cesji wierzytelności przysługujących Spółce od dłużników wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 14 września 2015 r. otrzymał podpisaną przez Bank Promesę kredytową, na podstawie której uzyska rozszerzenie kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 7 mln zł. Kredyt zostanie udzielony pod warunkiem przedstawienia ostatecznych danych finansowych za III kwartał 2015 r., utrzymania wysokości wskaźnika zadłużenia/EBITDA oraz innych wskaźników na odpowiednim poziomie, a także ustanowienie na rzecz Banku zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności. Zobowiązanie Banku z tytułu Promesy kredytowej ważne jest do dnia 30 listopada 2015 r.
W dniu 14 września 2015 r. Emitent otrzymał również podpisaną przez Bank Umowę ramową dotyczącą transakcji terminowych i pochodnych, na podstawie której uzyskał limit w wysokości 2 mln zł na transakcje terminowe walutowe typu forward. W ramach zabezpieczenia wierzytelności Banku podpisana została umowa depozytu zabezpieczającego, przedmiotem której jest ustanowienie przez Spółkę zabezpieczenia pieniężnego oraz oświadczenie o poddaniu się przez Spółkę egzekucji do kwoty 4 mln zł, na które Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2018 r.
Pozostałe warunki umów zawartych przez Emitenta nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Łączna wartość umów zawartych przez Spółkę z Bankiem wynosi 17 mln zł. Zarząd Spółki uważa powyższe informacje za istotne, bowiem mają one wpływ na rozwój prowadzonej przez Emitenta działalności oraz na sytuacją majątkową i finansową.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2015 r., nr 17/2015 z dnia 2015-08-03 12:28:27

Zarząd S4E S.A. („Emitent”) informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu okresowego Emitenta za II kwartał 2015 roku. Decyzją Zarządu Emitenta data przekazania do publicznej wiadomości przedmiotowego raportu, pierwotnie określona na 14 sierpnia 2015 r., zostaje zmieniona na dzień 6 sierpnia 2015 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2015 roku wskazane w raporcie bieżącym EBI nr 3/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. nie ulegają zmianie.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu
Zawarcie istotnej umowy z firmą CoolIT Systems Inc, nr 16/2015 z dnia 2015-07-24 16:38:47

Zarząd spółki S4E S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do siedziby Spółki wpłynęła podpisana umowa dystrybucyjna z kanadyjską firmą CoolIT Systems Inc („CoolIT”) na mocy, której Spółka będzie wprowadzać na polski rynek najnowocześniejsze rozwiązania do chłodzenia procesorów, serwerów i całych centrów przetwarzania danych.

Flagowy produkt firmy CoolIT, Rack DCLCTM, idealnie wpisuje się w strategię Emitenta stworzenia pojedynczego centrum kompleksowego wyposażenia centrów przetwarzania danych. Dzięki zastosowaniu opatentowanej technologii chłodzenia CoolIT właściciele centrów przetwarzania danych uzyskują znaczące oszczędności zużycia energii i jednocześnie możliwość podniesienie wydajności pracy systemów informatycznych. Podstawowe korzyści z zastosowania technologii DCLCTM to możliwość zastosowania silniejszych procesorów przy mniejszym poborze prądu, znacząca redukcja łącznego poboru energii przez centrum przetwarzania danych oraz możliwość gęstszego wyposażenia szaf stelażowych. CoolIT jest światowym liderem w systemach bezpośredniego chłodzenia cieczą (Direct Contact Liquid Cooling DCLCTM) dla centrów przetwarzania danych, serwerów oraz komputerów osobistych. Firma jest autorem 47 patentów. W ciągu swojej działalności dostarczyła ponad 2 mln systemów chłodzących rozmieszczonych w komputerach, serwerach i centrach danych na całym świecie. Jej rozwiązania to popis nowoczesnej inżynierii i wzornictwa. Technologia opracowana przez CoolIT może być stosowana z dowolnym serwerem oraz w każdym stelażu montażowym, a dzięki swej elastyczności umożliwia uzyskanie znaczącej przewagi w dzisiejszym bardzo konkurencyjnym rynku.
Wartość zawartej umowy, na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest możliwa do wiarygodnego oszacowania. Jednakże Emitent postrzega umowę za znaczącą ze względu na jej istotny wpływ na sytuację gospodarczą, finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki. W opinii Zarządu Emitenta, dzięki współpracy z CoolIT, Spółka będzie mogła poszerzyć portfel swoich partnerów o firmy koncentrujące się na operacyjnym zarządzaniem centrami przetwarzania danych a zwłaszcza infrastrukturze budynkowej oraz systemach chłodniczych.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Rafał Gutkowski – Członek Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu
Zawarcie istotnej umowy z firmą EPI PTE Ltd., nr 15/2015 z dnia 2015-07-07 13:45:07

Zarząd spółki S4E S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do siedziby Spółki wpłynęła podpisana umowa akredytacyjna z firmą Enterprise Product Integration PTE Limited („EPI”) na mocy, której Spółka będzie wprowadzać na polski rynek certyfikowany program szkoleń dla specjalistów zajmujących się centrami przetwarzania danych.

Tym samym Emitent, w ramach inicjatywy S4EDU poszerzy swoją ofertę szkoleniową o program kompleksowych szkoleń obejmujących wszystkie zagadnienia związane z projektowaniem, budową, uruchomieniem i eksploatacją współczesnych centrów przetwarzania danych. Program ten został opracowany przez EPI – światowego lidera globalnie akredytowanych i certyfikowanych kursów podnoszących kwalifikacje specjalistów centrów przetwarzania danych.
EPI Data Center Training Framework© zawiera pełen program kursów dla osób zajmujących się infrastrukturą i operacyjnym zarządzaniem centrami przetwarzania danych. Program kursów odnosi się do różnych dyscyplin niezbędnych przy projektowaniu i zarządzaniu wysokiej dostępności i efektywnych Data Centers. Opracowane przez EPI kursy są nie tylko pierwszymi w świecie, ale jednocześnie najszerszymi i najlepiej rozpoznawalnymi w branży. Wiele międzynarodowych organizacji, dostawców centrów przetwarzania danych, wymaga od swoich pracowników uzyskania certyfikatów EPI potwierdzających ich wiedzę i kompetencje z zakresu obsługi współczesnych centrów danych. Certyfikaty EPI uznawane na całym świecie, stanowią ogromna wartość zarówno dla firm jak i jej pracowników.
Wartość zawartej umowy, ze względu na fakt, iż przyszła współpraca będzie zależeć od liczby oraz wartości wdrożonych programów szkoleń przez Spółkę, na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest możliwa do wiarygodnego oszacowania. Jednakże Emitent postrzega umowę za znaczącą ze względu na jej istotny wpływ na sytuację gospodarczą, finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki. W opinii Zarządu Emitenta, dzięki współpracy z EPI, Spółka będzie mogła rozszerzyć ofertę swoich usług o najbardziej prestiżowy system certyfikacji z obszaru zarządzania centrami danych.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Rafał Gutkowski – Członek Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję, nr 14/2015 z dnia 2015-06-26 12:24:49

Zarząd S4E S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 26 czerwca 2015 r. powziął informację o powołaniu w dniu 17 czerwca 2015 r., w trybie § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki przez uprawnionego akcjonariusza Pana Romana Antoniego Pudełko, na nową wspólną trzyletnią kadencję obejmującą lata 2015-2018 dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Pana Romana Antoniego Pudełko.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję, nr 13/2015 z dnia 2015-06-24 10:15:59

Zarząd S4E S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 czerwca 2015 r. powziął informację o powołaniu w dniu 17 czerwca 2015 r. w trybie § 15 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki przez uprawnionego akcjonariusza Ingalil Holdings Limited na nową wspólną trzyletnią kadencję obejmującą lata 2015-2018 dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Albera oraz dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Skruch.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki, nr 12/2015 z dnia 2015-06-17 10:58:23

Zarząd S4E S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 czerwca 2015 r. powołało na nową wspólną trzyletnią kadencję obejmującą lata 2015-2018 dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Pana Bartosza Stebnickiego oraz nowego Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Maciejewskiego.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu formularz osobowy nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Adama Maciejewskiego.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki S4E w dniu 16 czerwca 2015 roku, nr 11/2015 z dnia 2015-06-17 10:58:23

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 czerwca 2015 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 16 czerwca 2015 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a także do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 czerwca 2015 roku, nr 10/2015 z dnia 2015-05-18 13:06:42

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 16 czerwca 2015 roku, które odbędzie się o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Samuela Lindego 1 C (wejście do budynku od strony ul. Na Błonie, II piętro), sala konferencyjna.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu
Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego, nr 8/2015 z dnia 2015-05-08 10:22:28

Zarząd S4E S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego w związku z przekazaniem Raportu Rocznego za rok 2014 w terminie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania przez Emitenta opinii niezależnego biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2014 rok.

Opóźnienie publikacji raportu spowodowane było niezamierzoną, mylną interpretacją przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie maksymalnego możliwego terminu publikacji raportu rocznego. Emitent oświadcza, że dołoży wszelkich starań oraz wdroży odpowiednie procedury, aby podobna sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.
Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu
Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za 2014 rok, nr 6/2015 z dnia 2015-05-05 18:31:31

Zarząd spółki S4E Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż ulega zmianie termin przekazania Raportu Rocznego za 2014 rok.

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Spółkę w raporcie bieżącym EBI nr 3/2015 w dniu 30 stycznia 2015 r., Raport Roczny Spółki za rok obrotowy 2014 miał zostać opublikowany w dniu 3 czerwca 2015 r.
Nowy termin przekazania Raportu Rocznego Emitenta za 2014 rok został ustalony na dzień 8 maja 2015 roku.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu
Zawarcie istotnej umowy dystrybucyjnej, nr 5/2015 z dnia 2015-03-17 15:50:54

Zawarcie istotnej umowy dystrybucyjnej

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 17 marca 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęła podpisana umowa dystrybucyjna z Zakładem Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. (dalej: ZPAS).
ZPAS jest krajowym producentem komponentów i rozwiązań teleinformatycznych, szaf zewnętrznych i wewnętrznych, obudów energetycznych i automatyki oraz elementów uzupełniających służących do realizacji projektów okablowania strukturalnego.
Nawiązanie przez Spółkę współpracy z ZPAS umożliwi uzupełnienie portfoilio Emitenta o pasywne elementy Data Center i było kolejnym etapem w budowie kompleksowej oferty rozwiązań dla partnerów biznesowych S4E S.A.
Przyszła współpraca pomiędzy Spółką a ZPAS będzie się opierać się na podejściu projektowym do realizowanych projektów. Wszystkie projekty będą podlegać procedurze rejestracji u dostawcy oraz protekcji cenowej.
Wartość zawartej umowy, ze względu na fakt, iż przyszła współpraca będzie zależeć od ilości oraz wartości realizowanych projektów, na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest możliwa do wiarygodnego oszacowania. Jednakże Emitent postrzega umowę za znaczącą ze względu na jej wpływ na sytuację gospodarczą, finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki. W opinii Zarządu Emitenta współpraca z firmą ZPAS otwiera możliwości dotarcia do nowych szans sprzedażowych już na etapie tworzenia Data Center od strony infrastruktury pasywnej.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu
S4E SA Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmianie stanu posiadania akcji S4E SA przez Pana Bartosza Stebnickiego, nr IS/1/2015 z 06.02.2015 09:27

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) Zarząd S4E S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 5 lutego 2015 r. otrzymał zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 Ustawy od Pana Bartosza Stebnickiego, którego treść Spółka przesyła w załączeniu.
Załączniki:

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku, nr 3/2015 z dnia 2015-01-30 10:08:41

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

Raporty kwartale:
- raport okresowy za IV kwartał 2014 r. – 16 luty 2015 roku;
- raport okresowy za I kwartał 2015 r. – 15 maj 2015 roku;
- raport okresowy za II kwartał 2015 r. – 14 sierpień 2015 roku;
- raport okresowy za III kwartał 2015 r. – 16 listopad 2015 roku.

Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2014 zostanie przekazany w dniu 3 czerwca 2015 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: 
§6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Rafał Gutkowski – Członek Zarządu
Zmiany w składzie Zarządu Spółki, nr 2/2015 z dnia 2015-01-29 15:06:47

Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd spółki S4E S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2014 z dnia 29 listopada 2014 r. informuje, iż w dniu 29 stycznia 2015 r. Pani Katarzyna Mamoń złożyła zmianę do swojego oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. Finansowych Spółki, w ramach której zrezygnowała z funkcji Członka Zarządu ds. Finansowych z dniem 31 stycznia 2015 r.

Zarząd spółki S4E S.A. informuje, że jednocześnie w dniu 29 stycznia 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 listopada 2014 r. o powołaniu na funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych Pana Sebastiana Karpińskiego, w ramach której określiła, że Pan Sebastian Karpiński został powołany na funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych Spółki z dniem 2 lutego 2015 r.

Formularz osobowy Pana Sebastiana Karpińskiego Emitent opublikował w raporcie bieżącym nr 17/2014 z dnia 29 listopada 2014 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Powołanie Członka Zarządu Spółki, nr. 1/2015 z dnia 2015-01-14 13:11:36

Powołanie Członka Zarządu Spółki Zarząd spółki S4E S.A. informuje, że w dniu 13 stycznia 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 13 stycznia 2015 r. na funkcję Członka Zarządu Pana Rafała Gutkowskiego. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu formularz osobowy Pana Rafała Gutkowskiego. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Zawarcie istotnej umowy, nr. 18/2014 z dnia: 2014-12-19 16:46:50

Zawarcie istotnej umowy Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 18 grudnia 2014 r. do siedziby Spółki wpłynęła podpisana z firmą Ricoh Polska Sp. z o.o. umowa dystrybucji. Grupa Ricoh jest światowym liderem w segmencie systemów wydruku oraz zaawansowanych urządzeń drukująco-kopiujących. Dzięki innowacjom firmy Ricoh, S4E włączy produkty dostawcy w koncepcję sprzedaży rozwiązań Content Management. Niniejsza umowa określa zasady współpracy pomiędzy Emitentem a Ricoh Polska Sp. z o.o. (dalej: „Kontrahent”), polegające na sprzedaży produktów Kontrahenta na terenie Polski. W ocenie Zarządu Spółki, zawarta umowa pozwala w sposób znaczący poszerzyć portfolio produktowe Emitenta oraz pozwala na transakcje do nowego kanału sprzedaży. Tym samym, dzięki niniejszej umowie Spółka wzbogaci swoją ofertę o nowoczesne urządzenia drukujące wraz z pakietami serwisowymi. W ocenie Spółki oferowane produkty znajdą zastosowanie u szerokiego grona odbiorców, głównie przedsiębiorstw prywatnych oraz instytucji publicznych. Zdaniem Emitenta, producent urządzeń Ricoh, który jest światowym liderem na rynku systemów wydruków, jest istotnym elementem systemu Content Management pozwalającym na zamianę dokumentu z wersji cyfrowej na fizyczną i odwrotnie. Spółka S4E pamiętając o esencji marki VAD skupiać będzie się na urządzeniach wielofunkcyjnych oraz zaawansowanych systemach wydruku . Wartość zawartej umowy, ze względu na fakt, iż przyszłe zamówienia będą zależne od poszczególnych klientów Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest możliwa do wiarygodnego oszacowania. Jednakże Emitent postrzega umowę za znaczącą ze względu na jej wpływ na sytuację gospodarczą, finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki. W opinii Zarządu Emitenta przedmiotowa umowa powinna wpłynąć w sposób pozytywny na wyniki Spółki (m.in. dzięki zwiększeniu oferty Spółki). Ponadto zawarcie umowy z Kontrahentem zwiększy rozpoznawalność marki Emitenta i powinno przyczynić się do pozyskiwania kolejnych partnerów i klientów w przyszłości. Zapisy przedmiotowej umowy są standardowe i nie odbiegają od typowych postanowień stosowanych przy tego rodzaju umowach. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” Osoby reprezentujące spółkę: Paweł Piętka – Prezes Zarządu Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych

Zmiany w składzie Zarządu Spółki, nr. 17/2014 z dnia: 2014-11-29 08:48:48

Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd spółki S4E S.A. informuje, iż w dniu 28 listopada 2014 r. Pani Katarzyna Mamoń złożyła z dniem 28 lutego 2015 r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. Finansowych. Zarząd spółki S4E S.A. informuje jednocześnie, że w dniu 28 listopada 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 1 marca 2015 r. na funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych Pana Sebastiana Karpińskiego w okres aktualnej kadencji Zarządu Spółki, która rozpoczęła się 6 czerwca 2012 roku. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu formularz osobowy Pana Sebastiana Karpińskiego. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Zmiany w składzie Zarządu Spółki, nr. 14/2014 z dnia: 2014-07-09 11:22:57

Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd S4E S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 8 lipca 2014 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki podczas którego Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie uchwały nr 02/07/2014 zdecydowała o odwołaniu z dniem 8 lipca 2014 roku dotychczasowego Prezesa Zarządu Spółki Pana Janusza Makowskiego. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki na podstawie uchwały nr 03/07/2014 zdecydowała o powołaniu z dniem 8 lipca 2014 roku na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Pawła Piętkę dotychczasowego Członka Zarządu ds. Handlowych w Spółce. Na dzień publikacji niniejszego raportu skład Zarządu Emitenta jest dwuosobowy i składa się z: – Pana Pawła Piętki – Prezesa Zarządu, oraz – Pani Katarzyny Mamoń – Członka Zarządu ds. Finansowych. Zarząd Emitenta przekazuje także w załączeniu formularz osobowy nowo powołanego Prezesa Zarządu Emitenta zawierający informacje zgodne z § 10 pkt. 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
 • Józef Kącki – Prokurent
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki, nr. 13/2014 z dnia: 2014-07-08 20:49:36

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd S4E S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż do siedziby Emitenta wpłynęły następujące dokumenty: – w dniu 7 lipca 2014 roku wpłynęło pismo od Pana Michała Skrucha, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, działającego jako pełnomocnik akcjonariusza Emitenta spółki Ingalil Holdings Limited, o odwołaniu na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 2) Statutu Spółki z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Łazuchiewicza oraz Pana Tomasza Pasiewicza ze skutkiem na godz. 9.00 dnia 8 lipca 2014 r. – w dniu 8 lipca 2014 roku wpłynęło pismo od Pana Michała Skrucha, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, działającego jako pełnomocnik akcjonariusza Emitenta spółki Ingalil Holdings Limited, o powołaniu na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 2) Statutu Spółki na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Alberę ze skutkiem na godz. 9.00 dnia 8 lipca 2014 r. Ponadto, Zarząd Spółki informuje, iż na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) Spółki z dnia 8 lipca 2014 r. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki został powołany Pan Bartosz Stebnicki. Na mocy powyższych dokumentów (pism oraz uchwały NWZ Spółki) uległ zmianie skład Członków Rady Nadzorczej Spółki. Na dzień publikacji niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący: – Pan Roman Pudełko – Przewodniczący Rady Nadzorczej, – Pan Michał Skruch – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, – Pan Tadeusz Jan Kudła – Członek Rady Nadzorczej, – Pan Andrzej Albera – Członek Rady Nadzorczej, – Pan Bartosz Stebnicki – Członek Rady Nadzorczej. Zarząd Emitenta przekazuje także w załączeniu formularze osobowe nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Emitenta zawierające informacje zgodne z § 10 pkt. 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
 • Józef Kącki – Prokurent
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki S4E w dniu 8 lipca 2014 roku, nr. 12/2014 z dnia: 2014-07-08 16:56:11

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki S4E w dniu 8 lipca 2014 roku

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 lipca 2014 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 8 lipca 2014 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a także do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
 • Józef Kącki – Prokurent
Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu Emitenta w ramach działania 8.2. POIG, nr. 11/2014 z dnia: 2014-06-26 14:30:07

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu Emitenta w ramach działania 8.2. POIG

Zarząd spółki S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 czerwca 2014 r. Spółka podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu Spółki w ramach działania 8.2 – „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013. Przedmiotem umowy jest realizacja projektu Spółki pn. „Automatyzacja wybranych procesów sprzedażowych poprzez integrację systemu B2B firmy S4E S.A. z systemami partnerów” (dalej: „Projekt”). Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 603.500,00 zł, a maksymalna kwota dofinansowania realizacji Projektu wynosi 422.450,00 zł. Projekt jest wynikiem konsekwentnie realizowanej strategii Spółki w zakresie inwestycji w nowoczesne narzędzia informatyczne ułatwiające interakcję z partnerami i klientami Emitenta oraz wspomagające dalszy rozwój sprzedaży. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Osoby reprezentujące spółkę:

 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
 • Józef Kącki – Prokurent
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 lipca 2014 roku, nr. 10/2014 z dnia: 2014-06-12 10:06:25

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 lipca 2014 roku

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 8 lipca 2014 roku, na godzinę 9.00 w Warszawie, Kancelaria Prawa Gospodarczego Skruch, Pleśniar-Kozłowska, Berger Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska, ul. Solariego 4, 02-070 Warszawa, sala konferencyjna. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Decyzja ZWZ Spółki S4E S.A. w sprawie wypłaty dywidendy, nr. 9/2014 z dnia: 2014-06-06 16:27:57

Decyzja ZWZ Spółki S4E S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 czerwca 2014 roku na mocy uchwały nr 7 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013, zdecydowało o wypłacie dywidendy w kwocie 3.474.342,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dwa złote), co oznacza, iż na jedną akcję Emitenta będzie przypadać dywidenda w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa złote). Liczba akcji objętych prawem do dywidendy wynosi 1.737.171 szt. (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden sztuk). Zwyczaje Walne Zgromadzenie Spółki określiło również dzień 23 czerwca 2014 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 30 września 2014 roku jako termin wypłaty dywidendy. Podstawa prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę:

 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki S4E w dniu 6 czerwca 2014 roku, nr. 8/2014 z dnia: 2014-06-06 16:24:07

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki S4E w dniu 6 czerwca 2014 roku

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 czerwca 2014 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 6 czerwca 2014 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a także do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds Finansowych
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2014 r., nr. 6/2014 z dnia: 2014-05-09 10:49:39

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2014 r.

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie, informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu okresowego za I kwartał 2014 r. Zgodnie z raportem EBI nr 2/2014 opublikowanym w dniu 29 stycznia 2014 r. pierwotny termin przekazania jednostkowego raportu okresowego za I kwartał 2014 r. wyznaczony był na dzień 15 maja 2014 r. Nowy termin publikacji jednostkowego raportu okresowego za I kwartał 2014 r. został wyznaczony na dzień 13 maja 2014 r. (wtorek). Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014 pozostają niezmienione. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” Osoby reprezentujące spółkę: Janusz Makowski – Prezes Zarządu Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 czerwca 2014 roku, nr. 5/2014 z dnia: 2014-05-09 09:54:38

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 czerwca 2014 roku

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 6 czerwca 2014 roku, na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Samuela Lindego 1 C (wejście do budynku od strony ul. Na Błonie, II piętro), sala konferencyjna. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku, nr. 2/2014 z dnia: 2014-01-29 14:25:07

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku. Publikowanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: Raporty kwartalne:

 • jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2013 r. – 14 lutego 2014 r.
 • jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2014 r. – 15 maja 2014 r.
 • jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2014 r. – 14 sierpnia 2014 r.
 • jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2014 r. – 14 listopada 2014 r.
 • Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2013 zostanie przekazany w dniu 16 kwietnia 2014 r.
 • Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę:

 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Zawarcie istotnej umowy, nr. 1/2014 z dnia: 2014-01-14 10:16:55

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 13 stycznia 2014 r. zawarł istotną umowę dystrybucji, z firmą ASUS GLOBAL PTE. LTD., z siedzibą w Singapurze, na podstawie której określone zostały warunki współpracy pomiędzy Emitentem a ASUS GLOBAL PTE. LTD., (dalej: „Kontrahent”). W opinii Spółki, zawarta umowa dystrybucji umożliwi rozszerzenie oferty produktowej Emitenta o unikalne rozwiązania dostarczane przez Kontrahenta. W związku z powyższym, dzięki niniejszej umowie Spółka wzbogaci swoją ofertę o notebooki Asus Pro Series, desktopy biznesowe BSeries, monitory oraz urządzenia All in One. Część konfiguracji sprzętowych będzie dostępna wyłącznie w ofercie Emitenta. Zdaniem Zarządu Spółki, oferowane produkty Kontrahenta, które dostępne będą w ofercie Emitenta od stycznia 2014 r., znajdą zastosowanie u szerokiego grona odbiorców, szczególnie klientów biznesowych. Model współpracy z partnerami w jakim od początku funkcjonowania działa Spółka, pomoże usprawnić współpracę z integratorami oraz klientami, którym dzięki produktom Kontrahenta oraz wartości dodanej Emitenta dostarczone zostanie rozwiązanie najwyższej jakości. Podpisana umowa dystrybucyjna ma na celu wymierne zwiększenie udziału marki ASUS w segmencie biznes oraz high-end. Z uwagi na fakt, iż wielkość przyszłych zamówień będzie zależna od zapotrzebowania poszczególnych klientów Emitenta, Zarząd Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest w stanie w sposób dostatecznie precyzyjny oszacować wartość zawartej umowy. Niemniej Emitent postrzega niniejszą umowę za znaczącą ze względu na jej wpływ na sytuację gospodarczą, finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki. W ocenie Zarządu Spółki niniejsza umowa powinna w sposób pozytywny wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta zarówno w bieżącym roku obrotowym, jak i w kolejnych latach. Zapisy przedmiotowej umowy są standardowe i nie odbiegają od typowych postanowień stosowanych przy tego rodzaju umowach. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” Osoby reprezentujące spółkę:

 •     Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 •     Paweł Piętka – Członek Zarządu ds. Handlowych

Raporty okresowe

Raport kwartalny S4E S.A. za III kw. 2018 r. EBI 16/2018 z dnia 14.11.2018

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za III kwartał 2018 roku.

 

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/31801007,strong-s4e-strong-sa-16-2018-raport-kwartalny-strong-s4e-strong-s-a-za-iii-kw-2018-r

Korekta raportu nr 12/2018 – Raport kwartalny S4E S.A. za II kwartał 2018 roku, EBI 14/2018 z dnia 04.10.2018

Zarząd S4E S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu korektę raportu za II kw. 2018 roku.

Korekta raportu za II kw. 2018 r. wynika z zakończonego przeglądu sprawozdania finansowego Emitenta za okres I półrocza 2018 roku, przeprowadzonego przez audytora firmę KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k. na potrzeby podmiotu dominującego – spółki ABC Data S.A. – jako uzupełnienie do przeglądu sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za I półrocze 2018 roku.

W wyniku stwierdzenia istotnych różnic w prezentowanych danych, Zarząd Emitenta mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa, w tym obowiązki informacyjne wynikające z regulaminu ASO, podjął decyzję o dokonaniu korekt w sprawozdaniu finansowym za II kwartał 2018 roku.

Korekty do sprawozdania z całkowitych dochodów w II kwartale 2018 roku:

1. Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży oraz kosztu własnego sprzedaży o 24 012 tys. PLN wynikające ze zmiany prezentacji sprzedaży serwisu producenckiego w związku z wejściem w życie standardu MSSF 15 ,,Przychody z umów z klientami’’. Jednocześnie w celu zachowania porównywalności danych przychody ze sprzedaży oraz koszt własny sprzedaży za okres I półrocza 2017 zostały zmniejszone o 19 011 tys. PLN.

2. Zwiększenie przychodów ze sprzedaży o 1 520 tys. PLN oraz zwiększenie kosztu własnego sprzedaży o 1 475 tys. PLN wynikające z rozpoznania sprzedaży skapitalizowanych, a nie zafakturowanych usług serwisowych w związku z wprowadzeniem standardu MSSF 15.

3. Zwiększenie przychodów ze sprzedaży o 2 090 tys. PLN oraz zwiększenie kosztu własnego sprzedaży o 1 954 tys. PLN wynikające z rozpoznania sprzedaży skapitalizowanych, a nie zafakturowanych usług, związanych z realizacją projektu długoterminowego.

4. Zmniejszenie kosztu własnego sprzedaży o 796 tys. PLN wynikające z rozpoznania wyższego szacowanego rabatu należnego od dostawcy.

5. Zwiększenie kosztu własnego sprzedaży o 114 tys. PLN wynikające z rozpoznania w okresie bieżących kosztów marketingowych uprzednio rozliczanych poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

6. Zmniejszenie kosztu własnego sprzedaży o 509 tys. PLN, zmniejszenie przychodu ze sprzedaży o 562 tys. PLN oraz zwiększenie przychodów finansowych o 103 tys. PLN w wyniku reklasyfikacji leasingu z operacyjnego na finansowy (Emitent jako leasingodawca).

7. Zwiększenie wartości podatku odroczonego o 195 tys. PLN w wyniku wprowadzonych korekt.

Korekty do sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2018 roku:

1. Rozpoznanie aktywów kontraktowych w kwocie 3 610 tys. PLN oraz zmniejszenie należności handlowych oraz pozostałych należności o 3 429 tys. PLN w wyniku wprowadzenia korekty nr 2 i 3 do sprawozdania z całkowitych dochodów.

2. Zwiększenie należności handlowych oraz pozostałych należności o 796 tys. PLN w wyniku wprowadzenia korekty nr 4 do sprawozdania z całkowitych dochodów.

3. Zmniejszenie należności handlowych oraz pozostałych należności o 114 tys. PLN w wyniku wprowadzenia korekty nr 5 do sprawozdania z całkowitych dochodów.

4. Zmniejszenie wartości rzeczowych aktywów trwałych o 933 tys. PLN oraz rozpoznanie należności z tytułu leasingu finansowego w kwocie 982 tys. PLN w wyniku wprowadzenia korekty nr 6 do sprawozdania z całkowitych dochodów.

5. Zmniejszenie wartości aktywów z tytułu podatku odroczonego o 195 tys. PLN w wyniku wprowadzonych korekt.

6. Rozpoznanie zobowiązań kontraktowych w łącznej kwocie 3 834 tys. PLN prezentowanych uprzednio jako zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania w związku z wejściem w życie MSSF 15.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Raport kwartalny S4E S.A. za II kw. 2018 r., EBI 12/2018 z dnia 14.08.2018

Raport Kwartalny nr 12/2018

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za II kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Raport kwartalny S4E S.A. za I kw. 2018 r., EBI 5/2018 z dnia 09.05.2018

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za I kwartał 2018 roku.

 

30332758_Q1_2018_Raport_S4E-0

Raport roczny S4E S.A. za 2017r., EBI 2/2018 z dnia 21.03.2018

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny S4E S.A. za 2017 rok.

 

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/29948710,s4e-sa-2-2018-raport-roczny-s4e-s-a-za-2017-rok

Korekta raportu kwartalnego za II kw. 2017 r. w związku z zakończeniem przeglądu sprawozdania finansowego Emitenta przez biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej ABC Data S.A., EBI nr 13/2017 z dnia 2017-08-29

Podstawa prawna:

 • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 29 sierpnia 2017 roku powziął informację o zakończeniu przeglądu sprawozdania finansowego Emitenta za II kw. 2017 roku dokonanego przez biegłego rewidenta, Deloitte Polska sp. z o.o. sp. k. („Rewident”), uprawnionego do przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. Przegląd sprawozdania finansowego Emitenta odbył się na potrzeby podmiotu dominującego – spółki ABC Data S.A. – jako uzupełnienie do przeglądu sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za I półrocze 2017 roku. W wyniku ww. czynności Rewident wskazał na konieczność dokonania następujących korekt w sprawozdaniu finansowym Emitenta za II kw. 2017 roku:
I. Korekty do sprawozdania z całkowitych dochodów w II kwartale 2017 roku:
1. Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży o 6.038 tys. PLN wynikający z nieprawidłowego momentu ich rozpoznania.
2. Zmniejszenie kosztu własnego sprzedaży o 5.708 tys. PLN wynikający z nieprawidłowego momentu ich rozpoznania.
3. Zwiększenie kosztów sprzedaży o 725 tys. PLN w wyniku rozpoznania w okresie bieżącym nakładów na budowę wartości niematerialnych i prawnych pomniejszonych o dotychczasową amortyzację.
4. Zwiększenie kosztów sprzedaży o 605 tys. PLN w wyniku rozpoznania w okresie bieżącym kosztów uprzednio rozliczanych przez Emitenta poprzez rozliczenia międzyokresowe kosztów.
5. Zmiana prezentacji kosztów sprzedaży (zwiększenie) i kosztów ogólnego zarządu (zmniejszenie) o 2 222 tys. PLN.
6. Zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych o 350 tys. PLN (rozwiązanie rezerwy dotyczącej programu motywacyjnego) w korespondencji z kapitałami rezerwowymi.
7. Zwiększenie pozostałych kosztów operacyjnych o 157 tys. PLN (aktualizacja wartości należności).
8. Zmniejszenie przychodów finansowych o 107 tys. PLN wynikające z kasowego ujęcia przychodów z odsetek od należności przeterminowanych.
9. Zmniejszenie obciążenia podatkiem dochodowym (bieżącym i odroczonym) w wyniku wprowadzenia korekt wymienionych w p. 1 do 8 powyżej.
II. Korekty do sprawozdania z sytuacji finansowej za okres na dzień 30 czerwca 2017 roku:
1. Zmniejszenie nakładów na wartości niematerialne i prawne o 725 tys. PLN i rozpoznanie związanych z tym kosztów w okresie bieżącym.
2. Zwiększenie nakładów na wartości niematerialne i prawne o 1.073 tys. PLN (zmiana prezentacyjna) w korespondencji ze środkami trwałymi w budowie i zobowiązaniami krótkoterminowymi.
3. Zmniejszenie wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 752 tys. PLN, rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 994 tys. PLN oraz zobowiązania z tytułu podatku dochodowego o 8 tys. PLN wynikających z wprowadzonych korekt.
4. Zmiana prezentacyjna rozliczeń międzyokresowych kosztów o 2.662 tys. PLN długoterminowych (zwiększenie) i krótkoterminowych (zmniejszenie).
5. Zwiększenie stanu zapasów w korespondencji z zobowiązaniami bieżącymi o 823 tys. PLN.
6. Saldo należności handlowych oraz pozostałych (zmniejszenie) o 3.417 tys. PLN.
7. Zmiana prezentacji zobowiązań pozostałych o 850 tys. PLN długoterminowych (zwiększenie) i krótkoterminowych (zmniejszenie).
8. Inne, niewymienione powyżej, wynikające z korekt do sprawozdania z całkowitych dochodów w II kwartale 2017 roku.
W związku z powyższym Zarząd S4E S.A. podjął uchwałę odnośnie sporządzenia i niezwłocznej publikacji korekty raportu kwartalnego Emitenta za II kw. 2017 roku uwzględniającej zalecenia wskazane przez Rewidenta.
W wyniku wprowadzenia ww. korekt zmianie uległy następujące główne dane finansowe za I półrocze 2017 roku, ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta za II kwartał 2017 roku (wszystkie dane w tys. PLN):
Przychody ze sprzedaży – jest 81 468 było 87 506 Koszt własny sprzedaży – jest (73 682) było (79 390) Zysk (strata) brutto na sprzedaży – jest 7 786 było 8 116 Zysk (strata) na działalności operacyjnej – jest (814) było 653 Zysk (strata) przed opodatkowaniem – jest (1 111) było 463 Zysk netto za okres obrotowy – jest (1 167) było 157 Całkowite dochody ogółem – jest (1 167) było 157 Amortyzacja – jest (806) było (817) Aktywa trwałe – jest 12 229 było 10 543 Aktywa obrotowe – jest 73 139 było 75 733 Należności handlowe oraz pozostałe należności – jest 54 819 było 58 236 Aktywa razem – jest 85 368 było 86 276 Razem kapitały własne – jest 13 968 było 15 642 Zobowiązanie długoterminowe – jest 1 530 było 1 674 Zobowiązania krótkoterminowe – jest 69 870 było 68 960 Pasywa razem – jest 85 368 było 86 276
W załączeniu przekazujemy pełną treść skorygowanego raportu S4E S.A. za II kw. 2017 roku.
Załączniki:

Raport kwartalny S4E S.A. za III kw. 2017 r., EBI 19/2017 z dnia 09.11.2017

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za III kwartał 2017 roku.

 

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/28924962,strong-s4e-strong-sa-19-2017-raport-kwartalny-strong-s4e-strong-s-a-za-iii-kw-2017-r

 

Korekta nr 14/2017 – Korekta Raport kwartalny S4E S.A. za II kw. 2017 r., EBI 15/2017 z dnia 01.09.2017

Zarząd S4E S.A. („Emitent”) informuje, że w korekcie raportu za II kw. 2017 r., opublikowanej w dniu 29 sierpnia 2017 r., w wyniku omyłki pisarskiej, w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 roku (str. 10 raportu) w pozycji „Koszty ogólnego zarządu” błędnie wpisano ujemną kwotę 433 tys. PLN. W II kwartale 2017 r. koszty ogólnego zarządu powinny być prezentowane ze znakiem dodatnim 433 tys. PLN.

Równocześnie w ww. raporcie na str. 16 w opisie korekt do sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2017:

1) pkt. 15 w brzmieniu „Aktualizacja wartości należności (zmniejszenie) o 264 tys. PLN” powinien brzmieć „Saldo należności handlowych oraz pozostałych (zmniejszenie) o 3.417 tys. PLN.”

2) dodaje się pkt. 17 w brzmieniu „Inne, niewymienione powyżej, wynikające z korekt do sprawozdania z całkowitych dochodów w II kwartale 2017 roku.”

Emitent przekazuje w załączeniu skorygowany raport za II kw. 2017 r.

 

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/28376782,strong-s4e-strong-sa-15-2017-korekta-nr-14-2017-korekta-raport-kwartalny-strong-s4e-strong-s-a-za-ii-kw-2017-r

Raport kwartalny S4E S.A. za II kw. 2017r., EBI nr 12/2017 z dnia 2017-08-11 11:03

Podstawa prawna:

 • §5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za II kwartał 2017 roku.
Załączniki:

Raport kwartalny S4E S.A. za I kw. 2017 r., EBI, nr 5/2017 z dnia: 2017-05-15 18:53

Podstawa prawna:

 • §5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za I kwartał 2017 roku.
Załączniki:

Raport roczny, nr 2/2017 z dnia: 2017-03-21 07:03

Podstawa prawna:

 • §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu
Raport kwartalny S4E S.A. za III kw. 2016 r., nr. 18/2016 z dnia: 2016-10-26 10:18:39

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za III kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu
Raport kwartalny S4E S.A. za II kw. 2016 r., nr. 16/2016 z dnia: 2016-08-12 10:32:51

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za II kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu
Raport kwartalny S4E S.A. za I kw. 2016 r., nr. 11/2016 z dnia: 2016-05-06 10:02:05

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za I kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu
Raport roczny S4E S.A. za 2015 rok, nr. 8/2016 z dnia: 2016-03-21 08:44:53

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny S4E S.A. za 2015 rok.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu
Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku, nr. 3/2016 z dnia: 2016-02-12 10:13:21

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2015 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu
Raport okresowy za III kwartał 2015 roku, nr. 20/2015 z dnia: 2015-11-16 09:07:16

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2015 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu
Raport okresowy za II kwartał 2015 roku, nr. 18/2015 z dnia: 2015-08-06 10:42:41

Zarząd spółki S4E S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu
Raport okresowy za I kwartał 2015 roku, nr. 9/2015 z dnia: 2015-05-15 12:54:48

Zarząd spółki S4E S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu
Raport Roczny za rok obrotowy 2014, nr. 7/2015 z dnia: 2015-05-08 10:14:40

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny Spółki za rok obrotowy 2014.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu
Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku, nr. 4/2015 z dnia: 2015-02-16 16:23:24

Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2014 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu
Raport okresowy za III kwartał 2014 roku, nr. 16/2014 z dnia: 2014-11-14 16:10:04

Raport okresowy za III kwartał 2014 roku

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2014 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Raport okresowy za II kwartał 2014 roku, nr. 15/2014 z dnia: 2014-08-14 20:32:32

Raport okresowy za II kwartał 2014 roku

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2014 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
Raport okresowy za I kwartał 2014 roku, nr. 7/2014 z dnia: 2014-05-13 14:05:06

Raport okresowy za I kwartał 2014 roku

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2014 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych

Władze Spółki

Zarząd spółki

CEO / Prezes zarządu

Paweł Piętka

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Z branżą IT związany jest nieprzerwanie od 2001 roku. Karierę zawodową rozpoczął zdobywając doświadczenie handlowe u kilku integratorów systemowych. Współpracę z S4E S.A. podjął w 2005 roku na stanowisku key account manager. Od początku 2009 roku rozwijał biuro handlowe spółki w Warszawie jako regionalny dyrektor handlowy. W 2010 roku pełnił funkcję dyrektora handlowego. Od lutego 2011 roku pełni obowiązki członka zarządu ds. handlowych. Od 8 lipca 2014 roku pełni funkcję prezesa zarządu.

CTO / Członek zarządu ds. rozwoju

Arkadiusz Możdżeń

Arkadiusz Możdżeń jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku Informatyka. Od ponad 15 lat związany z branżą informatyczną i nowoczesnymi technologiami. W latach 2001- 2016 związany z Grupą Dimension Data (NextiraOne). Od 2004 roku pełnił funkcje kierownicze w zakresie zarządzania zespołem inżynierów i ekspertów rozwijając portfolio rozwiązań transmisyjnych i komunikacyjnych Dimension Data (NextiraOne). W ostatnim okresie pełnił rolę dyrektora odpowiedzialnego za sprzedaż rozwiązań infrastrukturalnych w tym sieci, Data Center/Cloud, bezpieczeństwa czy rozwiązań mobilnych. Doświadczenie pozyskał począwszy od stanowiska projektanta rozwiązań sieciowych,  poprzez nadzór na pracami inżynierów dla projektów unijnych. W ostatnim czasie adaptował portfolio związane z technologiami wirtualizacyjnymi takimi jak: Virtual Desktop Infrastructure czy Private Cloud.

CFO / Wiceprezes zarządu ds finansowych

Aneta Bartnicka

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu podatków. Zdobyła międzynarodowy certyfikat CIMA, potwierdzający wysokie kwalifikacje w zakresie rachunkowości zarządczej.

Związana z branżą telekomunikacyjną i IT od początku swojej kariery zawodowej. Ostatnie 7 lat pełniła funkcję dyrektora finansowego w Dimension Data Sp. z o.o., gdzie od 2017 roku pełniła także funkcję prokurenta.

Doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu finansami spółek należących do międzynarodowych grup kapitałowych.

Struktura akcjonariatu

Poniższe dane dotyczące struktury akcjonariatu S4E S.A. zostały zebrane i przedstawione z zachowaniem należytej staranności na podstawie wiedzy Spółki na dzień 20 grudnia 2016 roku, jednakże mogą one nie uwzględniać ewentualnych transakcji kupna-sprzedaży akcji przez akcjonariuszy, o których Spółka nie została poinformowana.

 Nazwa akcjonariusza Liczba akcji  Udział w kapitale zakładowym (%)  Liczba głosów na WZ  Udział w liczbie głosów na WZ (%)
SPV Sail sp. z o.o.*  1.412.423  81,3%   81,3%  81,3%
Pozostali  324.758  18,7%  18,7%  18,7%
RAZEM  1.737.181  100%  100%  100%

* podmiot zależny od ABC Data S.A. Źródło: Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie przekazane Spółce przez akcjonariuszy Spółki.

 • SPV Sail sp. z o.o.

 • Pozostali

Animator akcji S4E S.A.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa Tel: (+48) 22 52 18 010 e-mail: dm@pkobp.pl www: www.dm.pkobp.pl

Walne zgromadzenie

S4E SA (9/2018) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy S4E S.A. w dniu 06.07.2018

Raport Bieżący nr 9/2018

Zarząd S4E S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które po przerwie zostało wznowione w dniu 6 lipca 2018 roku. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad ZWZ.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

S4E SA (8/2018) Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy S4E S.A. w dniu 29.06.2018

Raport Bieżący nr 8/2018

Zarząd S4E S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 29 czerwca 2018 roku, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia S4E S.A. nastąpi 6 lipca 2018 roku o godzinie 14.00 w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Grunwaldzkiej nr 26/1 w Krakowie.

Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie S4E S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku, do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad ZWZ.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 6 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2017 r.
Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2017 r. wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.

Jednocześnie Zarząd S4E S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad WZA.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2017 r.

Zmiany w składzie rady nadzorczej

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze składu Rady Nadzorczej: pana Krzysztofa Dzubę, pana Pawła Ryniewicza, panią Katarzynę Lomankiewicz, pana Piora Żelakiewicza oraz pana Mateusza Iżowskiego.
Jednocześnie WZA powołało w skład Rady Nadzorczej: pana Krzysztofa Dzubę (powierzając mu funkcję Przewodniczącego RN), pana Pawła Ryniewicza (powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego RN), panią Katarzynę Lomankiewicz (członek RN), pana Piora Żelakiewicza (członek RN) oraz pana Mateusza Iżowskiego (członek RN). Kadencja powołanych członków Rady Nadzorczej wygasa w dniu 28 czerwca 2020 roku.

W załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect szczegółowe informacje o wszystkich powołanych członkach Rady Nadzorczej S4E S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA S4E S.A. w dniu 28 czerwca 2017 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Zarząd S4E S.A przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2017 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:
SPV SAIL Sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.412.423
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.412.423
Udział głosów na tym WZA: 100,00%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 81,30%
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 czerwca 2016 roku

Zarząd „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Samuela Lindego 1 C, 30-148 Kraków, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034998 w dniu 10 sierpnia 2001 r., wysokość kapitału zakładowego 1.737.171 zł, kapitał w całości opłacony, NIP 676-21-80-819, REGON 356267368, na podstawie uchwały Zarządu z dnia 18 kwietnia 2016 r., art. 399 § 1 k.s.h. i art. 4021 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 22 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Samuela Lindego 1 C (wejście do budynku od strony ul. Na Błonie, II piętro), sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego oraz przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2015;
 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  1. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2015;
  2. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2015,
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2015 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2015 roku,
 9. Podjęcie uchwał w sprawach :
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 isprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku,
  3. podziału zysku za rok obrotowy 2015,
  4. udzielenia członkom Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015 r.
  5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015 r.
 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, czyli na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. Dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest dzień 06 czerwca 2016 roku.
W celu skorzystania z prawa uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winni zażądać, nie wcześniej niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 07 czerwca 2016 r., by podmioty prowadzące na ich rzecz rachunki papierów wartościowych wystawiły imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:
 1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 2. liczbę akcji,
 3. rodzaj i kod akcji,
 4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
 5. wartość nominalną akcji,
 6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 8. cel wystawienia zaświadczenia,
 9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
W treści zdematerializowanych akcji na okaziciela powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Listę uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później w dniu 10 czerwca 2016 r. przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki w Krakowie przy ul. Samuela Lindego 1 C (wejście do budynku od strony ul. Na Błonie, II piętro), w godzinach 8 – 16 przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. w dniach 17, 20 i 21 czerwca 2016 r. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać od osoby składającej takie żądanie udokumentowania, iż jest ona akcjonariuszem, w wypadku, gdy nie znajduje się na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.
Osoba upoważniona do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną celem wykazania swojego umocowania przedkłada przy sporządzaniu listy obecności na walnym zgromadzeniu aktualny odpis z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1142, z późn. zm.).
Procedury dotyczące uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:
 1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. 
  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
 2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
 3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.
  Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
 4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
  Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku uczestniczenia przez akcjonariusza w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: biurokrakow@s4e.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie. Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także oryginał dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości pełnomocnika wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną przez osoby udzielające pełnomocnictwa winno być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (przedkładanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub jako informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1142, z późn. zm.).
 5. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  Przepisy wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 6. Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  Nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki: www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie. Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji, która zostanie przedstawiona walnemu zgromadzeniu. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 czerwca 2015 roku

Zarząd „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Samuela Lindego 1 C, 30-148 Kraków, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034998 w dniu 10 sierpnia 2001 r., wysokość kapitału zakładowego 1.737.171 zł, kapitał w całości opłacony, NIP 676-21-80-819, REGON 356267368, na podstawie uchwały Zarządu z dnia 5 maja 2015 r., art. 399 § 1 k.s.h. i art. 4021 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 16 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Samuela Lindego 1 C (wejście do budynku od strony ul. Na Błonie, II piętro), sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności „S4E” Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego;
 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  1. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku;
  2. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za  2014 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku,
  3. podziału zysku za rok obrotowy 2014,
  4. udzielenia członkom Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014 r.
  5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014 r.
  6. powołania członków Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna na nową kadencję obejmującą lata 2015 – 2018,
 8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, czyli na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. Dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest dzień 31 maja 2015 roku.
W celu skorzystania z prawa uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winni zażądać, nie wcześniej niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 01 czerwca 2015 r., by podmioty prowadzące na ich rzecz rachunki papierów wartościowych wystawiły imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:
 1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 2. liczbę akcji,
 3. rodzaj i kod akcji,
 4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
 5. wartość nominalną akcji,
 6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 8. cel wystawienia zaświadczenia,
 9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Listę uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki w Krakowie przy ul. Samuela Lindego 1 C (wejście do budynku od strony ul. Na Błonie, II piętro), w godzinach 8 – 16 przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. w dniach 11, 12 i 15 czerwca 2015 r. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać od osoby składającej takie żądanie udokumentowania, iż jest ona akcjonariuszem, w wypadku, gdy nie znajduje się na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.
Osoba upoważniona do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną celem wykazania swojego umocowania przedkłada przy sporządzaniu listy obecności na walnym zgromadzeniu aktualny odpis z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1203).
Procedury dotyczące uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:
 1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
 1. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
 1. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
 1. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku uczestniczenia przez akcjonariusza w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: biurokrakow@s4e.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie. Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także oryginał dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości pełnomocnika wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną przez osoby udzielające pełnomocnictwa winno być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (przedkładanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub jako informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1203).
 1. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,Przepisy wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 1. Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,Nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 1. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki: www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie. Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji, która zostanie przedstawiona walnemu zgromadzeniu.
Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki S4E S.A. w dniu 8 lipca 2014 roku

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 lipca 2014 roku.

Zarząd „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Samuela Lindego 1 C, 30-148 Kraków, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034998 w dniu 10 sierpnia 2001 r., wysokość kapitału zakładowego 1.737.171 zł, kapitał w całości opłacony, NIP 676-21-80-819, REGON 356267368, na podstawie uchwały Zarządu z dnia 6 czerwca 2014 r., art. 399 § 1 k.s.h. i art. 4021 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 8 lipca 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godzinie 9:00 w Warszawie, Kancelaria Prawa Gospodarczego Skruch, Pleśniar-Kozłowska, Berger Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska, ul. Solariego 4, 02-070 Warszawa, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:   1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna, 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, czyli na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. Dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest dzień 22 czerwca 2014 roku.   W celu skorzystania z prawa uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winni zażądać, nie wcześniej niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 23 czerwca 2014 r., by podmioty prowadzące na ich rzecz rachunki papierów wartościowych wystawiły imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.: 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2) liczbę akcji, 3) rodzaj i kod akcji, 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje, 5) wartość nominalną akcji, 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia zaświadczenia, 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.   W treści zdematerializowanych akcji na okaziciela powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza uprawnionego ze Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.   Listę uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.   Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki w Krakowie przy ul. Samuela Lindego 1 C (wejście do budynku od strony ul. Na Błonie, II piętro), w godzinach 8 – 16 przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. w dniach 3, 4 i 7 lipca 2014 r. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać od osoby składającej takie żądanie udokumentowania, iż jest ona akcjonariuszem, w wypadku, gdy nie znajduje się na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu. Osoba upoważniona do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną celem wykazania swojego umocowania przedkłada przy sporządzaniu listy obecności na walnym zgromadzeniu aktualny odpis z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1203). Procedury dotyczące uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu: 1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. 2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.   Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku uczestniczenia przez akcjonariusza w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: biurokrakow@s4e.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie. Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także oryginał dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości pełnomocnika wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną przez osoby udzielające pełnomocnictwa winno być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (przedkładanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub jako informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1203).   5. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Przepisy wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 6. Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki: www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie. Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji, która zostanie przedstawiona walnemu zgromadzeniu. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.

Projekty uchwał NWZ (08.07.2014)

 

Formularze do głosowania przez pełnomocnika NWZ (08.07.2014)

 

Oświadczenie o liczbie akcji  NWZ (08.07.2014)

 

 Treść uchwał podjętych na NWZ (08.07.2014)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki S4E S.A. w dniu 6 czerwca 2014 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 czerwca 2014 roku.

Zarząd „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Samuela Lindego 1 C, 30-148 Kraków, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034998 w dniu 10 sierpnia 2001 r., wysokość kapitału zakładowego 1.737.171 zł, kapitał w całości opłacony, NIP 676-21-80-819, REGON 356267368, na podstawie uchwały Zarządu z dnia 23 kwietnia 2014 r., art. 399 § 1 k.s.h. i art. 4021 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 6 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Samuela Lindego 1 C (wejście do budynku od strony ul. Na Błonie, II piętro), sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności „S4E” Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego; 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku; b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 r. 7) Podjęcie uchwał w sprawach : a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku, c) podziału zysku za rok obrotowy 2013, d) udzielenia członkom Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013 r. e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013 r. 8) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, czyli na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. Dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest dzień 21 maja 2014 roku. W celu skorzystania z prawa uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winni zażądać, nie wcześniej niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 22 maja 2014 r., by podmioty prowadzące na ich rzecz rachunki papierów wartościowych wystawiły imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.: 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2) liczbę akcji, 3) rodzaj i kod akcji, 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje, 5) wartość nominalną akcji, 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia zaświadczenia, 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Listę uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki w Krakowie przy ul. Samuela Lindego 1 C (wejście do budynku od strony ul. Na Błonie, II piętro), w godzinach 8 – 16 przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. w dniach 3, 4 i 5 czerwca 2014 r. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać od osoby składającej takie żądanie udokumentowania, iż jest ona akcjonariuszem, w wypadku, gdy nie znajduje się na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu. Osoba upoważniona do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną celem wykazania swojego umocowania przedkłada przy sporządzaniu listy obecności na walnym zgromadzeniu aktualny odpis z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.).   Procedury dotyczące uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu: 1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. 2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.   4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku uczestniczenia przez akcjonariusza w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: relacjeinwestorskie@s4e.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie. Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także oryginał dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości pełnomocnika wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną przez osoby udzielające pełnomocnictwa winno być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (przedkładanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub jako informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.). 5. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Przepisy wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.   6. Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki: www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie. Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji, która zostanie przedstawiona walnemu zgromadzeniu. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.

Struktura kapitału zakładowego i głosów na ZWZ (06.06.2014)

 

Projekty uchwał ZWZ (06.06.2014)

 

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ (06.06.2014)

 

Dokumentacja na ZWZ (06.06.2014)

 

Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 6 czerwca 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki S4E S.A. w dniu 29 czerwca 2013 roku

Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034998 w dniu 10 sierpnia 2001 r., wysokość kapitału zakładowego 1.737.171 zł, kapitał w całości opłacony, na podstawie uchwały Zarządu z dnia 3 czerwca 2013 r., art. 399 § 1 k.s.h. i art. 4021 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godzinie 9.30, w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Biskupińskiej 3B, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:   1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności „S4E” Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego; 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku; b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r. 7) Podjęcie uchwał w sprawach : a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku, c) podziału zysku za rok obrotowy 2012, d) udzielenia członkom Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 r. e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 r. 8) Wolne wnioski. 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.   Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest dzień 13 czerwca 2013 roku.   W celu skorzystania z prawa uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winni zażądać, nie wcześniej niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia, tj. po dniu 3 czerwca 2013r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 14 czerwca 2013 r., by podmioty prowadzące na ich rzecz rachunki papierów wartościowych wystawiły imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.   Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.: 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2) liczbę akcji, 3) rodzaj i kod akcji, 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje, 5) wartość nominalną akcji, 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia zaświadczenia, 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.   W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.   Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.   Listę uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później w dniu 17 czerwca 2013 r. przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.   Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki w Krakowie przy ul. Biskupińskiej 3B, w godzinach 8 – 16 przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. w dniach 26, 27 i 28 czerwca 2013 r. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać od osoby składającej takie żądanie udokumentowania, iż jest ona akcjonariuszem, w wypadku, gdy nie znajduje się na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.   Osoba upoważniona do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną celem wykazania swojego umocowania przedkłada przy sporządzaniu listy obecności na walnym zgromadzeniu aktualny odpis z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.).   Procedury dotyczące uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu: 1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.   Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.   2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.   3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.   Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.   4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku uczestniczenia przez akcjonariusza w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: relacjeinwestorskie@s4e.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie/Walne zgromadzenie. Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także oryginał dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości pełnomocnika wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną przez osoby udzielające pełnomocnictwa winno być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (przedkładanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub jako informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.).   5. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,   Przepisy wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.   6. Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.   7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.   Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki: www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie/Walne zgromadzenie. Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji, która zostanie przedstawiona walnemu zgromadzeniu. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie/Walne zgromadzenie.

Struktura kapitału zakładowego i głosów na ZWZ

 

Projekty uchwał na ZWZ (29.06.2013)

 

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ (29.06.2013)

 

Dokumentacja na ZWZ (29.06.2013)

 

Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 29 czerwca 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki S4E S.A. w dniu 6 czerwca 2012 roku

Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034998 w dniu 10 sierpnia 2001 r., na podstawie uchwały Zarządu z dnia 9 maja 2012 r., art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 6 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Biskupińskiej 3B, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:     1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności „S4E” Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego; 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za  2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku; b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 r. 7) Podjęcie uchwał w sprawach : a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za  2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku, c) podziału zysku za rok obrotowy 2011, d) udzielenia członkom Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 r. e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 r. f) odwołania członka Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna, g) powołania członka Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna na nową kadencję obejmującą lata 2012 – 2015. 8) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.     Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest dzień 21 maja 2012 roku.     W celu skorzystania z prawa uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winni zażądać, nie wcześniej niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia, tj. po dniu 10 maja 2012 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 22 maja 2012 r., by podmioty prowadzące na ich rzecz rachunki papierów wartościowych wystawiły imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.: 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2) liczbę akcji, 3) rodzaj i kod akcji, 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje, 5) wartość nominalną akcji, 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia zaświadczenia, 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.     W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.     Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.     Listę uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później w dniu 25 maja 2012 r. przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.     Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki w Krakowie przy ul. Biskupińskiej 3B, w godzinach 8 – 16 przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. w dniach 1, 4 i 5 czerwca 2012 r.  Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać od osoby składającej takie żądanie udokumentowania, iż jest ona akcjonariuszem, w wypadku, gdy nie znajduje się na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.     Osoba upoważniona do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną celem wykazania swojego umocowania przedkłada przy sporządzaniu listy obecności na walnym zgromadzeniu aktualny odpis z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).   Procedury dotyczące uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:   1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.   Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.   2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.   Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.   3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.   Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.   4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.   Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku uczestniczenia przez akcjonariusza w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: biurokrakow@s4e.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie. Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także oryginał dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości pełnomocnika wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną przez osoby udzielające pełnomocnictwa winno być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (przedkładanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).   5. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,   Przepisy wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.   6. Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,   Nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.   7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki: www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie. Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji, która zostanie przedstawiona walnemu zgromadzeniu. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.

Struktura kapitału zakładowego i głosów na ZWZ

Projekty uchwał na ZWZ (06.06.2012)

 

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ (06.06.2012)

 

Dokumentacja na ZWZ (06.06.2012)

 

Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 6 czerwca 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki S4E S.A. w dniu 15 czerwca 2011 roku

Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034998 w dniu 10 sierpnia 2001 r., na podstawie uchwały Zarządu z dnia 16 maja 2011 r., uchwały Rady Nadzorczej z dnia 19 maja 2011 r., art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 15 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki przy ul. Biskupińskiej 3B, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad: [zobacz więcej]

Struktura kapitału zakładowego i głosów na ZWZ

Projekty uchwał na ZWZ (15.06.2011)

 

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ (15.06.2011)

 

Dokumentacja na ZWZ

 Treść uchwał podjętych na ZWZ 15 czerwca 2011

Załączniki:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki S4E S.A. w dniu 7 grudnia 2011 roku

Ogłoszenie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034998 w dniu 10 sierpnia 2001 r., na podstawie uchwały Zarządu z dnia 28.10.2011 r., uchwały Rady Nadzorczej z dnia 19 października 2011 r., art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 7 grudnia 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki przy ul. Biskupińskiej 3B, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad: [zobacz więcej]

Struktura kapitału zakładowego i głosów na NWZ

Projekty uchwał na NWZ (07.12.2011)

 

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika NWZ (07.12.2011)

 

 Treść uchwał podjętych na NWZ 7 grudnia 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki S4E S.A. w dniu 25 maja 2010 roku

Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034998 w dniu 10 sierpnia 2001 r., na podstawie uchwały Zarządu z dnia 13.04. 2010 r., uchwały Rady Nadzorczej z dnia 13 kwietnia 2010 r., art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 25 maja 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie spółki przy ul. Biskupińskiej 3B w Krakowie, sala konferencyjna…

Struktura kapitału zakładowego i głosów na ZWZ

Projekty uchwał na ZWZ (25.05.2010)

 

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ (25.05.2010)

 

Dokumentacja na ZWZ

 

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie S4E S.A. w dniu 25 maja 2010

Dokument informacyjny

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem informacyjnym S4E S.A.

Niniejsza elektroniczna wersja dokumentu informacyjnego S4E S.A. jest publikowana jedynie w celach poglądowych. Pełną wersję dokumentu o mogą Państwo pobrać poniżej:

Get Free Email Updates!

Signup now and receive an email once I publish new content.

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.