Zawarcie istotnej umowy.
Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2013 r. zawarł istotną umowę dystrybucji, z firmą Nutanix Inc., z siedzibą 1740 Technology Drive, Suite 400 San Jose, CA 95110, na podstawie której określone zostały warunki współpracy pomiędzy Emitentem a Nutanix Inc. (dalej: „Kontrahent”), polegające na wyłącznej sprzedaży produktów Kontrahenta na terenie Polski oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
W opinii Spółki, zawarta umowa dystrybucji umożliwi rozszerzenie oferty produktowej Emitenta o unikalne rozwiązania dostarczane przez Kontrahenta. W związku z powyższym, dzięki niniejszej umowie Spółka wzbogaci swoją ofertę o nowoczesną, zamkniętą w obudowie 2U, platformę zawierającą w sobie serwer, system wirtualizacyjny oraz lokalny storage. Niniejsze rozwiązania technologiczne pozwalają na komunikowanie się za pośrednictwem protokołu IP, zwiększając zarówno moc jak i przestrzeń na potrzeby uruchamiania wirtualnych platform.
Zdaniem Zarządu Spółki, oferowane produkty Kontrahenta, które dostępne będą w ofercie Emitenta od września 2013 r., znajdą zastosowanie u szerokiego grona odbiorców.
Z uwagi na fakt, iż wielkość przyszłych zamówień będzie zależna od zapotrzebowania poszczególnych klientów Emitenta, Zarząd Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest w stanie w sposób dostatecznie precyzyjny oszacować wartość zawartej umowy. Niemniej Emitent postrzega niniejszą umowę za znaczącą ze względu na jej wpływ na sytuację gospodarczą, finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki. W ocenie Zarządu Spółki niniejsza umowa powinna w sposób pozytywny wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta zarówno w bieżącym roku obrotowym, jak i w kolejnych latach.
Zapisy przedmiotowej umowy są standardowe i nie odbiegają od typowych postanowień stosowanych przy tego rodzaju umowach.
Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Paweł Piętka – Członek Zarządu ds. Handlowych
  • Józef Kącki – Prokurent