Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy S4E S.A. na 29 czerwca 2018 roku oraz pozostałe niezbędne dokumenty. 

 

1_S4E Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2018

2_S4E projekty uchwał ZWZ 2018

3_S4E informacja o ogolnej liczbie akcji w spolce

4_S4E Formularz pełnomocnictwa ZWZ 2018

5_S4E formularze do głosowania przez pełnomocnika ZWZ 2018

6_S4E raport roczny 2017

7_S4E Sprawozdanie z działalności RN S4E w 2017

8_S4E_Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty za 2017

9_S4E_Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty za lata ubiegłe