Decyzja ZWZ Spółki S4E w sprawie wypłaty dywidendy
Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2013 roku na mocy uchwały nr 7 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, zdecydowało o wypłacie dywidendy w kwocie 2.953.190,70 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złote siedemdziesiąt groszy), co oznacza, iż na jedną akcję Emitenta będzie przypadać dywidenda w wysokości 1,70 zł (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt groszy).
Liczba akcji objętych prawem do dywidendy wynosi 1.737.171 szt. (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden sztuk). Zwyczaje Walne Zgromadzenie Spółki określiło również dzień 31 lipca 2013 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 19 września 2013 roku jako termin wypłaty dywidendy.
§ 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
  • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds Finansowych