Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 23 października 2017 r. podpisał aneks do umowy faktoringu z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy z mFaktoring S.A. („Faktor”), o której Emitent poinformował rb ESPI 25/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.
W wyniku zawartego aneksu do umowy faktoringu zmianie uległ ogólny limit Emitenta z tytułu zawartej umowy faktoringowej w ramach faktoringu krajowego i obecnie wynosi 20 mln PLN (wcześniej 15 mln PLN), w ramach faktoringu eksportowego w euro wynosi 3 mln EUR (wcześniej 2 mln EUR).
Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.