Wprowadzenie akcji serii E Emitenta do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

Zarząd spółki S4E S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 21 grudnia 2012 r. powziął informację, iż w dniu 20 grudnia 2012 roku na podstawie Uchwały Nr 1328/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki S4E S.A. Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 50.446 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych