Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034998 w dniu 10 sierpnia 2001 r., na podstawie uchwały Zarządu z dnia 16 maja 2011 r., uchwały Rady Nadzorczej z dnia 19 maja 2011 r., art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 15 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki przy ul. Biskupińskiej 3B, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad: [zobacz więcej]

Struktura kapitału zakładowego i głosów na ZWZ

Projekty uchwał na ZWZ (15.06.2011)

 

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ (15.06.2011)

 

Dokumentacja na ZWZ

 Treść uchwał podjętych na ZWZ 15 czerwca 2011

Załączniki: