Zapraszamy do udziału w nowym programie sprzedażowym S4E + Commvault.

1. Okres trwania programu: 5.07.2021 do 30.09.2021

2. Program przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, będących pracownikami przedsiębiorców współpracujących z S4E S.A. lub będących współpracownikami przedsiębiorców współpracujących z S4E S.A. wykonującymi usługi na podstawie umów cywilnoprawnych (określani dalej jako „Uczestnicy”).
Jednemu Partnerowi przysługuje tylko jedna nagroda w programie. Program przeznaczony jest jedynie dla osób handlowych.

3. Warunkami przyznania nagrody są:

A) Zorganizowanie dwóch spotkań z różnymi Klientami z osobą handlową i inżynierem S4E *

B) Zgłoszenie i uzyskanie akceptacji dwóch rejestracji projektu przez Commvault (ze wskazaniem dystrybucji S4E) w terminie 05.07.2021 do 30.09.2021

*UWAGA: Jeżeli Partner handlowy prowadzi spotkanie z klientem wraz ze swoim inżynierem, należy udokumentować sesję zdalną (print screen), bądź zaprosić na spotkanie handlowca/inżyniera ze strony S4E/Commvault.

4. W wypadku, gdy uczestnik programu jest pracownikiem Partnera Handlowego, udział w programie musi być zaakceptowany przez Pracodawcę. W razie sprzeciwu Pracodawcy Organizator może w każdej chwili wykluczyć uczestnika z programu.

5. Wartości nagród jaką uczestnik otrzyma wraz ze spełnieniem warunków programu:

Nagroda 1 / Rozsmakuj się w ciemności przy pysznej kolacji (koszt nagrody 400 zł)

Nagroda 2 / Zapewnij sobie ostrą jazdę Monster Truckiem (koszt nagrody 400 zł)

Nagroda 3 /  Naucz się prowadzić Harley-Davidson (koszt nagrody 400 zł)

Nagroda 4 / Odważ się przelecieć motolotnią wraz z filowaniem (koszt nagrody 400 zł)

Nagrody będą realizowane w postaci vouchera na wybraną atrakcję z 3-letnim terminem na realizację.

UWAGA: W programie są brane pod uwagę tylko projekty zarejestrowane i zaakceptowane przez Commvault od 05.07.2021 do 30.09.2021.

6. Program sprzedażowy Commvault: Extreme Sales Accelerator organizowany jest przez S4E S.A. z
siedzibą w Warszawie, ul. Bokserska, 02-690 Warszawa, KRS 0000034998, NIP 676-21-80-819,
REGON 356267368.

7. Nagrodą w programie są atrakcje o wartościach przedstawionych w punkcie 5.
Nagroda w programie zostanie powiększona o dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11%
wartości nagrody. Nagroda pieniężna zostanie pobrana i wpłacona przez S4E S.A. na konto właściwego urzędu skarbowego w celu pokrycia podatku dochodowego obciążającego zwycięzcę programu.
Prawo do nagrody może być realizowane wyłącznie po przesłaniu mailem na adres  inez.pankiewicz@s4e.pl danych potwierdzających spełnienie założeń z punktu 3.
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest S4E.
Wypełniając zgłoszenie do programu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją programu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w związku z koniecznością identyfikacji Uczestników biorących udział w programie oraz wydania nagrody wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w programie. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do przekazanych danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia. Dane osobowe wykorzystywane są w celu prowadzenia Promocji oraz wydawania nagród oferowanych w ramach Promocji.

8. Udziałowi w programie podlegają tylko projekty zarejestrowane w systemie partnerskim
Commvault i zaakceptowane przez opiekuna z Commvault.
Premiujemy za rejestrację projektu na licencje Commvault oraz Commvault Metallic. Support/maintenance nie jest wliczany do programu.

10. W programie bierze udział tylko jeden projekt zarejestrowany z danym klientem. Oznacza to, że partner handlowy w przypadku realizacji kilku projektów z tym samym klientem jest zobowiązany do wskazania tylko jednego projektu, za który otrzyma nagrodę. Osoba handlowa może wziąć udział w programie tylko 1 raz.

11. Przekazanie nagród odbędzie się do 14 dni roboczych od daty zakończenia programu.

12. Lista laureatów wraz z kwotami zostanie przekazana przez Commvault do S4E SA do dnia 9.10.2021.

13. O przyznaniu Nagrody Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail podany przez Uczestnika.

14. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

15. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda nie może przenieść jej praw na osoby trzecie.

16. Przystępując do programu Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady programu i akceptują niniejszy
Regulamin.

17. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia programu z niniejszym Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi programu w ciągu 7 dni od daty przyznania nagród.

18. Reklamacja dopuszczalna jest w formie e-mailowej lub pisemnej skierowanej na adres do
korespondencji. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez S4E S.A. w ciągu 14 dni od otrzymania.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi w formie e-mailowej lub pisemnej, na adres podany przez
Uczestnika, składającego reklamację.

19. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.

20. S4E S.A. zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

21. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zmianie danych umożliwiających przekazanie nagrody. S4E nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

____________________________________________
Gorąco zapraszam do udziału w programie

Inez Pankiewicz
Commvault Channel Manager

+48 697 867 067
inez.pankiewicz@s4e.pl