Zapraszamy do udziału w programie sprzedażowym S4E

 1. Okres trwania programu: 1.03.2022 do 28.10.2022
 2. Program przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, będących pracownikami przedsiębiorców współpracujących z S4E S.A. lub będących współpracownikami przedsiębiorców współpracujących z S4E S.A. wykonującymi usługi na podstawie umów cywilnoprawnych (określani dalej jako „Uczestnicy”).
  Jednemu Partnerowi przysługuje tylko jedna nagroda w programie. Program przeznaczony jest jedynie dla osób handlowych. 
 3. Warunkami przyznania nagrody są: złożenie przez Uczestnika w imieniu przedsiębiorcy współpracującego z S4E S.A. zamówienia oraz zakup przez przedsiębiorcę współpracującego z S4E S.A., w którym Uczestnik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub z którym Uczestnik zawarł cywilnoprawną umowę o współpracy, produktów i usług firmy Dell Technologies, oferowanych przez S4E S.A.
 4. W wypadku, gdy uczestnik programu jest pracownikiem Partnera Handlowego, udział w programie musi być zaaprobowany przez Pracodawcę. W razie sprzeciwu Pracodawcy Organizator może w każdej chwili wykluczyć uczestnika z programu.
 5. Za złożone zamówienie na serwery Dell Technologies o określonej wartości uczestnik otrzyma jedną z poniższych nagród. 
 6. Nagrody zostaną wypłacone w formie bonów Allegro*.
  (*bon Allegro ma wartość odpowiednio X x 250 PLN) 


Wartości nagród jaką uczestnik otrzyma wraz ze spełnieniem warunków programu:

Sprzedaż objęta programem dotyczy serwerów serii Dell R4xx, R5xx, R6xx, R7xx

Wartość bonów za jedną sztukę serwera

A) Wartość sprzedaży jednej sztuki serwera: 10 000  – 29 999 PLN
Uczestnik otrzymuje bon Allegro o wartości 250 PLN

B) Wartość sprzedaży jednej sztuki serwera: 30 000 -  49 999 PLN
Uczestnik otrzymuje bony Allegro o wartości 500 PLN

C)  Wartość sprzedaży jednej sztuki serwera: 50 000 +  PLN
Uczestnik otrzymuje bony Allegro o łącznej wartości  750 PLN

UWAGA: W programie są brane pod uwagę tylko projekty zarejestrowane i zaakceptowane przez S4E od 1.03.2022 do 28.10.2022, gdzie akceptacja projektu rozumiana jest jako wystawienie FV przez S4E do Dell. 
W sytuacji, kiedy rozwiązania objęte programem objęte są specjalnymi cenami projektowymi Dell Technologies Polska, organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia sprzedawanych serwerów z programu.

 1. Program sprzedażowy: Dell Servers Sales Accelerator 2022 organizowany jest przez S4E S.A. z
  siedzibą w Warszawie, ul. Bokserska, 02-690 Warszawa, KRS 0000034998, NIP 676-21-80-819,
  REGON 356267368.
 2. Nagrodą w programie są bony do serwisu Allegro. 
 3. Nagroda w programie zostanie powiększona o dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody. Nagroda pieniężna zostanie pobrana i wpłacona przez S4E S.A. na konto właściwego urzędu skarbowego w celu pokrycia podatku dochodowego obciążającego zwycięzcę programu. Prawo do nagrody może być realizowane wyłącznie po przesłaniu mailem na adres  Agata.Kubiesa-Krzosa@s4e.pl następujących danych: imienia i nazwiska, numeru faktury zakupowej od S4E S.A. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest S4E.
 4. Wypełniając zgłoszenie do programu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją programu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w związku z koniecznością identyfikacji Uczestników biorących udział w programie oraz wydania nagrody wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w programie. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do przekazanych danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia. Dane osobowe wykorzystywane są w celu prowadzenia Promocji oraz wydawania nagród oferowanych w ramach Promocji.
 5. Udziałowi w programie podlegają tylko projekty zarejestrowane w systemie partnerskim
  Dell i zaakceptowane przez opiekuna z S4E i Dell. 
 6. W programie bierze udział tylko jeden projekt realizowany z danym klientem. Oznacza to, że partner handlowy w przypadku realizacji kilku projektów z tym samym klientem jest zobowiązany do wskazania tylko jednego projektu, za który otrzyma bon /bony.
 7. Przekazanie nagród odbędzie się do 14 dni roboczych od daty zakończenia programu. Organizator dopuszcza sytuacje przekazania nagrody po upływie jednego miesiąca trwania programu. 
 8. O przyznaniu Nagrody Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail podany przez Uczestnika.
 9. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
 10. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda nie może przenieść jej praw na osoby trzecie.
 11. Przystępując do programu Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady programu i akceptują niniejszy
  Regulamin.
 12. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia programu z niniejszym Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi programu w ciągu 7 dni od daty przyznania nagród.
 13. Reklamacja dopuszczalna jest w formie e-mailowej lub pisemnej skierowanej na adres do
  korespondencji. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez S4E S.A. w ciągu 14 dni od otrzymania.
  Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi w formie e-mailowej lub pisemnej, na adres podany przez
  Uczestnika, składającego reklamację.
 14. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
 15. S4E S.A. zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 16. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zmianie danych umożliwiających przekazanie nagrody. S4E nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

 

ZAREJESTRUJ SIĘ I WEŹ UDZIAŁ W PROGRAMIE 

Wyrażam zgodę na używanie przez S4E S.A., ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, w celu przekazywania informacji związanych z promocjami oraz usługami świadczonymi przez S4E S.A zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800). W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest S4E S.A., ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa. Po wyrażeniu zgody Państwa dane będą przetwarzane w celach marketingowych administratora danych do chwili wycofania zgody przez właściciela danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi które są upoważnione na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania, przenoszenia oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Posiada Pani/Pan także prawo do bycia zapomnianym. Dane kontaktowe: e-mail: krk@s4e.pl, administrator_rodo@s4e.pl, tel: +48 12 296 45 45

 

_________________________

Zapraszam do kontaktu

Agata Kubiesa-Krzosa 
S4E DELL Product Manager 

Agata.Kubiesa-Krzosa@s4e.pl
+48 669 206 406