Raport bieżący z plikiem 4/2020

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia S4E S.A. na 31 sierpnia 2020 roku oraz treść projektów uchwał.

 
 

 

 
 
S4E Formularz pełnomocnictwa ZWZ 31 08 2020-1
 
3. S4E Sprawozdanie Zarządu z działalności-1
 
4. S4E Sprawozdanie finansowe-1
 
5. S4E Sprawozdanie biegłego rewidenta-1
 
S4E formularze do głosowania przez pełnomocnika na NW 31 08 2020
 
S4E Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
 
S4E SA sprawozdanie Rady nadzorczej za rok obrotowy 2019