Nabycie akcji S4E S.A. przez osobę zarządzającą

numer     16/2007
data dodania     2007-12-18 08:29:59

Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 14.12.2007 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art.160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące nabycia na rynku NewConnect przez Prezesa Zarządu Józefa Duszę w sumie 793 akcji S4E S.A. w średniej cenie zakupu 10 zł/szt. Transakcje zawarte zostały w dniu 12 i 13 grudnia. Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Józef Dusza – Prezes Zarządu