Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E Emitenta

Zarząd spółki S4E S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 12 listopada 2012 r. do siedziby Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział gospodarczy KRS o dokonaniu w dniu w dniu 31 października 2012 r. rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji 50 446 akcji serii E Spółki.
Emisja akcji serii E została przeprowadzona na podstawie uchwały nr 2/06/2012 Zarządu Spółki z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej w oparciu o Kapitał Docelowy zgodnie z § 7a ust. 1 Statutu Spółki.

 

W związku z powyższym łączna liczba akcji Spółki, jak również ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta wzrosła z 1 686 725 do 1 737 171.
W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta zmianie uległy wskazane niżej zapisy Statutu Spółki.
Zmieniono § 7 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.686.725,00 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na 1.686.725 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) zwykłych akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
- 23.224 (dwadzieścia trzy tysiące dwieście dwadzieścia cztery) zwykłych akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od A 000 000 001 do A 000 023 224,
- 163.296 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć) zwykłych akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od B 000 000 001 do B 000 163 296,
- 1.500.205 (jeden milion pięćset tysięcy dwieście pięć) zwykłych akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od D 000 000 001 do D 001 500 205.

 

i nadano mu następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.737.171,00 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na 1.737.171 (jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) zwykłych akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
- 23.224 (dwadzieścia trzy tysiące dwieście dwadzieścia cztery) zwykłych akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od A 000 000 001 do A 000 023 224,
- 163.296 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć) zwykłych akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od B 000 000 001 do B 000 163 296,
- 1.500.205 (jeden milion pięćset tysięcy dwieście pięć) zwykłych akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od D 000 000 001 do D 001 500 205.
- 50 446 (pięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 1 zł o kolejnych numerach od E 000 000 001 do E 000 050 446.

 

W załączeniu Emitent przekazuje jednolity tekst Statutu Spółki.
Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 5), § 4 ust. 2 pkt 2) lit. a) w związku z § 6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
  • atarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych