Rejestracja w KRS zmian w Statucie Spółki

Zarząd spółki S4E S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 czerwca 2010 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 10 czerwca 2010 roku, na mocy którego dokonano w rejestrze przedsiębiorców rejestracji zmian Statutu Spółki zmienionego na mocy uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2010 r. W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości jednolitą treść obecnie obowiązującego Statutu Spółki.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

S4E S.A. Statut tekst jednolity.pdf