Zarząd S4E S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego w związku z przekazaniem Raportu Rocznego za rok 2014 w terminie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania przez Emitenta opinii niezależnego biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2014 rok.

Opóźnienie publikacji raportu spowodowane było niezamierzoną, mylną interpretacją przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie maksymalnego możliwego terminu publikacji raportu rocznego. Emitent oświadcza, że dołoży wszelkich starań oraz wdroży odpowiednie procedury, aby podobna sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.
Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
  • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu