Zapraszamy do udziału w programie sprzedażowym S4E + Commvault.

 1. Okres trwania programu: 16.02.2022 do 31.03.2022
 2. Program przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, będących pracownikami przedsiębiorców współpracujących z S4E S.A. lub będących współpracownikami przedsiębiorców współpracujących z S4E S.A. wykonującymi usługi na podstawie umów cywilnoprawnych (określani dalej jako „Uczestnicy”).
  Jednemu Partnerowi przysługuje tylko jedna nagroda w programie. Program przeznaczony jest jedynie dla osób handlowych. 
 3. Warunkami przyznania nagrody są: złożenie przez Uczestnika w imieniu przedsiębiorcy współpracującego z S4E S.A. zamówienia oraz zakup przez przedsiębiorcę współpracującego z S4E S.A., w którym Uczestnik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub z którym Uczestnik zawarł cywilnoprawną umowę o współpracy, produktów i usług firmy Commvault, oferowanych przez S4E S.A.
 4. W wypadku, gdy uczestnik programu jest pracownikiem Partnera Handlowego, udział w programie musi być zaaprobowany przez Pracodawcę. W razie sprzeciwu Pracodawcy Organizator może w każdej chwili wykluczyć uczestnika z programu.
 5. Za złożone zamówienie o wartości licencji wraz z serwisem powyżej 10 000 USD netto uczestnik otrzymuje voucher na 1 z 4 poniższych nagród:


Wartości nagród jaką uczestnik otrzyma wraz ze spełnieniem warunków programu:
Nagroda 1 / Biznesowa sesja fotograficzna (koszt nagrody 200-360 zł w zależności od lokalizacji)

Nagroda 2 / Masaż relaksacyjny dla dwojga (koszt nagrody 350 zł)

Nagroda 3 /  Kolacja dla dwojga (koszt nagrody 300 zł) 

Nagroda 4 / Gokarty dla dwojga (koszt nagrody 260 zł)

UWAGA: W programie są brane pod uwagę tylko projekty zarejestrowane i zaakceptowane przez Commvault od 16.02.2022 do 31.03.2022.

 1. Program sprzedażowy Commvault: Extreme Sales Accelerator 2022 organizowany jest przez S4E S.A. z
  siedzibą w Warszawie, ul. Bokserska, 02-690 Warszawa, KRS 0000034998, NIP 676-21-80-819,
  REGON 356267368.
 2. Nagrodą w programie jest voucher na jedną z czterech nagród o wartościach przedstawionych w punkcie 5.
  Nagroda w programie zostanie powiększona o dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11%
  wartości nagrody. Nagroda pieniężna zostanie pobrana i wpłacona przez S4E S.A. na konto właściwego urzędu skarbowego w celu pokrycia podatku dochodowego obciążającego zwycięzcę programu. Prawo do nagrody może być realizowane wyłącznie po przesłaniu mailem na adres  inez.pankiewicz@s4e.pl następujących danych: imienia i nazwiska, numeru faktury zakupowej od S4E S.A. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest S4E.

  Wypełniając zgłoszenie do programu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją programu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w związku z koniecznością identyfikacji Uczestników biorących udział w programie oraz wydania nagrody wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w programie. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do przekazanych danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia. Dane osobowe wykorzystywane są w celu prowadzenia Promocji oraz wydawania nagród oferowanych w ramach Promocji.
 3. Udziałowi w programie podlegają tylko projekty zarejestrowane w systemie partnerskim
  Commvault i zaakceptowane przez opiekuna z Commvault. Premiujemy za zakup licencji oraz serwisu do licencji.
 4. W programie bierze udział tylko jeden projekt realizowany z danym klientem. Oznacza to, że partner handlowy w przypadku realizacji kilku projektów z tym samym klientem jest zobowiązany do wskazania tylko jednego projektu, za który otrzyma voucher.
 5. Nagrodę można odebrać tylko 1 raz, niezależnie od ilości zamkniętych projektów.
 6. Przekazanie nagród odbędzie się do 14 dni roboczych od daty zakończenia programu.
 7. Lista laureatów wraz z kwotami zostanie przekazana przez Commvault do S4E SA do dnia 15.04.2022.
 8. O przyznaniu Nagrody Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail podany przez Uczestnika.
 9. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
 10. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda nie może przenieść jej praw na osoby trzecie.
 11. Przystępując do programu Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady programu i akceptują niniejszy
  Regulamin.
 12. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia programu z niniejszym Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi programu w ciągu 7 dni od daty przyznania nagród.
 13. Reklamacja dopuszczalna jest w formie e-mailowej lub pisemnej skierowanej na adres do
  korespondencji. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez S4E S.A. w ciągu 14 dni od otrzymania.
  Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi w formie e-mailowej lub pisemnej, na adres podany przez
  Uczestnika, składającego reklamację.
 14. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
 15. S4E S.A. zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 16. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zmianie danych umożliwiających przekazanie nagrody. S4E nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

 

_____________________________
Gorąco zapraszam do udziału w programie.
Zapraszam do kontaktu.

Inez Pankiewicz
Commvault Channel Manager

+48 697 867 067
inez.pankiewicz@s4e.pl