Treść uchwał podjętych na NWZ Spółki w dniu 7 grudnia 2011 r. oraz treść jednolitego tekstu statutu Spółki

Zarząd S4E S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 grudnia 2011 roku.
Ponadto w związku z przyjęciem przez Walne Zgromadzenie tekstu jednolitego statutu Spółki, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść jednolitego tekstu statutu Spółki.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2) i 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych