Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034998 w dniu 10 sierpnia 2001 r., na podstawie uchwały Zarządu z dnia 13.04. 2010 r., uchwały Rady Nadzorczej z dnia 13 kwietnia 2010 r., art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 25 maja 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie spółki przy ul. Biskupińskiej 3B w Krakowie, sala konferencyjna…

Struktura kapitału zakładowego i głosów na ZWZ

Projekty uchwał na ZWZ (25.05.2010)

 

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ (25.05.2010)

 

Dokumentacja na ZWZ

 

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie S4E S.A. w dniu 25 maja 2010