Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki w dniu 15 czerwca 2011 r. oraz treść jednolitego tekstu statutu Spółki
Zarząd S4E S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki w dniu 15 czerwca 2011 roku. Ponadto w związku z przyjęciem przez Walne Zgromadzenie tekstu jednolitego statutu Spółki, Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść jednolitego tekstu statutu Spółki.
Podstawa prawna: 
§ 4 ust. 2 pkt. 2) i 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:
 
Osoby reprezentujące spółkę:
  • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych