Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą S4E S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 16 listopada 2007 r.

numer     15/2007
data dodania     2007-11-16 13:12:11

Uchwała nr 1
w sprawie powołania Przewodniczącego Zgromadzenia

„§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Romana Antoniego Pudełko, syna Roberta i Eugenii, zamieszkałego pod adresem: 30-389 Kraków, ulica Braci Kiemliczów nr 44, Pesel: 58110802614, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego serii i numeru: ABM 434345 ważnego do dnia 11 września 2012 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 1 została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

II. Pan Roman Pudełko, który objął przewodnictwo obrad, stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie zostało formalnie zwołane, zgodnie z art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz – na podstawie Listy Obecności – stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 14,9% kapitału zakładowego Spółki, a zatem zdolne jest ono do podejmowania ważnych uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad tego Zgromadzenia.
Przewodniczący podpisał Listę Obecności akcjonariuszy i zwrócił się z pytaniem do zgromadzonych czy każdy z nich zna proponowany porządek obrad oraz czy którykolwiek z akcjonariuszy Spółki wyraża sprzeciw, co do odbycia tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub powzięcia uchwał w sprawach wynikających z porządku obrad.

III. Wobec nie zgłoszenia jakiegokolwiek sprzeciwu Przewodniczący zaproponował, aby dalsze obrady toczyły się według następującego porządku:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki S4E S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i wyboru członka Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

„§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 2 została powzięta jednogłośnie większością 251.759 głosów „za” .

Następnie Akcjonariusze przystąpili do realizacji punktu 5 (pięć) porządku obrad Zgromadzenia podejmując następującą uchwałę:

Uchwała nr 3
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

„§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołało Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
- Tadeusz Kudła,
- Adam Matuszyk,
wyłączając uprzednio tajność głosowania w tym przedmiocie.
§2. Uchwała wchodzi z życiem z dniem jej podjęcia.”.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 3 została powzięta jednogłośnie większością 251.759 głosów „za” .

Następnie Akcjonariusze przystąpili do realizacji punktu 6 (sześć) porządku obrad Zgromadzenia podejmując następującą uchwałę:

Uchwała nr 4
w sprawie odwołania Grzegorza Bogusława Kozłowskiego ze składu Rady Nadzorczej

„§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia niniejszym odwołać Pana Grzegorza Bogusława Kozłowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.
§2. Uchwała wchodzi z życiem z dniem jej podjęcia.”.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 4 została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, większością 251.759 głosów „za” .

Uchwała nr 5
w sprawie powołania Pawła Jana Jarosz
do składu Rady Nadzorczej

„§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia niniejszym powołać Pana Pawła Jana Jarosz na członka składu Rady Nadzorczej.
§2. Uchwała wchodzi z życiem z dniem jej podjęcia.”.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 6 ust. 6 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Józef Dusza – Prezes Zarządu