Decyzja ZWZ Spółki S4E S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 czerwca 2014 roku na mocy uchwały nr 7 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013, zdecydowało o wypłacie dywidendy w kwocie 3.474.342,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dwa złote), co oznacza, iż na jedną akcję Emitenta będzie przypadać dywidenda w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa złote). Liczba akcji objętych prawem do dywidendy wynosi 1.737.171 szt. (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden sztuk). Zwyczaje Walne Zgromadzenie Spółki określiło również dzień 23 czerwca 2014 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 30 września 2014 roku jako termin wypłaty dywidendy. Podstawa prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę:

  • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych