Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii E

Zarząd spółki S4E S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 11 grudnia 2012 r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 50 446 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych