Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 25 czerwca 2013 r.

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 25 czerwca 2013 roku, na godzinę 10.30 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Biskupińskiej 3B, sala konferencyjna.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych