Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 13 czerwca 2017 roku wpłynął do Emitenta podpisany aneks do umowy kredytowej z Alior Bankiem S.A. („Bank”) zawartej w dniu 23 listopada 2016 roku (rb ESPI nr 23/2016). W wyniku zawartego aneksu zwiększeniu uległ limit linii kredytowej do kwoty 14 mln zł do dnia 23 listopada 2017 r., a od dnia 24 listopada 2017 r. do dnia spłaty tj. 22 maja 2018 r. wynosi 4 mln zł. W ramach obowiązującego limitu ustanowiono sublimit na kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 10 mln zł oraz sublimit na transakcje skarbowe, w tym walutowe transakcje terminowe FX Forward w kwocie 4 mln zł.
Warunkiem zwiększenia limitu linii kredytowej do kwoty 14 mln zł jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności Banku poprzez udzielenie poręczenia przez ABC Data S.A. (głównego akcjonariusza S4E S.A.).
Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową określoną jako suma stopy WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych + marża. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.