Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 23.10.2017 roku wpłynął do siedziby Emitenta podpisany aneks do grupowej umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. („Bank”), o przystąpieniu do której Emitent poinformował rb ESPI 3/2017 z dnia 15 maja 2017 r.
W wyniku zawartego aneksu do umowy kredytowej zmianie uległ termin zapadalności linii kredytowej, który został przedłużony o rok i obecnie jest ustalony na 31 grudnia 2018 r. oraz do umowy przystąpiła spółka zależna ABC Data S.A. (ABC Data S.A. jest podmiotem dominującym wobec S4E S.A.). Jednocześnie ustalono, że ABC Data S.A. jako strona ww. grupowej umowy kredytowej jest uprawniona przez pozostałe strony umowy do alokacji limitów przyznanych poszczególnym uczestnikom umowy w ich imieniu za zgodą Banku.
Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.