Zawarcie istotnej umowy z firmą Telekomunikacja Polska S.A.

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 13 października 2010 Emitent podpisał z firmą Telekomunikacja Polska S.A. umowę ramową na dostawę rozwiązań firmy Riverbed Technology Inc. dla partnerów biznesowych firmy Telekomunikacja Polska S.A.

 

Emitent jest dystrybutorem firmy Riverbed Technology Inc. oferującej rozwiązania do optymalizacji ruchu w sieciach WAN oraz monitoringu zasobów sieciowych.
W ramach tej umowy Emitent będzie wspierać Telekomunikację Polską S.A. w jej projektach dla swoich klientów biznesowych co pozwoli Telekomunikacji Polskiej S.A. w pełni wykorzystać potencjał innowacyjnych produktów Riverbed Technology Inc.
Umowa ta oznacza dla Emitenta poszerzenie kanału partnerskiego o ważnego partnera i tym samym poszerzenie grupy odbiorców o klientów największego operatora telekomunikacyjnego w Polsce.

 

 

Na dzień sporządzenia raportu Emitent nie jest w stanie wiarygodnie oszacować wartości przedmiotowej umowy, gdyż zależy ona od wielu trudnych do przewidzenia warunków w związku z czym nie są prezentowane dokładne wartości.

 

W opinii Emitenta przedmiotowa umowa powinna wpłynąć w sposób pozytywny na wyniki Spółki zarówno w 2010 roku, jak i w kolejnych latach. Ponadto zawarcie umowy z Telekomunikacją Polską S.A. zwiększy rozpoznawalność marki Emitenta i powinno przyczynić się do pozyskiwania kolejnych klientów w przyszłości.

 

 

Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Józef Dusza – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych