Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd S4E S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisana została umowa z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „mBank”) o odnawialny limit kredytowy (dalej „Linia”) dla wybranych spółek Grupy Kapitałowej ABC Data S.A.

W ramach umowy mBank udostępnia Spółce limit do wykorzystania w formie kredytu w rachunku bieżącym, akredytyw i gwarancji w kwocie do łącznej wysokości 7 mln PLN w okresie dostępności Linii do 30 czerwca 2019 roku.

Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową określoną jako suma stopy WIBOR ON / LIBOR ON i marży. Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.