Zawarcie umowy z firmą Huawei Symantec Technologies CO., LTD
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 16 listopada 2010 r. Emitent otrzymał podpisaną przez firmę Huawei Symantec Technologies CO., LTD umowę dystrybucyjną („Partnership Agreement”).
Umowa ta oznacza dla Emitenta znaczące poszerzenie portfolio produktowego. Huawei Symantec Technologies CO., LTD jest jednym z wiodących producentów rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa sieci i systemów pamięci masowej dla klientów korporacyjnych na całym świecie. Jako wspólne przedsięwzięcie, Huawei Symantec łączy wiedzę Huawei z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej i doświadczenie firmy Symantec w zakresie bezpieczeństwa i systemów do składowania danych.
Wartość  zawartej umowy, ze względu na fakt, iż przyszłe zamówienia będą zależne od poszczególnych klientów Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest możliwa do wiarygodnego oszacowania. Zapisy przedmiotowej umowy są standardowe i nie odbiegają od typowych postanowień stosowanych na rynku.
W opinii Zarządu Emitenta przedmiotowa umowa powinna wpłynąć w sposób pozytywny na wyniki Spółki (m.in. dzięki zwiększeniu oferty Spółki) zarówno w 2010 roku, jak i w kolejnych latach. Ponadto zawarcie umowy z Huawei Symantec Technologies CO., LTD zwiększy rozpoznawalność marki Emitenta i powinno przyczynić się do pozyskiwania kolejnych partnerów i klientów w przyszłości.
Podstawa Prawna: 
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:
Józef Dusza – Prezes Zarządu
Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych